QHALLALLAJ WIÑAY KAWSAY
 
QHAWAQARIY KAYKUNATA
1. Contacto
5. ASIRIKUNAPAJ
=> 001 Dios Adanpaj Evata Ruwarqa
=> 002 Ch'irmiykuy Orakusun
=> 003 Oray Wawitay
=> 004 Imataj Epistolas?
=> 005 Chinkachikusqa
=> 006 Uj Phatata Qoriway
=> Ofrendasta Choqajkuna
=> Claritawan Lupitawan
=> Credencialisniyuj Misionero
=> Tela-aranas
=> Seminarista
=> Alquchakuj Wainas
=> Mana Diospi Creej
=> Qhawakuj Warmi
=> Mink'akuj mich'a
=> Q'ewa Mich'a
=> Enamorado Uywa
=> Suwa Rimarisqa
=> Zoologico SC
2. Home
4. TAPUYKUNAS
6. DECLARACION DOCTRINAL
7. QUESWA PARLAYTA YACHAKUY
KAWSAY WILLAY
 

5. ASIRIKUNAPAJ
IMAYNALLA KAWSAQEY WALIJLLACHU?
QAN ASIRIKUYTA MUNANKICHU?
QANPI YUYASPA KAY ASIRIKUYKUNASTA WAKIYKUCHIRQANI
DIOSPA SIMINISQANPI NIN:

“Diosqa ujtawan asirichisonqa, saqesonqataj kusiywan jatunmanta qhaparejta”              Job 8:21

KUSIKUYWAN ASIRIKUNAYKIPAJ ÑAWIRIY

Tata Dios Rikumushawanchij Tatay
Uj tata wawanta yachachispa nisqa: Tata Diosqa tukuy nejpi runastaqa rikuwanchij, mana paymantaqa pakakuyta atisunmanchu, pakaymanta suwakujkunatapis rikullanpuni nispa.
Ajinata nishaspalla runaj huertanpi naranjasta, durasnusta, manzanasta, poqorishajta rikurparisqa. Chanta wawanta nisqa: waway jaqay jina moq’eyta manzana poqorishan pallarqamusaj, qantaj qhawanki pichus jamunqa chayta. Pillapis rikhurimujtinqa qhaparimuwanki usqhayta ayqemunaypaj nispa.
Ajinapi manzanasta suwarikushajtinña wawan qhaparisqa: ayqemuy tatay ayqemuy rikumushasunki nispa. Tatantaj manzanasta saqerpariytawan ayqerikanpusqa. Wawataj usqhayta ayqena tatay usqhayta ayqena nispa phinkisqa.
Ayqeshajtillanku tatan tapurisqa: pitaj rikumushawanchij waway, pitaj karqari nispa.
Wawataj kutichisqa: Tata Dios suwakujta rikumushawanchij, ayqena tatay Tata Dios rikumushawanchij nisqa.

Tataykiman Willamusun Nisqa
Uj tata, wawanpiwan manzana huertaman suwakuj yaykuykusqanku. Manzanasta pallarishajtinku huertaj dueñon rikhuriykamusqa.
Wawata manzanasta pallarispa suwakushajta rikuytawantaj nisqa: llojsiy huertay ukhumanta suwa wawa, jaku tataykiman willamusun, tataykiwan parlamusun nispa.
Wawataj sach’a patata qhawarispa nisqa: uraykamuy tatay, manzanaj dueñon qanwan parlayta munan nispa.

Mamay Mikhuykakapusqa
Sojta watayuj wawaman maman nisqa:  sullk’a hermanituyki kanqa, sullká hermanituyki jamunqa nispa. Wawataj kusisqa tatanman willarisqa: tatay, tatay, mamay sulk’a hermanituyki kanqa niwan, sullk’a hermanituywan kusisqa pujllarikusaj, mana sullk’a hermanituytaqa waqachisajchu nispa.
Q’ayantin ujtawan maman nillasqataj:  jamuy waway sullk’a hermanituyki wijsaypi kuyuykacharishan, wijsaypi jayt’ararikushan nispa. Wawataj sullk’a hermanitunta mamanpa wijsanpi kuyuykacharijta reparaytawan, maypichus tatan kasharqa chayman riytawan waqarikusqa.
Tatantaj nisqa: imamantataj waqashanki waway nispa. Wawataj waqarikuspa willarisqa: manaña sullk’a hermanituy kanqañachu pujllarikunaypaj, sullk’a hermanituyta mamay mikhuygakapusqa, mamaypa wijsanpi jayt’ararikushan nispa.


Ama Wawata Qonkiñachu
Wijsallisqa warmi, wijsanpi wawitayuj warmi, ujnin qhanchis watayuj wawitanman willarispa nisqa: wawitay sullk’a hermanituyki wijsaypi jayt’ararikushan nispa.
Wawataj mamanta  tapurisqa:  pitaj chay wawitata jaywasurqri, pitaj chay wawitata apamusurqari mamay nispa. Mamantaj tatayki waway, tatayki nispa kutichisqa.
Wawataj tatanman usqhayta riytawan waqarikuspa willarisqa: tatay, tatay amaña wawata mamayman qonkiñachu, chay wawa jaywasqaykita mikhuyqakapusqa nispa.

Milagro Milagro
Santos anchatapuni tigreta manchikuspa uj ch’awka runata tapurisqa:  tigreqa kallpayuj nin, tigreqa runata mikhun nin, manchikuni noqaqa ch’in monteman riytaqa nispa.
Ch’aukataj kutichisqa:  tigreqa mana mikhullawanchijchu, tigre mana mikhunawanchijpajqa, tigre rikhurimunjtin kama sinch’ita qhaparina, Aleluya Gloria Dios Milagro Milagro nispa pampaman choqakuna, ajinata ruwajtinchijqa mana mikhuwanchijchu nispa.
Santoqa, ch’aukaj nisqanta uyariytawan, ch’in monteman yaykuykusqa. Tigreta payman jamushajta rikuytawantaj pampaman choqakuspa qhaparisqa:  Aleluya Gloria Dios Milagro, milagro nispa.
Tigretaj, Santosta pampapi qhaparishajta rikuspa nisqa: Aleluya Gloria Dios qan noqapaj uj milagro kanki nispa, misk’ita mikhuygakapusqa.

Aswan Ashkhata Mikhuyta Yuyasqanku.
Uj ayllupi familiapi chunka wawas kasqanku, pusaj qhari wawas, iskaytaj warmi wawas chunkantinkumanta wakinqa waynuchus wakintaj kuraj runasña kasqanku, nitaj mayqenpis kasarakusqankurajchu, jinallapi iskaynin ñañas, iskaynin hermanas, waynasman enamorakusqanku chayta rikuytawan tukuyninku kusisqas parlanarikusqanku kunanqa hermanasninchij kasarakapujtinkuqa may karumanchus chay runasqa pusakapunqankupis, noqallanchijña, aswan ashkhata mikhurisun, iskay platutawan kurajta mikhurisun nispa.
Kasarakuytawanqa Nitaj ni mayqen qhari chay sipakusta karuman pusasqankuchu, iskay platutawan kurajta mikhuriyta munajkunaqa, tawa runas mikhunankupajwan llank’ananku rikhuriykusqa.
Paykunaqa aswan ashkhata mikhuyta yuyasqanku. Hermanasninku mikhunantawan mikhuyta yuyasqanku. Mana ripujtinkutaj astawan sinch’ita llank’ananku rikhuriykusqa.
 
Uj ayllupi familiapi qhari sinch’i onqosqa kajtin, qhari warmi hospitalman risqanku.
Jampijkunataj qharita ukhunijman apasqa qhawasqanku ima onqoywanchus kaqanta, warmitataj jawallapi saqesqanku. 
Qhariqa warmin llakikusqanpi yuyaychakuspa nisqa: doctor imaynachus kasqayta warmiyman willaripuway nispa.
Doctortaj warmiman willaspa nisqa: qosaykiqa sinch’i nanasqapuni kashan ima ratullapis wañupuyta atinman nispa.
Chayta uyariytawan warmiqa waqarikusqa. Doctortaj nisqa: ama llakikuychu, wasiykiman pusaspa allinta mikhuchinki, samachinki ama sinch’ita llank’achinkichu nispa.
Uyariytawan warmiqa yaykusqa, qosantaj tapusqa ima nisunkitaj doctor nispa.  Warmitaj kutichisqa: wañupunqa nisunkiqa nispa.
 
Choferpiwan yanapajnin wayna ayudantenpiwan tuta carrupi rishasqanku.
Jinallapi choferqa puñuywan atipaykuchikusqa, puñuyta atipanan raykutaj nisqa: cuentitusta cuentariway ima cuentitullatapis cuentariway puñuyta atipanaypaj nispa. Yanapajnin waynataj nisqa: mana ni ima cuentota yachanichu nispa.
Chofertaj puñuyta atipanan rayku nisqa: ima llulla cuentitullatapis cuentariway ari nispa. Jinallapi ayudante Waynaqa cuentayta qallarispa nisqa: qayna warmiykita uj qharitawan plazapi purisharqa, napaykujtiy mana urarij nitaj rikujllapis tukuwarqa nispa.
Chofertaj manchharikuspa nisqa: ciertopuni? Nispa. Yanapajnin waynataj nisqa: ciertopuni haa, nispa.
Jinallapi choferqa manchharikuspa, phiñakuyta qallarispataj waqarikusqa noqaqa warmiy rayku tutay p’unchay llank’ashani nispa. Yanapajnin waynataj asirikuspa nisqa: ama waqaychu, chayqa cuentolla, qantaj niwankiqa llullakuspallapis cuentariway nispaqa. niwajtiyki llullakuspalla cuentasharqayki nispa.  Chaywan puñuyqa chinkasqa.
Por fe Purikuj kasqa.
Uj iglesiaman Diospaj Palabranta yachachinanpaj pastorta wajyarikusqanku. Pastortaj karu puriy kasqan rayku iskay p’unchay junt’apipuni  chayasqa. Uj p’unchay junt’ata Diospa Palabranta yachachispataj nisqa: hermanos noqaqa por fe purikuni, kaymanpis iskay p’unchaypi por fe chamuni, kaymantapis por fe iskay p’unchaypi kutipullasajtaj nispa.
Hermanostaj nisqanku kay pastorqa allin feniyuj kasqa nispa. Ripunan kashajtintaj nisqanku gracias pastor Diospaj Palabranta willariwasqaykumanta, noqaykupis kunanqa por fe kawsaykusqayku. Qanpis por fe kutirqapuy, jamusqaykimanta por fe Dios pagapusunqa. Noqaykutaj ayunasqayku, orasqayku por fe qanman Dios paqapusunanpaj, uj jinatawan kutichipusunanpaj, Nispataj mana gastullantapis kutichipusqankuchu. Por fe kacharbapusqanku.
Machu Machu Runa
Uj machu machitu warminta nisqa: noqaqa sap’a p’unchay junp’i suruyta llank’amuni, qantaj wasillapi ni imata ruwaj kanki nispa. 
Warmitaj kutichikusqa: yachawajchus wasipima ashkha ruwanaqa tian wayk’una, t’ajsana, uywasman qarana, wakata ch’awana, wawaman chuchuchina, uma nanaycha ari nispa.
Machu Machu runataj jatunmanta qhapariykuspa nisqa: imapunitaj chay kasqari, noqa chaytaqa uj ratu ruwarpayman. Munajtiykiqa q’aya pacha noqa wasipi qhepakusaj chay ruwanasta ruwarpariytawan, mikhunata apariykukuspa llank’aj risaj, qantaj llank’ajkunata pusariykukuspa llank’amushanki nispa.
Q’ayantin sut’iyayta warmi llank’aj risqa. Machu Machitutaj ninata jap’ichiytawan wayk’uj churakusqa, mankata enqhaykuytawan wakata ch’awaj risqa, kutimunanpajqa mihkuna mankata khuchi tijrarparisqa, wawaspis ch’ajwata waqarikusqanku…. khuchisman qaraj rinan kama, alqosñataj leche ch’awasqanta laqhokapusqanku, uma nanaywan jap’ichikuspa watijmanta wayk’uj churakusqa, jinallapi warmin kutimusqa, manaraj ni imata nishajtin machu machituqa nisqa ruwakullay imatachus ruwanaykita noqa llajk’aj risaj nispa usqhay usqhayta ripusqa.
Noqa Justo Kani
Diospaj Palabranta Yachachij runa, predicador, justos, allin cheqa runa kanamanta yachachispa nisqa: hermanos mana kay pachapi uj runapis justoqa kanchu nispa. Jinallapi uj 80 watasniyuj kuraj runa makinta oqhrispa nisqa: noqa Justo kani pastor, noqa Justo kani nispa.
Diospaj Palabranta Yachachij runa ujtawan nillasqataj: hermano llullakushanki mana kay pachapiqa ujpis justo kanchu nispa. 80 chunka watasniyuj kuraj tata ujtawan nillasqataj, pastor entiendeway noqa justo kani nispa.
Aswan sinch’i jatunmanta parlaspa ujtawan predicador nillasqataj: allinta entiendeway hermano mana kay pachapiqa ujpis justuqa kanchu nispa.
Kuraj tataqa kutichikuspa nillasqataj: allinta uyariway pastor noqa JUSTO kani, tatay, mamay JUSTOTA sutichawasqanku nispa.
Qhepan Kajllapi Ripusaj
Uj kuti pastor, Jesucristo pata phuyus kama jamuspa creejkunata oqharikapunanmanta yachachiqa iglesiapi. Yachachiyninta tukuchiytawan tapurisqa: piskunataj Cieloman, Janajpachaman ripunaykichejpaj wakisqa kashankichej, piskunachus ripuyta munajkuna makisniykichejta oqhariychej nispa.
Tukuynin hermanos makisninkuta oqharisqanku, pastorpaj warmillan mana oqharisqachu. Chayta rikuspa pastor watijmanta nillasqataj: tukuy piskunachus Diospaj qayllanman Janajpachaman riyta munajkuna makisniykichejta oqhariychej nispa. Tukuynin hermanos makisninkuta oqharisqanku, pastorpaj warmintaj nipuni oqharisqachu.
Pastortaj imaynapitaj mana warmiy makinta oqharinchuri nispa warminta tapurisqa: qanri imajtintaj mana janajpachaman ripuyta munankichuri nispa. noqapis ripuytaqa munanipuni chaywanpis qhepan kajllapi ripusaj, kay kutiqa ancha junt’achari, ancha ashkhachari rinqanku nisqa.
Wallpa aychatapuni mikhusaj
Uj kuraj warmi wasin punkupi diosmanta mañakusqa: Tata Diosniy creeni kunan p’unchayqa, wallpa aychatapuni mikhunayta, kunan p’unchayqa wallpa aychatapuni mikhuchiwanku nispa. ajinata mañakushajta uyarisqa uj machasqa runa, asipayaspataj tapurisqa: maytaj Diosniykiri, piwantaj parlashankiri, imata pipis wallpa aychata mikhuchisunqari nispa.
Machasqa runaqa asipayanan rayku wallpa aychamanta mikhuyta rantij risqa. Kutimunanpajqa kuraj warmiqa Diosmanta mañakushallasqapuni, Tata Diosniy creeni kunan p’unchayqa, wallpa aychatapuni mikhunayta, kunan p’unchayqa wallpa aychatapuni mikhuchiwanku nispa. machasqa runataj wallpa aychamanta mikhuyta apariykukuytawan kutimuspa asipayasqa; mana ni jayk’aj Diosniykiqa wallpa aycha mikhunata qosunkimanchu, qhasita mañakushanki, kay noqa apnpurqayki mikhuy nispa.
Kuraj mamataj Tata Diosman graciasta qospa nisqa: gracias Tatay Diosniy, sajra supaymanpis qanqa mikhuytaqa apachimuwankipuni, sajra supay nijtapis bendeciwankipuni nispa.
Jonasta Tapusaj
Yacharqankichu, Tata Dios, uj jatun challwata wakichisqanta Jonas sutiyuj runata oqoykuunanpaj, challwaj wijsanpitaj kinsa tutata kinsa p’unchaytawan qhepakurqa, salvcionta mañakusqan raykutaj, challwallataj ch’aki t’iyu pampaman thoqharparirqa.
Kayta Juanito yachakuspa yachachij, profesoranman willarisqa yachay wasipi (escuelapi). Profesorataj mana creesqan rayku nisqa: chayqa mana ajinachu, chayqa cuetolla, imaynatataj uj challwa runata oqoykunmanri, oqoykuytawanpis thoqharparinmanri nispa.
Juanituqa watijmanta willarispa nillasqataj: profesora kayqa mana cuentochu, mana abuelitusniychu ninku, Diospaj Palabran nishan nispa. manapuni creespataj profesoraqa watijmanta nillasqataj: Juanito chaytaqa mana creenaykichu, mana ni jayk’aj challwaqa runata oqoykuyta atinmanchu, oqoykunmanpuni chaypis mana watijmanta kawsashajtaqa thoqarpariyta atinmanchu nispa.
Juanitutaj mana ni imata astawan kutichiyta atispa nisqa: Noqa wañusaj chayqa Cieloman ripusaj, jaqaypi Jonasta tapumusaj nispa. profesorataj manapuni creesqan rayku nisqa: Juanito imanankitaj Jonas mana cielopichu kashanman infiernopi kashanman chayri nispa.
Juanitutaj kutichisqa: Jonas infiernopi kashanman chayqa qan tapunki profesora nispa.
Alma Rikhuriykuwanman
Uj machasqa runa, machakunan wasimanta llojsiytawan wasinman ripushasqa: jinallapi runa wañusqa, aya p’anpanata, castellanupi cementerio ninchej chayta rikurparispa manchachikusqa. Kunan kaypiqa almaspis rikhuriykuwankumancha ari wañuj abuelituypis, wañuj abuelitaypis rikhuriykuwankumanchari nispa waqarikusqa. Piwantaj kunan risajri nispa kayta jaqayta qhawarakusqa jinallapi uj runata biblia aparisqata payaman qayllaykushajta rikurparisqa.
Ahh jaqay aleluyawan khuska cementeriota pasasaj nispa suyaykusqa. Parlapayaspataj nisqa: ama jinachu kay pusarikuway kay aya p’anpanapi wañusqaspa almasnin rikhuriykunawankuta manchikuni nispa.
Chay kawsaqetaj machasqaman kutichispa nisqa: Noqapis kay mundupi kashaspaqa manchachikuspa purij kani, kunan Tata Dioswan kaspañaqa mana manchachikunichu nispa. Chayta uyariytawan machasqa runaqa manchharikusqa, almawancha tinkuykuni nispataj kharkatitirispa wasaman choqakusqa.
Chiririnchu Cumpa Antuñu
Sinch’i chiri rit’i urmarimushajtin, cumpa Antuñu, cumpa Quwij wasin qayllapi prurishasqa. Sinch’i chiri kasqanpi yuyaychakuspa Cumpa Quwiqa wajyarikuspa nisqa: Cumpa Antuñu, ayqekamuy wasiyman, chiri chojrurpachisunqa nispa. Antuñutaj jatunchakuspa nisqa: imata chiri noqata imanawanqari, chirita atipayman yachasqa kani, apuestaykuna munajtiykiqa nispa. Cumpa Qowitaj nisqa: ama jatunchakuychu ayqekamullay wasiman, chiri chujrurpachisunqa nispa. Antuqa Qowita asipayaspa nisqa: imata chay juchuy wasisiytuykiman yaykuyta atishasajri, jawallapi qhepakusaj, apuestaykuna mana chiriqa imanawanqachu nispa. jinapis kachun nispa qowisituqa wasinman yaykupusqa, chaypi tutata llojsiytawan tapurisqa: chiririnchu Cumpa Antuñu nispa. Antuñutaj jatunchakusqa, imatá chirinqa papiykitari nispa.
Ñawpa gallu waqayta watijmanta tapurillasqataj: chiririnchu Cumpa Añtuñu nispa. Antuñutaj kharkatitirispa kutichisqa: tunpata chiririntajqa nispa.
Sut’iyayta quwita wasinmanta llojsiytawan qharinanpajqa chijchilla karishasqa nin, Quwiqa qayllaykusqa asirishasqankiqa Cumpay nispa. chaypajqa chirilla chijchirpachisqa antuñutaqa.
Q’ayapis Rillasaj
Uj qharita, warmin nisqa: usqhayta rijch’ariy, puñunaykimanta jatariy, iglesiaman risun nispa. qharitaj kutichisqa: imajtintaj chay jinatapuni apurawankiri, q’ayapis minchhapis rillasajcha ari nispa. warmitaj kutichispa nisqa: kaytawanqa kinsa kutitaña nisqayki, usqhayta jatarispa rillayña, qanllataj ninki iglesiaman riyta mana saqena kasqanta, qanllataj iglesiaj llavesninta jap’inki nispa.
Usqhayta Wasiman Janpunki Niwarqa
Yachachij Profesora, yachakuj wawasta tapusqa: piskunataj cieloman janaj-pachaman riyta munankichej nispa. tukuyni wawas makisninkuta oqharisqanku noqa risaj noqapis risaj noqapis risaj nispa. uj wawa Juancitu sutiyujlla mana makinta oqharisqachu. Chanta yachachijqa tapurispa nisqa: qanri Juancitu manachu Cieloman Janajpachaman riyta munanki nispa. Juancitutaj kutichikuspa nisqa: mamay niwarqa ama ni mayman rinkichu, escuelamanta llojsiytawanqa usqhayta wasiman janpunki niwarqa nispa.
Q’ewa Mich’a Takañu
Uj q’ewa, mich’a, tacañu uj autu taxita mink’arikusqa, tapurispataj nisqa: maskhamantataj iglesiaman apaquwankiman kay q’epipi ofrenda llasa kashan chaytawan nispa.
Autuyujtaj kutichisqa: 30 chunka bolivianosta pagaway, apasqayki nispa. mink’akuj q’ewa mich’aqa watijmanta tapurillasqataj: kay q’epipi ofrenda kashan chaytari mashkhamantataj apapuwanki nispa.
Autuyutaj kutichisqa: chay q’epitaqa qhasilla apapusqayki nispa. mink’akuj q’ewataj kusisqa kutichisqa: qhasilla apapunawayki kajtinqa apapuway, noqataj chakillapi risaj nispa.
Allin Willay Mana Allin Willay
Uj pastor yachachiyta qallarishaspa nisqa: hermanos kay kutiqa iskay laya willaykunata apamuni ujninqa: allin k’acha willay, ujnintaj mana uyarinapaj jinachu nispa.
Willayta qallarispataj nisqa: allin sumaj willayata willasqaykichej, kay wata uj jatun k’acha yupaychana wasita iglesiata ruwasun nispa. hermanustaj t’ajllararikuspa ajina kachun, ajina kachun nispa qhapariykacharisqanku.
Watijmanta parlaspa pastor nillasqataj: kunanqa mana allin kaj willayta willasqaykichej, kay k’acha jatun yupaychana wasita ruwananchijpajqa qankunaj bursilluykichejmanta qolqeta orqhusaj nispa. chayta uyariytawanqa manaña mayqenpis t’ajllarikusqankuchu.
Imallamantaj Rinki Iglesiaman
Qhari warmi cultuman risqanku, wasinkuman kutipushajtinkutaj warmi tapurisqa: rikurqankichu Adelaj qori anillunta nispa. Qharitaj kutichisqa: mana qhawarqanichu nispa. Ujtawan tapurispa nillasqataj: rikurqankichu Anitaj qori jalichusninta nispa. Qharitaj kutichisqa mana rikurqanichu nispa. Warmitaj nisqa: imallamantaj iglesiaman rinki mana ni imata rikunaykipajri nispa.
Wiñaypaj Wañunki
Uj Pastor, canuata purichij runata mik’arikusqa: canuapi rishajtinkutaj evangeliota willayta qallarispa nisqa: Yachankichu imaynatachus Janajpachaman rina kasqanta nispa. Canuata purichij runataj nisqa: wañuspacha janajpachamanqa chayasunman ari nispa. Pastortaj nisqa: mana yachanki chayqa wiñaypaj wañunki ari nispa. Ujtawan tapurispa nillasqataj: yachankichu imachus INFIERNO kasqanta nispa. Canuata purichijtaj kutichisqa: wañuspacha infiernumanqa risunman ari nispa. Pastorqa ujtawan nillasqataj: mana yachanki chayqa wiñaypaj wañunki ari nispa. Ujtawan tapurispa nillasqataj: yachankichu imaynatachus wañuymanta salvakuna kasqanta nispa. Canuata purichijtaj kutichisqa: pitaj wañuymanta salvakunmanri, tukuycha wañusun ari nispa. Pastortaj ujtawan nisqa: manapuni yachanki chayqa wiñaypaj wañunki nispa. Ajinata nishajtillan sich’i wayra canuata muyuykachachisqa, canuata purichijtaj runataj nisqa: Yachankichu canua yakuman p’ultiykukujtin imaynatachus salvakuna kasqanta nispa. Pastortaj kutichisqa mana yachanichu nispa. Canuata purichijtaj nisqa: mana yachanki chayqa kunan pacha wañunki nispa.
Lorituman Predikayta Yachaykuchisqanku
Uj lorituman predikayta yachaykuchisqanku, sumajtaña predicayta yachajtinqa, iglesiapi nisqanku, q’aya p’unchayqa lorito predikanqa, runa masista wajyarisun nispa.
Q’ayantin ashkha runas iglesiaman risqanku lorituta predikajta uyarinankupaj. Jinallapi pastor nisqa lorituta, lorito kunanqa ashkha runas uyarisunqanku, predikayta qallarillayña nispa.
Loritutaj tukuy ladusta qhawarakuspa ch’inllamanta muyuykachasqa. Pastorqa ujtawan nillasqataj: Ama manchikuychu lorito predicallayña kay chhika runas suyashasunku, nispa.
Lorituqa ch’illamanta tukuy muyuriyninta qhawarakusqa. Pastortaj manapuni predikajtinqa nisqa: predicallayña lorito predicallayña, manapuni predicanki chayqa ujtawan mana apamusqaykichu, wasipi phurusniykita orqhorpaytawan saqesqayki nispa. Jinallapi Loritutaj parlayta qallarispa nisqa: orakusunchij hermanos enemigunchij Sajra Supay phiñakuyta qallarishan nispa.
Tata Dios Qhawapusunqa
Pastor uj kuraj mamata nisqa: Cultuman jamunki, cultuman jamujtiykiqa jatuchaj milagros wasiykipi kanqa nispa.
Chay kuraj mamataj kutichispa nisqa: cultuman rijtiyqa pitaj wallpitasniyta qhawapuwanmanri nispa. Pastortaj sonqocharinan rayku nisqa: Dios Tatapi atienekuy, Dios Tata qhawapusunqa, Dios Tata waqaychapusunqa nispa. Chayta uyarispa kuraj mamaqa, Dios Tata qhawapunawan kajtinqa risajpis nispa cultuman risqa.
Culto qallarikujtintaj pastor nisqa: allin jamusqa kankichej hermanos, Tata Diosta yupaychayta qallarisun, Tata Dios kaypi noqanchijwan kashan nispa.  
Chayta uyariytawan kuraj mamaqa nisqa: Tata Dios kaypi kashan chayqa pitaj wallpasniyta qhawapushawanmanri, saqerpaytawanchá japun ari nispa, usqhayta ushkhayta llojsiytawan ripusqa.
Mana Perdonasqachu
Uj hermano sinch’ita onqoykujtin hospital janpina wasiman apasqanku. Wakin hermanustaj chay onqosqawan phiñanasqa kasqankupi yuyaychakuspa, qhespichiyta, perdonta mañarikuj risqanku. Chayaytawan nisqanku hermano perdonta mañakuj jamuyku, ama jinachu kay qhespirichiwayku, perdonanakuna kachun phiñanakusqanchijmanta nispa. Onqosqa runataj yuyayninman churarikuspa nisqa: Sichus kay hospitalmanta wañusqa llojsisaj chayqa perdonasqaykichej, sichus mana wañusajchu chayqa imaynachus kashanchij ajinallapuni kawsakusun nispa. Wañuspa perdonasqaykichej nispa.
Ama Tentacionchu Kachun
Uj soltero hermano micropi rishasqa: jinallapi uj sipaku mana chaykama k’achitachu microman wicharispa soltero hermanuj ladunman tiyaykukusqa, paytaj nisqa: Diosniy jark’away tentacionmanta nispa. Sipaku micromanta uraykapusqa: aswan jaqaynijpi waj aswan k’acha sipaku microman wicharispa soltero hermanuj ladunman tiyaykukusqa, hermanutaj nisqa: Diosniy qanpaj munayniyki ruwasqa kachun nispa.
Pagapullasaj Nisqa
Iglesiapi hermanos Cena del Señor nisqata ruwashajtinku, uj machasqa runa qhawakusqa t’antata vinutawan hermanos rak’inakuspa mikhujtinku. Paimanqa machasqa runa kasqan rayku, chantapis mana paykuna ukhumanta runa kasqan rayku mana jaywarisqankuchu. Cena del Señor nisqapi t’antata jinallataj vinuta rak’inakuyta tukuychaspaña, ofrendasta oqharisqanku, machasqa runataj nisqa: noqaqa mana t’antata mikhunichu, nitaj vinutapis ujyanichu chaywanpis pagapullasaj nispa ofrendata churasqa.
Ñawisniy Laqhayapun Ciego Rikhurini
Yupaychana wasipi hermanos Tata Diosmanta mañakushasqanku orakushajtillanku uj hermano puñukapusqa. Chay ratupuni yupaychana wasipi k’anchaypis laqhayarparisqa. K’anchay laqhayasqantawan hermanos takiyta qallarisqanku, chay puñusharqa chay hermanutaj qhaparikuspa nisqa: hermanos Diosmanta mañapuwaychej, oraychej noqapaj, ñawisniy laqhayapun ciego rikhurini nispa. chaypajqa electricidad k’anchaylla laqhayarparisqa.
Kay qolqeqa Tata Diospaj
Domingo paqarin iglesiapi ofrendasta oqharishajtinku uj tata wawasninman rak’isqa ofrenta churakunankupaj qolqeta. Wawataj nisqa: gracias tatay kunitan misk’ita rantirqakamusaj nispa. tatantaj qolqeta jaywaspa nisqa kay qolqeqa mana misk’ita rantikunaykipajchu, kay qolqetaqa Tata Diosman ofrendata jina jaywakunaykipaj nispa. wawataj kutichisqa: mana tata Diosqa yachanchu qolqeta qoriwasqaykitaqa, payqa karupi Janajpachapi kashan, imaynatataj apaymanpisri nisqa.
Qori Coronas
Uj runa wañupuspa janajpachaman Tata Diospaj ladunman ripusqa, t’inkasnintataj qhanchis qori coronasta jap’ikusqa. Pastorninpis wañupullasqataj janajpachaman rispataj uj qori coronallata jap’ikusqa. Chanta quejakuspa nisqa: imarayku noqaman uj coronallata qowankiri noqaqa Diospaj Pabranta willaj runacha karqani ari, jaqay qanchis coronasta jap’ejqa runaqa iglesiaman jamukuj runalla karqa wakin kutispeqa mana cultusmanpis jamujchu nispa. T’inkachij Señortaj kutichisqa: ari payqa onqosqa kasqan rayku mana tukuynin kultusmanchu jamuj, chaywapis qanpaj sapa p’unchay orapusurqa, iglesiapi yachachispa uj qori coronallatapis ganakunaykipaj nispa.
Tata Dios Salvallawanqa
Uj llajtitaman yaku juntáykusqa, inundación. Tukuynin runa masis wakichiskusqanku ayqekunankupaj uj runataj nisqa. Noqaqa Tata Diospi atienekusaj pay salvallawanqa nispa wasillanpi qhepakusqa. Kausaqesnin kajkuna carruta mink’akuspa ayqekusqanku paytapis nisqanku jaku ayqekuna yaku p’anpaykuwasun nispa chay runataj Tata Dios salvallawanqa nispa qhepakusqa. Ayqekujkunaqa kawsaqenkupi yuyaychakuspa yaku patata tuytuj lanchata kachamusqanku, yaku ashkhaña kasqan rayku, paytaj manapuni ripuyta munasqachu noqataqa Tata Dios salvallawanqa nispa. Kawsaqesnin yaku p’anpaykunanpi yuyaychakuspa uj elicopterota kachasqanku chay runa salvakunapaj, elicopterupi kajkutataj qhaparispa nisqanku yaku wasiykita p’anpaykushanña ch’ipakamuy kay elicopteruman salvasqayku nispa, paytaj kutichisqa qankuna ripullaychej noqata Tata Dios Salvallawanqa nispa. Ajinapi chay llajtaman yaku junt’aykujtin chay runaqa jeq’aqasqa wañupusqa, japajpachaman rispataj Tata Diosta nispa noqaqa qanpi atienekurqani, qantaj mana salavawankichu nispa. Tata Diostaj kutichisqa: salvasunay rayku kachamurqayki uj carruta, uj lanchata, uj elicopteruwan imatataj astawan munarqankiri nispa.
Pastores Sumaj Kanku Qolqeta Orqhunapaj
Uj wawaman qolqeta qosqanku ofrendata churakunanpaj, chay wawataj ofrenda qolqeta siminman churaykuspa pujllashasqa jinallapi oquykurparisqa qhaparikuspataj nisqa: mamay pastorta wajyaychej, mamay pastorta wajyaychej nispa. Mamantaj pastorta wajyaspa nisqa pastor jamuy waway jeq’aqashan imanakunchus qanwan parlayta munan nispa. Pastortaj tapurispa nisqa: imanakunkitajri wawá imajtintaj jeq’aqakushankiri nispa. Wawataj kutichisqa: qolqeta oqoykurqani pastor qolqeta oqoykurqani nispa. Pastortaj wawaj kunkanta q’allpispa qolqeta thuqarpachisqa, ujtawan tapurispataj nisqa: imajtintaj chanta noqata wajyachiwarqankiri nispa. Wawataj kutichisqa: mamay niwarqa pastores sumaj kanku qolqeta orqhunapaj nispa.
Wañuspalla Ripusaj
Uj kuti pastor, Janajpachaman ripunamanta yachachisqa. Yachachiyninta tukuchiytawan tapurisqa: hermanos piskunataj Cieloman, Janajpachaman ripunaykichejpaj wakisqa kashankichej, piskunachus ripuyta munajkuna makisniykichejta oqhariychej nispa.
Tukuy Makisninkuta oqharisqanku. Ujnin hermanotaj mana makinta oqharisqachu, tukuy makisninkuta oqharinankuta munaspa, ujtawan pastor nillasqataj; tukuy piskunachus Diospaj qayllanman Janajpachaman ripuyta munajkuna makisniykichejta oqhariychej nispa.
Tukuynin hermanos makisninkuta oqharisqanku, ujnin hermanutaj manapuni oqharisqachu. Pastotaj tapurispa nisqa: hermano mana qan makiykita oqharinkichuqa, manachu janajpachaman ripuyta munanki nispa. Chay hermanutaj kutichikusqa: pator noqaqa waynallaraj kani manaraj wañuy patapirajchu kashani wañuspalla janajpachamanqa ripusaj nisqa.
Wañuytachu Munanki, Kawsaytachu Munanki?
Uj runata onqoykujtin hospitalman apasqanku, sinch’i nanaywan kasqan raykutaj tapurikusqa maskhamantaj janpiwankichejmanri nispa. Médicos doctores kajkunataj nnisqanku: chunka waranqa dólares qolqeta paganawayku tian, sanuyakuyta munaspaqa nispa. Onqosqataj pisi qolqeyujlla kasqan rayku nisqa: mana chay chhika qolqe tiyapuwanchu, manachu aswan pisillata pagaykichejman khuyarikuwaychej ari nispa. Médicos, doctores kajkunataj nisqanku: sut’inta niwayku wañuytachu munanki, kawsaytachu munanki? Wañuyta munaspaqa ripullay, kawsayta munaspaqa qolqeykita pagawayku janpisqaykutaj nispa. Ajinapi janpichikusqa, kinsa uj killamanta jina, sanuyakuytawanña hospitalmanta llojsispa ripuj churakushajtin suwaj jap’isqanku, payta tapuristpataj nisqanku: wañuytachu munanki, kawsaytachu munanki? Kawsakuyllata munanki chayqa qolqeykita qowayku nispa. Paytaj kutichikuspa nisqa: qankunapis janpij médicos, doctoresllatajchu kankichej nispa.
Pagallayña Ripujta Saqenawanchijpaj
Wakin hermanos iglesiapi Diesmosta, ofrendasta ima churaspa yuyanku pastorman pagashasqankuta, uj iglesiapi pastor unaytaña predicasqanta yuyaychakuspa uj wawa ofrenda qolqetamantataj pastor parlajtin mamanman chhichiykurispa nisqa: mamay ofrenda qolqeta pastorman jaywallayña pagapullayña wasinchejman ripujta saqenawanchijpaj nispa.
Pitaj Jericó Perqata Thuñiykurqa
Iglesiapi wawasman pastor yachachisqa Jericó llajta muyuriypi perqata pichus thuñiykusqanta. Yachachiyta tukuytawan mayqenchus mana allintachu uyarisharqa chay wawata tapurisqa: Juancito pitaj Jericó perqata thuñiykurqa nispa. Juancitutaj mana ni imata kutichiyta atispa nisqa: mana noqachu thuñiykurqani nispa. Usqhayta tatanman willamuspataj nisqa: tatay pitaj Jerico perqata thuñiykurqa niwan pastor mana noqachu thuñiykurqani nispa. Wawa tatanwan jamujtinkutaj pastor nisqa: wawaykita tapurqani pitaj Jericó perqata thuñiykurqa nispa paytaj mana noqachu thuñiykurqani niwan nispa. Wawaj tatantaj kutichisqa: pastor ama wawayta juchachapuwaychu, mana paychu thuñiykusqanta nisunki chayqa, sut’inta nishan mana llullakushanchu nispa.
Ch’insitumanta Iglesiaman Yaykuna
Uj mama wawanta iglesiaman pusashaspa nisqa: wawitay iglesiamanqa ch’insitumanta yaykuna nispa. Manataj nisqachu imajtinchus ch’isitumanta yaykuna kasqanta. Wawataj iglesia yupaychana wasiman yaykushaspa wakin hermanosta puñuashajta rikusqa. Wasinman kutipuspataj mamanta nisqa: mamay yachaniña imajtinchus iglesiaman ch’insitumanta yaykuna kasqanta nispa. Mamantaj tapurispa nisqa: imajtin waway nispa. Wawataj nisqa: chay wakin hermanos iglesiapi puñushanku chaykunata mana rijch’arichinapaj nispa.
Murciélagos
Q’oñi jallp’aspi murciélagos ashkha kanku, motakú wasisman thapachaykukunku. Jinapi kinsa pastores murciélagos ashkha rikhuriykusqanmanta parlarikusqanku ujnin nisqa: noqaqa murciélagos kajkunata wañurachinaypaj uj escopetata oqharikuytawan t’ojyaykuchini chaywanpis wasi techollata jusk’uraykuni nispa.
Iskay kajtaj nisqa: noqaqa uj wayaqaman uj bolsaman churaykuspa karuman wijch’muni kutimunaypajqa chayllapiñataj kasqanku noqamanta aswan ñawpajta kutimusqanku nispa.
Kinsa kajtaj nisqa: noqaqa ujmanta uj yakupi bautisarqani, bautisasqaytawan mana ni ujpis jamunkuñachu, mana rikhurimullakupischu nispa.
Aya P’anpana Cajonpi Risharqa
Iglesiapi uj kuraj mama pichaspa llimphuchashajtin, uj runa chayasqa tapurikuspataj nisqa kaypichu pastor kashan nispa? kuraj warmitaj kutichisqa: mana kaypichu kashan aya p’anpana cementerioman risharqa nispa. Tapurikuj runataj nisqa: manachu yachanki mayk’ajchus kutimunanta nispa. Kuraj warmitaj kutichisqa: mana yachanichu mayk’ajchus kutimunanta, aya p’ampana cajonpi risharqa nispa.
Kapuyniykita Señorman Qowajchu?
Pastor ofrendasmanta yachachispa ujnin hermanuta tapurisqa: hermano Juan, phisqa wallpas kapusujtin ujta Señorman qowajchu nispa. Hermano Juantaj “AMEN” pastor, phisqa wallpas kapuwajtinqa ujta qoymanpuni ari nispa. Ujtawan pastor tapurillasqataj: hermano Juan iskay caballos tiyapusunkiman chayri ujta Señorpaj qowajchu nispa. Hermano Juantaj, “AMEN” pastor iskay caballos kapuwanman chayqa ujta qomaypuni ari nispa. Uj wakitallan chay runajya tiyapusqanta yachaspataj ujtawan pastor tapurisqa: hermano Juan uj wakitalla kapusunkiman chayqa chay uj wakitata Señorman qowajchu nispa. Hermano Juantaj nisqa: mana pastor imaynatataj uj sapan k’ata wakitalla tiyapuwajtin Señorman qoymanri nispa.
(Wakin kutispi kapuwajtinchij qoyta yuyaynchij, kapuwasqanchijmantataj mana imatapis qoyta munanchijchu)
Noqamantapis Suwallawankimantajchus
Uj misionera chamunanta yachaspa, pastor uj waynata kachasqa rispa yanaparimuy apariysimuy q’episninta nispa. Waynataj misionerata taripamusqa napaykurispa rejsirichikuspa imataj nisqa: pastor kachamuwan llasa q’episniykita apaysisunaypaj nispa. Misionerataj waynata tapurisqa: ofrendasta, diesmosta iglesiaman apayta yachankichu nispa. Waynataj kutichisqa: ofrendallata churakuyta yachani diezmotaqa mana iglesiaman apayta nispa. Misionerataj waynata nisqa: ama ni imayta apaysiwaychu suwashawankimanpis “Tata Diosmanta suwayta yachanki chayqa, noqamantapis suwallawankimantajchari nispa”.
Warmita Ruwarqa Qharij Costillanmanta
Pastor hermanosman yachachispa nisqa: Tata Dios warmita qharij costillanmanta ruwarqa nispa. Astawan sut’incharispataj nisqa: mana chakisnimantachu ruwarqa ama jayt’aspa jak’u costalta jina sonachinanpaj. Nitaj qharij makisninmantachu ruwarqa mana maqaspa q’oyullata purichinanpaj. Nillataj qharij umanmantachu ruwarqa mana warmij mandasqallan kananpaj. Tata Diosqa warmita ruwarqa qharij sullk’a costillanmanta, qharij sonqon qayllitamanta warminta ojllaykurikuspa, munarikunanpaj, imaynatachus pay kikin cuerponta munakun ajinata warmintapis munakunanpaj nispa. jinallapi uj warmi kutichiskuspa nisqa: pastor noqajta qosayqa mana pay kikillantapis munakunchu, mayk’ajllataj wañuymanri nin nispa.
 
wañuyraj
Yachachej maestra wawasman yachachisqa imata ruwaspachus cieloman janajpachaman rinankuta, yachachiyninta tukuytawantaj yachakuj wawasta tapurispa nisqa: allin imakunallata ruwaspaqa mana cieloman riymanchu ichari? nispa wawastaj nisqanku, ari mana riyta atiwajchu nispa. ujtawan tapurispa nillasqataj entonces imatataj ñawpajta ruwanay tian janajpachaman rinaypajri nispa. ujnin wawataj kutichisqa: ñawpajtaqa wañunaykiraj tian ari nispa. 
                                                                                                                                                                                                         Wakin runas mana creekuchu Dios kasqanta.                                             
 Mana Dios kasqanta creej profesora, Dios kasqanta creej wawata nisqa: Juancito jaqay patata, janajpachata qhawariy rikunkichu Diosta nispa. Juancitutaj kutichisqa mana rikunichu nispa. yachachej profesorataj nisqa chayta niyki, mana Dios kasqanta yachanaykipaj nispa. kashanman chayqa rikuwaj ichari nispa. Juancituñataj profesorata tapurisqa: maestra umaykipi, ñujtulaykita rikunkichu nispa.                  
 profesorataj nisqa. Mana rikunichu, imaynata ñujtulayta rikusajri nispa. Juancitutaj nisqa: chayta niyki mana p’eqañayuj kasqaykita yachanaykipaj nispa.
T’EQEN CHOQAKAMUSPA
Uj hermano mosqokusqanta hermano kunaman willaspa nisqa: moqoyniypi Señorpa jamunan p’unchay karqa, noqatapis Señor pata wayramanña oqharikapushawarqa, ñapis jaqay pata wayrapiña kashaspa rijch’arirpani nispa.                                                                                 Ujnintaj tapurisqa: chanta imaynatataj uraykamurqankiri nispa.                                                                                  Ujnin uyarejtaj nisqa: Jaqay jina patamantaqa t’eqen nishajchari choqakamurqanki ahh, nispa.
 
Wawas Cartata Qhelqasqanku
Uj yachachij profesora escuelapi yachachispa nisqa: Diosman cartata ima nispataj apachikuwajchij, sapa uj qhelqaychij, ima nispachus apachiyta munawajchij chayta nispa.
Jinapi ujnin kajqa cartapi qhelqasqa: Diosniy kay profesoraqa ancha sajra ancha ashkhata tareallata qowayku pusakapullawajña nispa.
Iskay kajtaj qhelqasqa: Diosniy, cartapi nisqayta ama qhesachawaychu, tatayqa ancha mich’a, mana qolqeta qowanchu pusakapullawajña nispa.
Kinsa kajtaj qhelqasqa: Diosniy mamay ancha jetona, waqalera pusakapullawajña nispa.
 
Mana yachankichu imatachus pierdesqaykita                                      
uj pastorwan sacerdote católico romano ima micropi rishajtinku sacerdoteqa wiskinta orqhorispa ujyarisqa, pastortataj nisqa: wiskiyta ujyaykurisaj, manachu munanki, qanpis ujyariy nispa jaywarisqa, pastortaj kutichisqa mana, mana ujyanichu noqaqa nispa.                         
sacerdote kajqa nisqa: kayma sumajqa, mana yachankichu imatachus pierdesqaykita nispa.                                                                                                jinallapi llajtaman chayaytawan sacerdote uraykapusqa pastortaj chypi nisqa: warmiykita saludaripuwanki nispa.                                               sacerdotetaj nisqa: mana, mana noqajtaqa warmiy kanchu nispa. pastortaj kutichisqa: warmiyuj kawsakuyman sumajqa, mana yachankichu imatachus pierdesqaykita nispa.  
                                                                                          
Puñujkunata mana rijch’arichinapaj                                                  
uj mama iskay wawasta aysariykukuytawan cultuman rishaspa wawasninta nisqa: Amapuni iglesiapi pujllakunkichejchu, mana iglesiapeqa ch’ajwakunachu, ch’insitumanta yaykuspa uyarikuna nispa.                                                                                                               wawastaj mana allinta yuyaychakusqankuchu imaraykuchus ch’insitumanta yaykuna kasqanta. Jinapi cultumanta cutipushajtinku phisqa watayuj warmi wawitanqa tapurisqa: mamay imajtintaj iglesiaman ch’insitumanta yaykunari nispa.
ujnin wawantaj kutichisqa: chay cultupi puñukujkunata mana rijch’arichinapaj nispa.
 
Familianmanta willasunki                                                                                            
 
Uj wawa mamanta tapurisqa, maymantataj runas jamunchijri, pijpa mirayninmantataj kanchij nispa. mamataj kutichisqa: Dios runata ruwasqa nin, Adanta Evatawan ruwasqa chaykunaj mirayninanta kanchij nispa.                                                
  allintapunin yachayta munaspa tatantañataj tapurisqa: tatay maymantataj runas rikhurinchij, pijpa mirayninmantataj kanchij nispa.                                                    
 tatantaj kutichisqa: unayqa mana runas karqachu, monoslla karqa nin, chay monosmanta runasman tukusqanchij nin, chay miraymanta kanchij nispa.                                                                                                                                                              wawaqa ni imata allinta yuyaychakuyta atispa nisqa mamanta: mamay, mamay mana sut´intachu qan willawanki, llullakuwanki, tatayqa monosmanta runasman tukurqanchij nin nispa.                                                                
  mamantaj kutichisqa: noqaqa familiaymanta willashayki waway, tataykiqa familianmantacha willashasunki ari nispa.
 
Eden Huertamanta Qharqosqa                                                                           
 Uj predicador, conferencista yachachishaspa nisqa: hermanos Adanqa mana runa wañuchichu karqa, Adanqa mana llullachu karqa, Adanqa mana juchayuj runachu karqa manaraj Eden huertamanta orqhosqa kashaspaqa nispa.                                                               
  tapurispataj nisqa: pitaj yachankichej ima juchayujtaj kanman karqa imaraykutaj Eden huertamanta qharqosqa karqa nispa.                          
 ujnin hermanotaj makinta oqharispa nisqa: noqa yachani pastor, noqa yachani, Adanqa mana ni ima juchayojchu karqa, Eva juchayuj karqa, warmispa kawsan Eden huertamanta qharqosqa kanchij nispa. jajaja manachusqa Eden huertapi kakushasunman karqa nispa.                            
 ujninta tapurisqa qan imaninkitaj pitaj juchayuj kanman karqa nispa, chay uj runataj kutchisqa Katari juchayuj karqa nispa. qanri pi juchayuj kananta yuyanki?
Puñukujkunata mana rijch’arichinachu
Uj mama wawaman yachachisqa: cultuman rispaqa mana ch’ajwakunachu, ch’instumanta iglesiamanqa yaykuna nispa.   glesiaman chayaytawan wawaqa mana allinta yuyaychakusqachu, imaraykuchus ch’insitu yaykunata, cultupitaj  puñurakujkunallata rikusqa.                         
Wasiman kutipushajtinkutaj mamanta nisqa: mamay, mamay yachaniña maraykuchus iglesiaman ch’insitumanta yaykuna kasqanta nispa.                                                                                                        
 mamantaj kutichisqa:
imajtinmi ch’instumanta yaykuna nispa.  wawataj kutichisqa: chay cultupi puñurakujkunata mana rijch’arichinapaj nispa.
vacaciones
Iglesiapi pastor yachachishaspa nisqa: hermanos glesiamanqa mana faltakuspa jamunaykichej tian, ajinata Dios kamachiwanchij nispa.                                                                                                                              
uj qhanchis watayuj wawataj cultupi tiyasqanpi sayk’usqana kaspa mamanta nisqa: mamay, mamay manachu ni jayk’aj noqanchijpajqa vacaciones kanqa, pastor iglesiaman jamunallamantapuni parlashanqa nispa.
 
Chay Warmiqa Mamay Karqa                                                                         
 Uj pastor predicayta qallarishaspa nisqa: hermanos unayqa uj warmij ujllayninpi kawsakurqani, chay warmiqa maychus tiemponpi mikhuyta jaywawarqa, p’achasniytapis llimphituta t’ajsapuwarqa, kunanqa mana noqawanñachu, kay noqawan kashan chay warmitaqa noqa ujllaykuni, mana sonqon p’akisqa kananpajpis noqa sonqochaykuni nispa.                                                         
 jinallapi uj runaj kawsayninman sat’ikuj warmi makinta oqharispa tapurisqa: pastor chay ñawpa warmiykiqa aswan k’acha warmicha karqa, noqajtapis ñawpa qosayqa allin runa karqa nispa.                                                                  
pastortaj kutichisqa: mana noqajtaqa ñawpa warmiyqa karqachu, chay warmiqa mamay karqa nispa.
 
Runa masinmanta cuentakuj                                                                             
 
Kinsa qharis tinkurikuspa parlarikusqanku imachus paykunaman gustasqanta, noqanchij ukhulla willanarikuna imaynachus kasqanchijta, ama pimanpis chaytaqa parlakusunchu nispa.                                                                                                 
   jinapi ujnin kajqa nisqa: noqamanqa anchatapuni k’acha warmista qhawapayay gustawan nispa,                                                                               
  iskay kajtaj nisqa: noqamanqa anchatapuni runasta chawkiyay gustawan, ashkha runasman manupis kani nispa.                                                                                                                  
  kinsa kajtaj ch’inlla kajtin chay iskay tapurisqanku qanmanri imataj gustasunkiri nispa, paytaj kutichisqa: noqamanqa anchatapuni runaj kawsayninmanta cuentakuy gustawan nispa.                                                                                                   
ama noqanchijmanta pimanpis cuentakunkichu ari, nispa k’amirisqanku chay kawsayninkumanta willarikujkunaqa.
 
Cuento Q’epispaj Cuentosnin                                                                                        Kinsa warmis tinkuykurikuytawan parlarikusqanku, cuentanarikuna kawsayninchejmanta, imaynachus kasqanchijta willanarikuna, noqanchij ukhulla yachananchij tian, ama pimanpis cuentakusunchu nispa.                  
jinapi ujnin kaj parlayta qallarispa nisqa: noqa qosaytaqa munasqayta ruwani, imatapis munasqayta rantichini, wasipipis wayk’uchini, tajsachini ima nispa.                                                                                                                           
  iskay kajtaj nisqa: noqa qosaytaqa sonsota jina creechini, ay, ay onqosqa kashani nijtiyqa, llakikuywan doctorman kachawan nispa.
kinsa kajtaj nisqa:                                                                                            
 noqaqa qosaymanta ujmantaj, ujmantaj willaramuni, p’enqaypi qhepachinaypaj, asiykukunku runas qosaymanta yachaspaqa nispa.
 
Qolqe Yupanalla Tiyapuwan                                                                                      
Uj qhella runa llank’ayta mask’akuspa purijtin uj runa llank’achiyta munaspa mink’arkusqa ima ruwayllapipis yanapawachun nispa. qhella runataj sinch’i llank’ay kasqanta yuyaychakuspa tapurisqa imataj ruwana kashanri nispa. mink’arikujtaj qhella kasqanta reparaspa nisqa: qollqe yupanalla kashan qolqe yupanalla tiyapuwan nispa.                                      
qhellataj p’enqakuywan ripusqa.
 
Machasqa T’ukusqa                                                                                              
Uj machasqa cultuman rispa, Diospaj palabranta t’ukuspa uyarikusqa pastorpaj predicasqanta. Chayta rikuspa pastorqa predicayta tukuytawan machasqaman chimpaykurispa parlapayarisqa, amigoy allin jamusqa kanki, Dioschari sonqoykiman parlaykushasunki, mayta t’ukuspapuni uyariwankiqa nispa. chay machasqa runataj kutichisqa: manachu qanwan khuskallataj machaykurqanchij nispa.

 

Hoy habia 1 visitantes (10 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
 
KUSIY KAWSAY
 
CHINKAYMAN RIPUSHANKI, DIOSMAN KUTIRIPUY Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis