QHALLALLAJ WIÑAY KAWSAY
 
QHAWAQARIY KAYKUNATA
1. Contacto
5. ASIRIKUNAPAJ
2. Home
4. TAPUYKUNAS
6. DECLARACION DOCTRINAL
7. QUESWA PARLAYTA YACHAKUY
KAWSAY WILLAY
 

KAWSAY WILLAY

Kayqa Kawsaj Diospaj Nisqan

Evangelio Juan Qhelqasqaman Jina

Diospa Palabran runaman tukun
 
ÑAWPAJ KAJ T'AQA:

1.
Qallariypeqa Palabraqa karqapuni. Chay Palabraqa Dioswan kasharqa, Palabrataj Diospuni karqa. 2.Paymin qallariypeqa Dioswan karqa. 3.Tukuy imasqa paynejta ruwasqa karqa, ruwasqa kajmantataj mana paywanqa mana imapis ruwasqachu karqa. 4.Kawsayqa paypi kasharqa, chay kawsaytaj runaspaj k’anchay karqa. 5.K’anchayrí laqhapi lliphipin, laqhataj k’anchayta mana atiparqachu.
6.Uj runa karqa Diospa kachamusqan, sutintaj karqa Juan. 7.Payqa k’anchaymanta willanampaj testigo jina jamorqa, paypa nisqannejta tukuy runas creenankupaj. 8.Mana Juanchu chay k’anchayqa karqa. Payqa k’anchaymanta willanallampaj kachamusqa karqa. 9.Cheqa k’anchayqa kay pachapi tukuy runasman k’anchanampaj jamusharqa.
10.Palabraqa kay pachapiña kasharqa. Kay pachaqa paynejta ruwasqa karqa; chaywampis kay pachapi kaj runas mana payta rejserqankuchu. 11.Paypata kajkunaman jamorqa, paykunatajrí mana payta jap’ikorqankuchu. 12.Astawampis sutimpi creejtinku, tukuy payta jap’ikojkunaman atiyta qorqa Diospa wawasnin ruwasqa kanankupaj. 13.Paykunaqa mana runaj yumasqanmantachu nacekunku, nitaj aychaj munayninmantachu, nillataj pi qharejpa munayninmantachu; astawanqa Diosmanta nacekunku.
14.Chay Palabraqa aychallikorqa, noqayku ukhupitaj tiyakorqa. Jatun kaynimpa k’anchayninta rikorqayku, Dios Tatajpa uj k’ata Churimpa jatun kaynimpa k’anchayninta jina. Payqa junt’a karqa k’acha kaywan, cheqa kajwantaj. 15.Paymanta Juanqa jatunmanta willarqa: Kaymá chay qhepayta jamojqa. Payqa noqamanta kurajmin, imaraykuchus manaraj nacekushajtiy, pay karqañapuni, nispa.
16.Paypa jatun qhapaj k’acha kayninmanta tukuypis jap’inchej qhasilla Diospa k’acha yanapayninta, mayqentachus kutin kutinta qowanchej, chayta. 17.Moisesnejta leyqa qosqa karqa; Diospa k’acha yanapaynin, cheqa kaywantaj Jesucristonejta chayamuwanchej. 18.Mana pipis Diostaqa jayk’ajpis rikorqachu; Dios Tatawan khuska kaj uj k’ata Churi paytaqa rejsicherqa.
Juan Bautista willaran Jesucristomanta
(Mt 3:11 - 12; Mr 1:7 - 8; Lc 3:15 - 17)
19.Kayqa Juanpa willasqan karqa, maypachachus Jerusalenmanta judíos kacharqanku sacerdotesta, levitasta ima payta tapoj: Pitaj qan kanki? nispa, chaypacha. 20.Payqa sut’ita willarqa: Mana noqachu Cristo kani, nispa.
21.Tapullarqankutaj: Chantá, pitaj kankiri? Eliaschu kanki? nispa.
Juantaj nerqa: Mana paychu kani, nispa.
Nerqankutaj: Jamunan karqa, chay profetachu kanki? nispa.
Juanqa kutichillarqataj: Manapuni, nispa.
22.Chantá nerqanku: Pipunitaj qan kankiri? Niwayku ari, kachamuwarqayku, chaykunaman willanaykupaj. Imatataj ninki qanmanta? nispa.
23.Juantaj profeta Isaiaspa nisqanman jina nerqa: Noqa kani ch’innejpi qhaparej: Señorpa ñanninta cheqanyachiychej,a nispa.
24.Chay runastaqa fariseos kachasqanku. 25.Tapullarqankutaj: Sichus mana Cristochu kanki, nitaj Eliaschu, nillataj profetachu chayqa, imaraykutaj bautizankiri? nispa.
26.Juan kuticherqa paykunaman: Noqa yakupi bautizani, qankuna ukhupitajrí uj runa kashan, pitachus mana rejsinkichejchu, chay. 27.Paymá qhepayta jamojqa. Noqaqa paypa juk’utasnillantapis mana lluch’unaypaj jinachu kani, nispa.
28.Chay imas karqa Betaniapi, Jordán Mayu chimpapi; chaypi Juanqa runasta bautizasharqa.
Jesusqa Diospa Corderon
29.Q’ayantin, Juan Bautistaqa Jesusta payman jamushajta rikuspa, nerqa: Kaymá Diospa Corderon, runaspa juchanta apaspa pichajqa. 30.Paymanta noqaqa nerqani: Payqa noqamanta kuraj, imaraykuchus manaraj nacekushajtiy, payqa karqañapuni, nispaqa. 31.Noqaqa payta mana rejserqanichu; astawanqa israelitas payta rejsinankupaj jamorqani, runasta yakupi bautizaspa, nispa nerqa Juanqa.
32.Juan willallarqataj: Espíritu Santota palomata jina cielomanta urayk’amojta rikorqani, chaytaj Jesusman tiyaykorqa. 33.Noqaqa payta manaraj rejserqanichu; pichus yakuwan bautizajta kachamuwaj niwarqa: Pejpa patanmanchá Espíritu Santo urayk’amuspa kakonqa, chaymá kanqa Espíritu Santowan bautizajqa, nispa. 34.Noqaqa ajinata rikuni, rejsichinitaj payqa Diospa Churin kasqanta, nispa.
Jesuspa ñawpaj kaj yachachisqasnin
35.Q’ayantenqa Juan chayllapitaj kasharqa iskay yachachisqasninwan. 36.Juantaj, chaynejpi Jesusta purishajta rikuspa, nerqa: Kayqa, Diospa Corderon kaypi kashan, nispa.
37.Iskay yachachisqasnintaj chayta uyarispa, Jesuspa qhepanta rerqanku. 38.Jesustaj, qhepanta jamushasqankuta rikuspa, taporqa: Imatataj mask’ashankichej? nispa.
Paykunataj kuticherqanku: Yachachej Señor, maypi tiyakunki? nispa.
39.Jesusqa nerqa: Jamuychej rikunaykichejpaj, nispa.
Chantá Juanpa yachachisqasnin rispa, rikorqanku maypichus Jesús tiyakusqanta. Chay p’unchaypitaj paywan qhepakorqanku, imaraykuchus ch’isiyasharqaña.
40.Juanpa nisqanta uyarispa Jesuswan rerqanku, chay iskaymanta ujnin kaj Andrés karqa, Simón Pedroj wawqen. 41.Pay ñawpajta wawqen Simonta tarispa, nerqa: Mesiasta tariyku, nispa. Chayqa Cristo niyta munan.
42.Chaymantá, Jesusman Simonta pusamorqa. Jesusrí, allinta qhawarispa, payta nerqa: Qan Simón kanki, Jonaspa churin; kunanmanta sutiykeqa Cefas kanqa, nispa. Chayqa Pedro niyta munan.
Jesús wajyan Felipeta, Natanaeltawan
43.Q’ayantin, Jesusqa Galileaman llojsishaspa, Felipeta tarerqa, nerqataj: Qhepayta jamuy, nispa.
44.Felipeqa Betsaida llajtamanta karqa. Andreswan, Pedrowampis chayllamantataj karqanku. 45.Chantá Felipeqa Natanaelta tarispa, nerqa: Josejpa churin Jesús nazarenota tariyku. Paymantaqa Moisés qhelqarqa leypi, profetaspis qhelqallarqankutaj, nispa.
46.Natanaeltajrí kuticherqa: Atinmanchu Nazaretmanta ima allimpis rikhurimuyta? nispa.
Felipetaj nerqa: Jamuy ari, chantá rikunki, nispa.
47.Jinapi Jesusqa Natanaelta payman qayllaykushajta rikuspa, nerqa: Kaymá cheqamanta israelitaqa, paypitaj ni ima llullakuypis kanchu, nispa.
48.Chantá Natanael taporqa: Maypitaj noqata rejsiwarqankiri? nispa.
Jesustaj kuticherqa: Manaraj Felipe wajyashasojtin, higo sach’a urapi kashajtillaykiraj rikorqayki, nispa.
49.Chaymantataj Natanaelqa, nerqa: Yachachej Señor, qanqa Diospa Churin kanki, Israelpa Reynin, nispa.
50.Jesús kutichispa, nerqa: Higo sach’a urapi kashajtiyki rikorqayki, nispa nisusqayraykuchu creenki? Aswan jatuchaj imastaraj rikunki, nispa.
51.Jesús nillarqataj: Cheqatapuni niyki: Kunanmanta ñawpajmanqa janaj pachata kichasqata rikunki, Diospa angelesnintataj Runaj Churinman urayk’amushajta, wicharishajtataj, nispa.
Caná llajtapi casarakuy
 
ISKAY KAJ T'AQA:
1.
Kinsa p’unchayninman   casaraku karqa Galileamanta Caná llajtapi, Jesuspa mamantaj chaypi kasharqa. 2.Jesusqa, yachachisqasninwan ima chay casarakuman wajyarisqa karqanku. 3.Jinapi vino tukurparikojtin, Jesuspa maman payta nerqa: Vinonku mana kanñachu, nispa.
4.Chantá Jesús, nerqa: Warmi, imaraykutaj chayta niwankiri? Manaraj horayqa chayamunchu, nispa.
5.Mamanrí kamachisman nerqa: Paypa tukuy nisqanta ruwaychej, nispa.
6.Sojta jatuchaj rumi p’uñus chaypi wakichisqa kasharqa, judiospa llimphuchakunankuman jina, sapa p’uñutaj iskay, chayrí kinsa wich’i jich’ayniyoj jina karqa. 7.Jesustaj kamachisman nerqa: Kay p’uñusman yakuta junt’arachiychej, nispa.
Paykunataj junt’aracherqanku. 8.Chantá Jesús nerqa: Kunanqa wiserqospa, kuraj kamachiman llamichimuychej, nispa, paykunataj aparqanku.
9.Chantá kuraj kamacheqa yakumanta ruwasqa vinota llamirispa, mana yacharqachu maymantachus apamusqankuta. Kamachislla yacharqanku yakullata wisisqankuta. Kuraj kamachitaj casarakojta wajyaspa, nerqa: 10.Mayqen runallapis sumaj vinotaqa ñawpajtapuni jaywan; casarakuman wajyasqa kajkuna allin macharisqaña kashajtinkutaj, mana as walej vinollataña jaywan. Qanrí, kay qhepakama sumaj vinota waqaychasqanki, nispa.
11.Jesús chay ñawpaj kaj milagrota ruwarqa Galileamanta Caná llajtapi. Ajinamanta jatun kaynimpa atiyninta rikucherqa, yachachisqasnintaj paypi creerqanku.
12.Chantá Jesusqa rerqa Capernaumman, mamanwan, wawqesninwan, yachachisqasninwan ima. Chaypitaj mana unaytachu karqanku.
Jesusqa vendejkunata qharqon Templomanta
(Mt 21:12 - 13; Mr 11:15 - 18; Lc 19:45 - 46)
13.Judiospa Pascua fiestanman qayllaña kajtin, Jesusqa Jerusalenman wicharerqa. 14.Chantá Templopi rikorqa wakasta, ovejasta, palomasta ima vendejkunata, qolqeta chhalajkunatataj tiyashajta. 15.Chantá Jesusqa lazomanta seq’onata ruwaspa, tukuyninkuta Templomanta qharqorqa, jinallatataj ovejasta, wakastapis. Chhalajkunaj qolqesninkuta pampaman qhallirparispa, mesasninkuta tijrararqa. 16.Palomasta qhatojkunatataj nerqa: Kayta orqhoychej kaymanta. Tataypa wasintaqa ama qhatuna wasiman tukuchiychejchu, nispa.
17.Chaypacha yachachisqasnin yuyarikorqanku qhelqasqa kasqanta: Tatáy, wasiykita sinch’ita munakusqayrayku, tukukushaniña,a nispa.
18.Chaypacha judiosqa taporqanku: Ima señalestataj rikuchiwasqayku, chay imasta ruwaspari? nispa.
19.Jesustaj paykunaman kuticherqa: Kay Templota urmachiychej, kinsa p’unchaymantataj sayarichisaj, nispa.
20.Chantá judíos nerqanku: Kay Temploqa tawa chunka sojtayoj watapi ruwasqa karqa; qanrí kinsa p’unchayllapichu sayarichinki? nispa.
21.Jesustaj, kikin cuerponta templo kasqanta nisharqa. 22.Chay nisqanta yachachisqasnin yuyarikorqanku, Jesús wañusqas chawpimanta kawsarimporqaña chaypacha. Qhelqasqa kajtaqa creerqanku, jinallataj Jesuspa parlasqantapis.
Jesusqa tukuyta rejsin
23.Pascua p’unchaykunapi Jesusqa Jerusalenpi kashajtin, ashkhas sutimpi creerqanku, milagrosta ruwasqanta rikuspa. 24.Chaywampis Jesús paykunapi mana atienekorqachu, imaraykuchus tukuyninkuta rejserqa. 25.Manataj karqachu runamanta imatapis payman willana; payqa yachallarqa imachus runaj sonqompi kasqanta.
Religioso Nicodemo, Salvadorwan Parlarin
 
KINSA KAJ T'AQA:
1.
Fariseosmanta uj runa karqa, Nicodemo sutiyoj. Paytaj judíos ukhupi mentasqa karqa. 2.Uj ch’isipi payqa Jesusta watukoj jamuspa, nerqa: Yachachej Señor, yachayku Diospa kachamusqan kasqaykita yachachinawaykupaj. Mana pipis atinmanchu, qan ruwanki, chay jina milagrosta ruwaytaqa, Dios mana paywan kajtenqa, nispa.
3.Jesustajrí kutichispa, nerqa: Cheqatapuni niyki: Sichus pipis watejmanta mana nacen chayqa, Diospa reinonta mana rikuyta atinchu, nispa.
4.Nicodemotaj payman nerqa: Imaynatataj nacekunman uj machu runaña kaspari? Ujtawanchu mamampa wijsanman kutiykunman, watejmanta nacekunampaj? nispa.
5.Jesús kutichillarqataj: Cheqatapuni niyki: Sichus pipis mana yakumanta, Espiritumantawan nacen chayqa, Diospa reinonman mana yaykuyta atinchu. 6.Aychamanta nacejqa aychamin; Espiritumanta nacejrí espiritumin. 7.Ama t’ukuychu nisusqaymanta: Watejmanta nacenayki tiyan, nispa. 8.Wayraqa maymantachus munasqanmanta wayramun, sonasqantataj uyarinki, manataj yachankichu maymantachus jamusqanta, nillataj maymanchus risqantapis. Chay kikinmin Espiritumanta nacesqa kajqa.
9.Chantá Nicodemo taporqa: Imaynataj chay kanmanri? nispa.
10.Jesustaj nerqa: Israelpa ujnin yachachejnin kashaspa, manachu chayta yachanki? 11.Cheqatapuni niyki: Yachasqaykuta niyku, rikusqaykutataj willayku, qankunatajrí willasqaykuta mana jap’ikunkichejchu. 12.Sichus kay pachapi kaj imasmanta willajtiy mana creenkichej chayqa, imaynatataj creewajchej janaj pacha imasmanta willajtiyri?
13.Mana pipis janaj pachaman wicharerqachu. Runaj Churillan janaj pachamanta urayk’amorqa.
14-15.Imaynatachus ch’in pampapi Moisesqa katarita warkhuspa, oqharerqa, ajinallatataj Runaj Churintapis oqharenqanku, paypi tukuy creejkuna ama wañunankupaj, manachayqa wiñay kawsayniyoj kanankupaj.
Diosqa tukuy runasta munakun
16.Diosqa chay jinatapuni kay pachapi kaj chhikata munakusqanrayku, uj k’ata Churinta qorqa. Ajinamanta pillapis paypi creejqa mana chinkayman renqachu, astawanqa wiñay kawsayniyoj kanqa. 17.Diosqa mana kay pacha runasta juchachanampajchu Churinta kachamorqa, manachayqa paynejta salvasqa kanankupaj.
18.Pillapis paypi creejqa mana juchachasqachu; mana creejrí ñapis juchachasqaña, Diospa k’ata Churimpa sutimpi mana creesqanrayku. 19.Kaytaj chay juchachayqa: Kay pachaman k’anchay jamorqa, runastaj laqhata k’anchaymanta nisqaqa astawan munakorqanku, sajra ruwanaspi kawsasqankurayku. 20.Sajrata tukuy ruwajqa k’anchayta chejnin, manataj k’anchayman jamunchu, sajra ruwasqasnin ama sut’inchasqa kanankupaj. 21.Cheqan kajta ruwayman yachasqa kajtajrí k’anchayman jamun, ruwasqasnimpi Dios paywan kasqan yachakunampaj.
Juan Bautistaqa Jesusmanta willallantaj
22.Chantá Jesusqa yachachisqasninwan Judea cheqaman rerqa. Chaypi paykunawan qhepakorqa, runastataj bautizarqa. 23.Juanpis bautizashallarqataj Enonpi, Salim qayllapi, imaraykuchus chaynejpi ashkha yaku karqa. Runastaj payman risharqanku bautizachikunankupaj. 24.Chaypacha Juanqa manaraj carcelpi wisq’asqachu karqa.
25.Chantá Juanpa yachachisqasnin uj judiowan churanakorqanku llimphuchakuymanta. 26.Juanman rispataj, nerqanku: Yachachej Señor, Jordán chimpapi qanwan kasharqa, pimantachus willarqanki, chay runaqa bautizashan, tukuy runastaj payman rishanku, nispa.
27.Juanqa kuticherqa: Mana runaqa imatapis jap’iyta atinchu, manachus Diosmanta qosqa kanman chayqa. 28.Qankunaqa allinta yachankichej kay nisqayta: Mana noqachu Cristo kani; ñawpaqenta kachamusqallan kani, nispa. 29.Casarakupeqa noviayojqa noviolla; paypa qayllampi kaj kawsaqentaj, novioj parlasqanta uyarispa, paywan khuska kusikun. Ajinamanta kay kusikuyniy kunan junt’akun. 30.Payqa astawan, astawan kurajpaj qhawasqa kachun, noqatajrí pisillapajña, nispa.
Janaj pachamanta jamoj
31.Janaj pachamanta Jamojqa tukuypa patampi; kay pachamanta kajtaj kay pacha imasllamanta parlan kay pachamanta kasqanrayku. Janaj pachamanta Jamojrí tukuypa patampi kashan. 32.Payqa uyarisqanta, rikusqantataj willan, runastajrí chay willasqanta mana creenkuchu. 33-34.Pillapis yachachisqanta jap’ikojqa willallantaj Diosqa cheqapuni kasqanta, imaraykuchus Diospa kachamusqanqa Diospa Palabranmanta parlan, Diosqa Espiritunta mana mich’akuspa qosqanrayku. 35.Dios Tataqa Churinta munakun; chayrayku tukuy imata makinman churarqa. 36.Churipi creejqa wiñay kawsayniyoj; Churipi mana creejtajrí kawsaytaqa mana rikonqachu, astawanqa Diospa phiñakuynin paypa patampi kashan.
Qhencha Warmi Kawsayta Tarin 
 
TAWA KAJ T'AQA:

1.
Fariseosqa kayta uyarisqanku: Jesusqa Juanmanta nisqaqa aswan ashkha yachachisqasniyoj, astawantaj bautizan, nispa nejta. 2.Manapis Jesuschu bautizasharqa, manachayqa yachachisqasnillan. 3.Jesusqa chay uyarisqankuta yachaytawan, Judeamanta llojsispa, Galileaman ujtawan kutiporqa.
4.Chantá Samaria suyunejtapuni rinan karqa. 5.Chayarqataj Samariapi kaj Sicar nisqa llajtaman, maypichus Jacobqa churin Joseman herenciata qosqa, chay qayllaman. 6.Chaypitaj karqa Jacobpa yaku pujyun. Jesusqa purisqampi sayk’uspa, chay pujyu qayllapi tiyaykurikorqa. Chawpi p’unchay jinaña kasharqa. 7.Chayman Samaria llajtayoj uj warmi jamorqa yakuta orqhoj, Jesustaj chay warmita nerqa: Yakuta qoriway ujyanaypaj, nispa. 8.Chaykamarí yachachisqasnin llajtaman risqanku mikhunata rantej.
9.Samaritana warmitaj Jesusta nerqa: Imajtintaj judío runa kashaspa, noqa samaritana warmimanta yakuta mañarikuwankiri? nispa. Chayta nerqa, imaraykuchus judiosqa mana allintachu kawsakoj kanku samaritanoswanqa.
10.Jesús kutichispa, nerqa: Diospa qosqantachus rejsiwaj, pitajchus nisunki: Yakuta qoway, nispa, paytapis rejsiwaj chayqa, qanqa paymanta mañakuwaj, paytaj kawsachej yakuta qosunkiman, nispa.
11.Jinapi chay warmi nerqa: Wiraqochi, mana imapis yakuta orqhonaykipaj tiyapusunkichu, pujyutaj allin ukhu. Maymantataj chay kawsachej yaku tiyapusunkiri? 12.Qanqa Jacob ñawpa tataykumantapis aswan kurajchu kanki? Payqa kay pujyuta saqepuwarqayku; kaymanta pay ujyarqa, wawasnin, uywasnin ima.
13.Jesús kuticherqa: Pillapis kay yakumanta ujyajqa ch’akichikonqapuni. 14.Noqaj qosqay yakuta ujyajrí manaña jayk’ajpis ch’akichikonqachu. Noqaj qosqay yakoqa paypi mana ch’akej pujyu jina kanqa, chay yakutaj wiñay kawsaypaj phullchimonqa.
15.Warmitaj nerqa: Wiraqochi, chay yakuta qoway ari, amaña ch’akichikunaypaj, nitaj ujtawan kay pujyuman yakuta orqhoj jamunaypaj, nispa.
16.Jesús nerqa: Kunanqa rispa, qosaykita wajyamuytawan, kutimuy, nispa.
17.Warmitaj kuticherqa: Mana qosay kanchu, nispa.
18.Chantá Jesús nillarqataj: Allinta ninki: Mana qosay kanchu, nispa. Phishqa qosasniyoj karqanki; kunan piwanchus kashanki, chayqa mana qosaykichu; chaytaqa cheqata parlanki, nispa.
19.Warmitaj chayta uyarispa, nerqa: Wiraqochi, reparashani profeta kasqaykita. 20.Ñawpa tatasniykoqa kay orqopi Diosta yupaycharqanku, qankuna judiosrí ninkichej Jerusalenllapi yupaychana kasqanta, nispa.
21.Jesús kuticherqa: Warmi, creeway. Horaqa chayamushanña, chaypachataj mana kay orqopichu, nitaj Jerusalenpichu Dios Tatata yupaychankichej. 22.Samaritanosqa mana yachasqaykichejta yupaychankichej, noqaykurí yachasqaykuta, imaraykuchus salvacionqa judiosmanta jamun. 23.Hora chayamushanña, kunantaj chay horapi kashanchej: Dios Tatata cheqatapuni yupaychajkunaqa tukuy sonqowan, cheqa kajman jinataj yupaychanqanku. Dios Tataqa ajina yupaychajkunata mask’an. 24.Diosqa Espiritumin; payta yupaychajkunaqa tukuy sonqowan, cheqa kajman jinataj yupaychananku tiyan, nispa nerqa Jesusqa.
25.Warmitaj nerqa: Yachani Cristo nisqa Mesías chayamunanta; payqa chayamuspa, tukuy imata willawasqayku, nispa.
26.Chantá Jesús nerqa: Noqa chay Cristo kani, pichus parlashasunki, chay, nispa.
27.Jinallapi yachachisqasnin chayamuspa t’ukorqanku, Jesusta uj warmiwan parlashajta rikuspa. Manataj mayqenninkupis nerqachu: Imatataj tapushanki? chayrí: Imamantataj chay warmiwan parlasharqanki? nispa. 28-29.Chantá warmeqa yaku p’uñunta pachampi saqerparispa, llajtaman rerqa; chaypitaj runasman nerqa: Jamuychej, uj runata rejsinkichej; payqa tukuy ima ruwasqasniyta uyaypi nipuwan. Manachu payqa Cristo kanman? nispa.
30.Chaypacha tukuy runas llajtamanta llojsispa, rerqanku, maypichus Jesús kasharqa, chayman. 31.Chaykamarí yachachisqasnin Jesusman nerqanku: Yachachej Señor, imallatapis mikhurikuy ari, nispa.
32.Jesustaj paykunaman nerqa: Waj mikhuna tiyapuwan, mayqentachus qankuna mana rejsinkichejchu, chay, nispa.
33.Chantá yachachisqasqa paykunapura ninakorqanku: Pichus mikhunata jaywarqa, i? nispa.
34.Jesustaj paykunaman nerqa: Mikhuyneyqa Kachamuwajniypa munayninta junt’anay, ruwanantataj tukuychanay. 35.Qankunaqa ninkichej: Tawa killamantaraj cosecha kanqa, nispa. Noqarí niykichej: Qhawariychej chajrasta; cosechanapaj poqosqaña kashanku. 36.Pichus ruthojqa pagonta jap’ikaponqa, poqoytataj wiñay kawsaypaj tantanqa, tarpojwan khuska kusikunampaj. 37.Kay nisqaqa cheqatapuni junt’akun: Uj tarpun, wajtaj poqoyta oqharin. 38.Noqa kacharqaykichej mana tarpusqaykichejta ruthojta; wajkuna llank’arqanku, qankunataj chay llank’asqankuman yaykorqankichej, nispa nerqa Jesusqa.
39.Chantá Samaria llajtayojkunamanta ashkhas creerqanku Jesuspi chay warmej willasqanta uyarispa, imaraykuchus pay nisqa: Tukuy ruwasqasniyta uyaypi nipuwan, nispa. 40.Ajinamanta, samaritanosqa Jesusman qayllaykuspa, mañakorqanku paykunawan qhepakunanta. Jesustaj iskay p’unchayta chaypi qhepakorqa. 41.Jinapi aswan ashkhas creerqanku Jesuspi pay kikin parlasqanta uyarispa. 42.Warmimantaj nerqanku: Kunanqa creeyku mana qan willawasqaykuraykullachu. Noqayku kikiyku uyariyku, yachaykutaj cheqamanta payqa kay pachata Salvaj Cristo kasqanta, nispa.
Kamachejpa Churin Kawsaripun
43.Jesusqa chaypi iskay p’unchayta kaytawan, Samariamanta llojsispa, Galileaman riporqa. 44.Kikin Jesús nerqa profetaqa llajtampi mana allimpaj qhawasqa kasqanta. 45.Galileaman Jesús chayajtintaj, kusikorqanku jamusqanmanta. Paykunapis Jerusalenpi Pascua fiestaman rillasqankutaj; chaypi, Jesuspa tukuy ima ruwasqanta rikusqanku.
46.Chaymanta Jesús kutimullarqataj Galileapi Caná llajtaman, maypichus yakuta vinoman tukuchisqa, chayman. Reypa sutimpi kamachej uj runa chaypi karqa. Paypa wawantaj onqosqa karqa Capernaumpi. 47.Chay kamachejqa Judeamanta Galileaman Jesús jamusqanta yachaspa, payta watukoj jamorqa, mañakorqataj wasinman rispa wawanta sanoyachimunanta, imaraykuchus wañunayasharqaña. 48.Chantá Jesusqa payta nerqa: Qankunaqa mana creewajchejchu manachus señalesta, milagrostapis rikuwajchej chayqa, nispa.
49.Chay kamachejtajrí nillarqapuni: Señor, jaku ririna ari, amaraj waway wañupushajtin, nispa.
50.Jesustaj nerqa: Kutipuy; wawaykeqa kawsanqa, nispa.
Chay runaqa Jesuspa nisqanta creespa, riporqa. 51.Wasinman chayashajtintaj, kamachisnin taripaj llojsimuspa, nerqanku: Wawaykeqa kutiripun, nispa. 52.Chantá payqa kamachisninta taporqa ima horatachus wawan allinyasqanta; paykunataj nerqanku: Qayna chawpi p’unchaynejta k’aja onqoy thañiporqa, nispa.
53.Wawaj tatantaj yacharqa chay horatapuni Jesús payman nisqanta: Wawaykeqa kawsanqa, nispa.     Chantá chay runa, wasimpi tukuy kajkunapis Jesuspi creerqanku.
54.Jesusqa chay iskay kaj milagrota ruwarqa, Judeamanta Galileaman kutimuspa.

Suchu Runas Allin Kawsayta Tarinku
phisqa kaj t'aqa:
1.Chay imas qhepata judiospa fiestan karqa, Jesustaj Jerusalenman kutiporqa. 2.Jerusalenpi, Ovejas Punku nisqa qayllapi, yakuyoj uj estanque karqa, hebreo parlaypi Betesda sutiyoj, chay estanquetaj phishqa corredoresniyoj karqa. 3-4.Chay corredorespi ashkha onqosqas sirisqa kasharqanku ciegos, suchus, wist’us ima. Paykunataj yaku kuyurinanta suyaj kanku, imaraykuchus chaypacha yuyaj kanku unaymanta unay, uj ángel urayk’amuspa yakuta kuyurichisqanta, ajinapi pichus ñawpajta estanqueman yaykojqa ima onqoyllamantapis sanoyakapunanta. 5.Chaypitaj uj runa karqa kinsa chunka pusajniyoj watataña onqosqa. 6.Jinapi Jesusqa chay sirisqa runata rikuspa, unayña chay onqoyniyoj kasqanta yachaspataj, taporqa: Munawajchu sanoyakuyta? nispa.
7.Onqosqataj kuticherqa: Wiraqochíy, mana piniypis tiyapuwanchu, estanquepi yaku kuyurejtin ichuykunawampaj. Sapa kuti yakuman yaykuyta munashajtiy, wajllapuni ñawpaykuwan, nispa.
8.Jesustaj payman nerqa: Sayarikuy; phulluykita oqhariytawan, ripuy, nispa.
9.Chay ratopacha chay runaqa sanoyaporqa, puñunanta oqharispataj puriyta qallarerqa. Chaytaj samarikuna p’unchaypi karqa. 10.Chayrayku judiosqa chay sanoyasqa runata nerqanku: Kunan samarikuna p’unchay kasqanrayku, mana atinkichu puñunaykita apaykachayta, nispa.
11.Paytajrí kuticherqa: Pichus sanoyachiwaj niwarqa: Phulluykita oqharikapuspa, ripuy, nispa.
12.Chaypacha taporqanku: Pitaj chay karqa: Phulluykita oqharikuspa ripuy, nisojri?
13.Chay sanoyasqa runataj mana yacharqachu mayqenchus kasqanta, Jesusqa ashkha runas chawpipi chinkarisqanrayku. 14.Chaymanta qhepata Jesús chay runata Templopi taripaspa, nerqa: Sanoyasqaña kanki; amaña astawan juchallikuychu, ama chaymanta aswan llakiy jamusunampaj, nispa.
15.Chantá chay runaqa ripuspa, judiosman willamorqa Jesusqa payta sanoyachej kasqanta. 16.Chayrayku judiosqa Jesusta qhatiykacharqanku wañuchinankupaj, chay imasta samarikuna p’unchaypi ruwasqanrayku. 17.Jesustajrí kuticherqa: Tatayqa kunankama trabajashan; noqapis trabajashallanitaj, nispa.
18.Chaymanta judiosqa Jesusta wañuchiytapuni munasharqanku, samarikuna p’unchayta mana waqaychasqanrayku, astawampis Diosqa Tatan kasqanta nisqanrayku, paywan kikinchakuspa.
Diospa Churimpa atiynin
19.Chaypacha Jesús paykunata nerqa: Cheqatapuni niykichej: Diospa Churenqa sapallanmanta mana imatapis ruwayta atinchu. Astawanqa imatachus Dios Tatata ruwajta rikun, kikillantataj Chureqa ruwan. 20.Dios Tataqa Churita munakun; chayrayku imatachus ruwan, chay tukuyta Churiman rikuchin. Aswan jatun ruwanastaraj rikuchenqa,   qankunataj chayta rikuspa, t’ukunkichej. 21.Imaynatachus Dios Tataqa wañusqasta kawsarichispa, kawsayta paykunaman qon, ajinallatataj Churipis pikunamanchá qoyta munan, chaykunaman kawsayta qon. 22-23.Dios Tataqa mana pitapis juzganchu, imaraykuchus Churiman tukuy atiyta qorqa, payqa runasta juzganampaj, ajinamanta tukuy runas Churita jatunchanankupaj, imaynatachus Dios Tatata jatunchanku, ajinata. Pillapis Churita mana jatunchajqa nillataj kachamoj Tatantapis jatunchanchu.
24.Cheqatapuni niykichej: Sichus pipis parlasqayta allinta uyarispa, kachamuwaj Tataytapis creen chayqa, payqa wiñay kawsayniyoj, manataj juicio p’unchaypi juchachasqachu kanqa, astawanqa wañuymanta kawsayman yaykun. 25.Cheqatapuni niykichej: Horaqa chayamushanña, kunantaj chay hora: Wañusqas uyarenqanku Diospa Churimpa wajyasqanta, uyarejkunataj kawsanqanku. 26.Imaynatachus Dios Tataqa pay kikimpi kawsayniyoj, ajinallatataj Churinmampis atiyta qorqa pay jina kawsayniyoj kanampaj. 27.Juzganampajpis atiyta qollarqataj, Runaj Churin kasqanrayku.
28.Ama chay nisqaymanta t’ukuychejchu. Hora chayamonqa, chaypachataj tukuy p’ampasqa kajkunaqa Runaj Churimpa parlasqanta uyarenqanku. 29.Allinta ruwajkunaqa kawsayman yaykunankupaj jatarimonqanku, sajrata ruwajkunatajrí, juiciopi juchachasqa kanankupaj kawsarimponqanku.
 
Jesuspa atiyninmanta willanku
30.Jesús nillarqataj: Mana imatapis noqallamantachu ruwani. Uyarisqayman jina noqaqa juzgani, juzgasqaytaj cheqampuni, imaraykuchus mana noqaj munayniytachu mask’ani, astawanqa kachamuwaj Tataypa munaynillanta ruwani. 31.Noqa kikiymantachus willakuyman chayqa, willasqayqa mana cheqachu kanman.
32.Noqamanta willajqa wajmin, yachanitaj chay willasqanqa cheqa kasqanta. 33.Qankunaqa runasta kacharqankichej Juanta tapojta,   paytaj cheqa kajta paykunaman willarqa. 34.Chaywampis noqaqa   mana runaj willallasqanmantachu kani; kayta niykichej, qankuna salvasqa kanaykichejpaj. 35.Juanqa larwashaj k’anchana jina k’ancharqa, qankunataj chay k’anchaynimpi pisi tiempota kusikuyta munarqankichej.
36.Juanpa willasqanmanta aswan sumaj willayniy tiyan; Dios Tataqa ruwanasta qowarqa junt’anaypaj. Chaykunata ruwashani, chay ruwasqasniytaj willashan Dios Tata kachamuwasqanta. 37.Kachamuwajniy Dios Tatapis noqamanta willallarqataj, qankunataj mana jayk’ajpis parlamusqanta uyarerqankichejchu, nitaj uyantapis rikorqankichejchu. 38.Diospa nisqasnintaj mana qankunapichu kakushan, kachamusqan Churipi mana creesqaykichejrayku. 39.Qankunaqa Diosmanta Qhelqasqasta allin allinta qhawankichej, imaraykuchus yuyankichej chay Qhelqasqasnejta wiñay kawsayta tarinaykichejta.   Chay Qhelqasqasrí noqamanta willashanku. 40.Jinataj kawsayta tarinaykichejpaj qankunaqa manapuni noqaman jamuyta munankichejchu.
41.Mana munanichu runas jatumpaj qhawanawankuta. 42.Astawampis noqa rejsiykichej, yachanitaj qankunaqa Diosta mana munakusqaykichejta. 43.Noqaqa Tataypa sutimpi jamorqani, qankunataj qhesachawankichej. Waj runatajchus paypa sutimpi jamusunkichejman chayqa, paytaqa mana qhesachawajchejchu. 44.Imaynatataj creeyta atiwajchej, sichus qankunapuralla jatumpaj qhawasqa kayta munaspa, mana mask’ankichejchu uj k’ata Diosmanta jatumpaj qhawasqa kayta?
45.Ama yuyaychejchu noqaqa Tataypa ñawpaqempi qankunata juchachanayta; qankunata juchachajqa waj kashan, chaytaj Moisés, pipichus suyakushankichej, chay. 46.Moisestachus creewajchej chayqa, noqapipis creellawajchejtaj, imaraykuchus payqa noqamanta qhelqarqa. 47.Moisespa qhelqasqantachus mana creenkichej chayqa, imaynatataj parlasqasniyta creewajchejri?
Jesusqa phishqa waranqa runasman mikhuchin
(Mt 14:13 - 21; Mr 6:30 - 44; Lc 9:10 - 17)
6
1.Chay imas qhepata, Jesús riporqa Galilea Qochaj chimpanman; chay qochaj ujnin sutin Tiberias karqa. 2.Ashkha runastaj Jesuspa qhepanta rerqanku, imaraykuchus rikorqanku onqosqasta milagrosninwan sanoyachejta. 3.Chantá Jesús uj orqoman wicharispa, tiyaykorqa yachachisqasninwan. 4.Judiospa Pascua fiestankuman qayllaña kasharqa; 5.Jesustaj qhawarispa, rikorqa ashkha runasta payman jamushajta. Chantá Felipeta nerqa: Maymantataj t’antata rantisunchej kay tukuy runas mikhunankupajri? nispa.
6.Chayta nerqa Felipej yuyayninta yachanampaj, imaraykuchus Jesús yachallarqa imatachus ruwananta. 7.Felipetaj payman kuticherqa: Iskay pachaj denarios qolqewan t’antata rantimusunman chaypis, manachá sapa ujman uj chhikallatapis qoyta atisunmanchu, nispa.
8-9.Jinallapi yachachisqasmanta ujnin kaj, Simón Pedroj wawqen Andrés, nerqa: Uj ch’iti kaypi kashan. Paytaj phishqa cebada t’antasta, iskay challwastawan jap’ishan. Chaywampis, imataj chay kanman kay chhika runaspajri? nispa.
10.Chantá Jesús nerqa: Tukuy runas tiyarikuchunku, nispa. Ashkha ch’iki chaynejpi karqa, phishqa waranqa jina qharistaj chaypi tiyarakorqanku. 11.Jesustaj chay t’antasta jap’ispa, Dios Tataman graciasta qorqa. Chantá, yachachisqasninman t’antasta jaywarqa, paykunataj runasman rak’irarqanku, jinallatataj challwastapis, munasqankuman jina. 12.Sajsakojtinkutaj, Jesusqa yachachisqasninman nerqa: Puchoj t’antasta oqhariychej, ama usunampaj, nispa.
13.Oqharispataj, chay phishqa cebada t’antasmanta puchojta chunka iskayniyoj canastasman junt’acherqanku. 14.Chay runastaj, Jesuspa milagro ruwasqanta rikuspa, nerqanku: Cheqamanta kay runaqa, kay pachaman jamunan karqa, chay profeta, nispa.
15.Jesusrí munajta mana munajta reyninku kanampaj payta pusanankuta yachaspa, watejmanta orqoman kutirerqa, sapallan kayta munaspa.
Jesús yaku patata purin
(Mt 14:22 - 27; Mr 6:45 - 52)
16.Ch’isiyaykushajtin, yachachisqasnin qochaman urayk’orqanku. 17.Uj boteman wicharispa, qochaj chimpan Capernaumman risharqanku. Ñapis laqhaña karqa, Jesustaj manaraj paykunata taripasqachu. 18.Sinch’i wayra jatarimojtintaj, qochaqa qhollchoqeyaspa oqharikusharqa. 19.Jinapi uj legua kurajta jina botepi risqankumantaña, Jesusta rikorqanku yaku patanta boteman qayllaykamushajta, mancharikorqankutaj. 20.Jesustajrí paykunaman nimorqa: Noqa kani, ama mancharikuychejchu, nispa.
21.Chantá paykuna kusiywan Jesusta boteman wajyarqanku, chay ratopachataj chayarqanku, maymanchus risharqanku, chayman.
Runas mask’anku Jesusta
22.Q’ayantenqa qochaj chimpampi qhepakojkuna repararqanku yachachisqaslla ripusqankuta, uj k’ata bote kasharqa, chaypi, Jesustaj mana paykunawanchu risqanta. 23.Chaykamaqa, Tiberias llajtamanta waj botes chayamorqanku, maypichus Señor graciasta qosqa t’antamanta, runastaj mikhusqanku, chaynejman. 24.Jinata runasqa Jesuswan, yachachisqasninwan ima manaña chaypi kasqankuta yachaytawan, chay botesman yaykuspa, Capernaumman rerqanku Jesusta mask’aj.
Jesusqa kawsachej t’anta
25.Chay runasqa qocha chimpaman chayaspa Jesusta tariytawan, taporqanku: Yachachej Señor, jayk’ajtaj kayman chayamorqanki? nispa.
26.Jesustaj kuticherqa: Cheqatapuni niykichej: Qankuna noqata mask’ashawankichej, mana milagrosta rikusqaykichejraykuchu, astawanqa t’antata mikhuspa sajsakusqaykichejraykulla. 27.Trabajaychej ari, wiñaypaj kaj t’antarayku, amataj tukukoj t’antaraykullachu. Chaytaqa Runaj Churillan qosonqachej, pitachus Dios Tata señalaspa churarqa, chay, nispa nerqa Jesusqa.
28.Chantá Jesusta taporqanku: Imata ruwaspataj junt’aykuman Diospa munayninman jina ruwanasnintari? nispa.
29.Jesustaj paykunaman kuticherqa: Diosqa kaytamin munan ruwanaykichejta: Kachamusqan Churimpi creenaykichejta, nispa.
30.Chantá paykuna taporqanku: Ima milagrostataj qan ruwanki, chayta rikuspa creenaykupaj? Imastataj ruwankiri? 31.Ñawpa tatasninchejqa ch’in pampapi Maná nisqa t’antata mikhorqanku. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Payqa paykunaman janaj pacha t’antata mikhucherqa,a nispa.
32.Jesustaj paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Janaj pachamanta kaj t’antataqa mana Moiseschu qorqa; Tataymá qosunkichej janaj pachamanta cheqa kaj t’antataqa. 33.Janaj pachamanta Diospa t’antan urayk’amojqa kay pachapi kajkunaman kawsayta qon.
34.Chantá nerqanku: Chay t’antata qowaykupuni ari, nispa.
35.Jesustaj paykunata nerqa: Noqamin chay kawsachej t’anta kani; noqaman jamojqa mana jayk’ajpis yarqhachikonqachu, noqapi creejtaj ni jayk’aj ch’akichikonqachu.
36.Nerqaykichejña: Qankunaqa rikushawaspapis, noqapi mana creerqankichejchu, nispa. 37.Diospa tukuy qowasqan kajkunaqa noqaman jamonqanku; noqaman jamojkunatarí, manapuni qhesachasajchu. 38.Mana munayniyta ruwanaypajchu janaj pachamanta urayk’amorqani, astawanqa Kachamuwajniypa munayninta ruwanaypaj jamuni. 39.Kachamuwajniypa munaynintaj kay jina kashan: Tukuy paypa qowasqan runasmanta mana ujtapis chinkachinaychu tiyan. Kay pachaj tukukuynin p’unchaypitaj, paykunata wañusqamanta kawsarichisaj. 40.Tataypa munaynenqa kay: Pillapis Churita rikuspa paypi creejqa wiñay kawsayniyoj kanqa, noqa kikiytaj qhepa kaj p’unchaypi payta kawsarichisaj, nispa nerqa Jesusqa.
41.Chaymantataj judiosqa Jesuspaj thutuyta qallarerqanku nisqanrayku: Janaj pachamanta urayk’amoj t’antaqa noqa kani, nispa. 42.Chantá nillarqankutaj: Manachu kay runaqa Josejpa churin Jesuslla? Manachu rejsinchej tatantawan, mamantawan? Chantá imaraykutaj nishan: Janaj pachamanta urayk’amuni, nispari?
43.Jesustaj nerqa: Ama qankunapura thutuychejchu. 44.Mana pipis noqaman jamunmanchu, manachus kachamuwaj Tatay pusamunman chayqa, noqataj qhepa qhepa kaj p’unchaypi chay jamojta wañusqas chawpimanta kawsarichisaj. 45.Profetaspa qhelqasqampi nin: Diosqa tukuyman yachachenqa,b nispa. Jinataj, Dios Tatamanta uyarejkuna, paymanta yachaqakojkunataj noqaman jamunku.
46.Mana ninichu pi runapis Dios Tatata rikusqanta; Diosmanta jamojlla rikun paytaqa. 47.Cheqatapuni niykichej: Pillapis noqapi creejqa wiñay kawsayniyoj. 48.Noqamin kawsachej t’anta kani. 49.Ñawpa tatasniykichejqa Maná nisqa t’antata ch’in pampapi mikhorqanku; chaywampis, aswan qhepaman wañorqankupuni. 50.Kaymin janaj pachamanta urayk’amoj t’antaqa. Pillapis chaymanta mikhojqa mana wañonqachu. 51.Noqamin janaj pachamanta urayk’amoj t’antaqa kani. Pillapis kay t’antamanta mikhojqa wiñaypaj kawsanqa. Noqa qosaj, chay t’antaqa aychay; chayta qoni kay pacha runas kawsanankupaj, nispa nerqa Jesusqa.
52.Chayta nejtin, judiosqa paykunapura siminakorqanku: Imaynatataj pay aychanta qowasunman mikhunanchejpajri? nispa.
53.Chantá Jesús paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Manachus Runaj Churimpa aychanta mikhunkichej, nitaj yawarnintapis ujyankichej chayqa, mana qankunapis kawsayniyojchu kankichej. 54.Pillapis aychayta mikhoj, yawarniytataj ujyajqa wiñay kawsayniyojña, noqataj payta wañusqas chawpimanta kawsarichisaj qhepa qhepa kaj p’unchaypi. 55.Aychayqa cheqa mikhunamin, jinallataj yawarniypis cheqa ujyana. 56.Sichus pipis aychayta mikhun, yawarniytataj ujyan chayqa, noqapi kawsan, noqataj paypi. 57.Imaynatachus kawsaj Tata kachamuwarqa, paynejtataj kawsani, ajinallatataj noqata mikhuwajqa noqanejta kawsanqa. 58.Chaymá janaj pachamanta urayk’amoj t’antaqa, manataj, tatasniykichej mikhusqanku, chay Maná nisqa t’anta jinallachu. Paykunaqa wañorqanku, kay t’antata mikhojrí wiñaypaj kawsanqa.
59.Chay imasta Jesús nerqa Capernaumpi kaj sinagogapi yachachishaspa.
Wiñay kawsaymanta
60.Jesuspa parlasqanta uyarispa, ashkha yachachisqas nerqanku: Chay nisqasnenqa ancha sinch’i. Pitaj chayta ruwayta atinmanri? nispa.
61.Jesustaj chay nisqanmanta thutojta uyarispa, paykunata taporqa: Kay nisqaychu iskayrayachisunkichej? 62.Ima niwajchejtaj Runaj Churinta, maypichus karqa, chayman wicharejta rikuspari? 63.Espiritoqa kawsachin; aychatajrí yanqhalla. Noqa parlaykichej, chay nisqasneyqa espiritumin, kawsaytaj. 64.Chaywampis qankuna ukhupi kanraj mana creejkuna.
Jesús chayta nerqa, imaraykuchus yacharqa qallariymantapacha pikunachus paypi mana creesqankuta, jinallatataj pichus payta wasanchaspa, jap’ichinantapis.
65.Nerqataj: Mana pipis noqaman jamunmanchu, Dios Tatachus mana wajyanman chayqa, nispa.
66.Chaymantapacha ashkha yachachisqasnin ñawpa kawsayninkuman kutiporqanku, manañataj Jesuswanchu purerqanku. 67.Jinapi Jesús chunka iskayniyoj apostolesninta taporqa: Qankunapis ripuyta munankichejchu? nispa.
68.Simón Pedrotaj kuticherqa: Pimantaj riykumanri? Qampallata tiyapusunki wiñay kawsay palabra. 69.Noqayku creeykuña, yachaykutaj Diospa ajllakusqan kasqaykita, nispa.
70.Jesustaj kuticherqa: Chunka iskayniyojta ajllarqaykichej. Chaywampis qankunamanta ujqa supay kashan, nispa.
71.Chayta Jesús nisharqa Simonpa churin Judas Iscariotemanta, imaraykuchus payqa Jesusta jap’ichinan karqa, chunka iskayniyojmanta ujnin kashaspapis.
Jesuspa wawqesnin
7
71.Chay imas qhepata Jesusqa Galileapi purisharqa, manataj Judeapi puriyta munarqañachu, imaraykuchus judíos payta wañuchiyta munasharqanku. 2.Qayllaña kasharqa judiospa Ch’ujllas nisqa fiestanku. 3.Chantá Jesuspa wawqesnin payta nerqanku: Kaymanta Judeaman riy, yachachisqasniykipis ruwasqasniykita rikunankupaj. 4.Pillapis runasman rejsichikuyta munaspaqa, mana imatapis pakayllapi ruwanchu. Ruwashanki, chay imastaqa tukuypa rikunanta ruwamuy ari, nispa.
5.Wawqesnimpis Jesuspi mana creerqankuchu. 6.Chantá Jesús paykunata nerqa: Noqapajqa hora mana chayamunrajchu; qankunapajtajrí mayqen horapis walejlla kashan. 7.Kay pachapi kajkunaqa mana qankunata chejnisunkichejmanchu. Noqatarí chejniwanku, sajra ruwasqasninkuta paykunaman rikuchisqayrayku. 8.Qankuna riychej chay fiestaman. Noqaqa manaraj risajchu, imaraykuchus horayqa manaraj junt’akushanchu.
9.Chay imasta niytawantaj, Jesús qhepakorqa Galileapi.
Jesusqa fiestaman rin
10.Wawqesnin risqankumanta qhepata Jesuspis rillarqataj chay fiestaman, runaswan mana rikuchikuspa, pakayllamanta. 11.Judiosqa fiestapi Jesusta mask’aspa, tapurakorqanku: Maynejpitaj chay runa kashanri? nispa.
12.Chay runas ukhupipis Jesusmanta parlashallarqankutaj. Wakin nerqanku: May k’acha chay runaqa, nispa. Wakintaj nerqanku: Mana allinchu, imaraykuchus ashkha runasta ch’awkiyashan, nispa.
13.Chaywampis mana mayqempis Jesusmanta sut’ita parlasharqankuchu judiosta manchachikusqankurayku.
14.Khuskan fiesta kashajtinña, Jesusqa Temploman yaykuspa, yachachisharqa. 15.Judiostaj t’ukuspa, nerqanku: Kay runa imaynamanta chay chhika yachayniyoj rikhurimun, mana pi yachachejtillanri? nispa.
16.Jesustaj kuticherqa: Kay yachachisqayqa mana noqajtachu, manachayqa Kachamuwajniypata. 17.Diospa munayninta ruwayta munajqa yachachisqayta rejsenqa Diosmantachus, chayrí noqallamantachus kasqanta. 18.Pillapis pay kikinmanta parlajqa mask’an paylla runaswan jatumpaj qhawachikuyta. Kachamojninta jatumpaj qhawachiyta munajrí cheqanta parlan, manataj paypi ima llullakuypis kanchu.
19.Moisés qankunaman leyta qosorqachej, icharí? Qankunataj chay leyta mana kasunkichejchu. Imaraykutaj wañuchiwayta munashankichejri? nispa taporqa Jesusqa.
20.Runastajrí kuticherqanku: Supayniyoj kanki; pitaj wañuchisuyta munashanri? nispa.
21.Chantá Jesús paykunaman nerqa: Uj milagrota ruwasqayrayku qankunaqa t’ukushankichej. 22.Moisés qosorqachej circuncidanapaj leyta, mana paypata kajtachu, ñawpa tatasninchejpata kajta. Chayman jinataj runata circuncidankichej samarikuna p’unchaypipis. 23.Sichus samarikuna p’unchaypi runata circuncidankichej, Moisespa leyninta mana p’akiyta munaspa chayqa, imaraykutaj noqapaj phiñakushankichej, onqosqa runata samarikuna p’unchaypi sanoyachisqaymantari? 24.Ama ñawiykichej rikusqanman jinallachu juzgaychej, astawanqa cheqan kajman jina juzgaychej, nispa nerqa Jesusqa.
Jesús rimarin pichus pay kasqanta
25.Wakin runas Jerusalenmanta kajkuna nerqanku: Manachu kay runata wañuchinankupaj mask’ashanku? 26.Qhawariychej: Tukuypa rikunanta parlashan, nitaj pipis imata nishanchu. Ichapis llajtapi kamachejkuna rejsinkuña Cristopuni kasqanta. 27.Noqanchejrí yachanchej maymantachus pay jamusqanta. Cristo chayamojtin, ni pi yachanqachu maymantachus jamusqanta, nispa.
28.Chantá Jesusqa Templopi yachachishaspa, sinch’ita parlarerqa: Noqata rejsiwankichej, yachankichejtaj maymantachus kasqayta; chaywampis mana noqallamantachu jamuni.   Pichus noqata kachamuwajqa cheqapuni, qankunataj payta mana rejsinkichejchu. 29.Noqarí payta rejsini, imaraykuchus paymanta kani, paytaj kachamuwarqa, nispa.
30.Chaymanta Jesusta presochayta munarqanku, manataj mayqempis jap’iykuyta aterqachu, imaraykuchus manaraj horan chayamusharqachu. 31.Ashkha runastaj Jesuspi creespa, nerqanku: Jamonqa, chay Cristo ruwanmanchu kay milagrosmanta astawan? nispa.
Jesusta presochayta munanku
32.Fariseos uyarerqanku Jesusmanta runas chhichinakuspa parlasqankuta. Paykunataj, kuraj sacerdotes ima soldadosta kacharqanku Jesusta presochanankupaj. 33.Chaypacha Jesús nerqa: Pisi p’unchayllatawanña qankunawan kasaj, chantá Kachamuwajniypaman kutipusaj. 34.Qankunaqa mask’awankichej, manataj tariwankichejchu, imaraykuchus maypichus kasaj, chayman jamuytaqa mana atinkichejchu, nispa.
35.Chantá judíos tapunakorqanku: Maymantaj kay runa renqa,   noqanchej payta mana tarinanchejpajri? Ch’eqerasqa judiospamanchu renqa, mana judío kajkunaman yachachimunampaj? 36.Imatataj niyta munan kay jinata parlaspari: Noqata mask’awankichej, manataj tariwankichejchu;    maypichus kasaj, chaymantaj jamuytaqa mana atinkichejchu, nispari?

Kawsachej yakuyoj mayu
37.Fiesta tukukuy jatun p’unchaypeqa, Jesús sayariytawan, jatunmanta nerqa: Pichus ch’akichikojqa noqaman jamuchun, ujyachuntaj. 38.Noqapi creejqa, qhelqasqaman jina, ukhunmanta kawsachej yaku mayus puririmonqa, nispa.
39.Chayta Jesús nerqa sutimpi creejpa sonqonman Espíritu Santo jamunanmanta; chaywampis Espíritu Santoqa manaraj jamusqachu, Jesusqa Tatampaman manaraj wicharisqanrayku.
Runasqa iskay yuyaypi t’aqasqa kanku
40.Chayta uyarispa, wakin runasqa nerqanku: Cheqatapuni kayqa, jamunan karqa, chay profeta, nispa.
41.Wakintaj nerqanku: Kaypuni Cristoqa, nispa.
Wajkunataj nerqanku: Galileamantachu Cristoqa jamunman? 42.Manachu Cristomantaqa yachanchej qhelqasqaman jina, Davidpa mirayninmanta, Belén llajtamantataj jamunanta?
43.Ajinata ninakuspa, Jesusrayku iskay yuyaypi t’aqanakorqanku. 44.Paykunamanta wakin munarqanku Jesusta jap’iykuyta, manataj mayqenninkupis makisninkuta churaykorqankuchu.
Jesuspi mana creej kamachejkuna
45.Soldadosqa kutirimorqanku, maypichus kuraj sacerdotes, fariseos ima kasharqanku, chayman. Chay kurajkunataj taporqanku: Imaraykutaj chay runata presota mana apamorqankichejchu? nispa.
46.Chay soldadostaj nerqanku: Mana jayk’aj pi runapis parlarqachu chay runa jinaqa, nispa.
47.Fariseosrí paykunaman nerqanku: Qankunapis chay runaj ch’awkiyasqallantajchu kankichej? 48.Mayqentaj kamachejkunamanta, chayrí fariseosmanta paypi creenkuri? 49.Chay runasqa, Moisespa leyninta mana yachajkuna maldecisqa kanku, nispa nerqanku kurajkunaqa.
50-51.Jinapi fariseosmanta Nicodemo, pichus Jesusta tuta watukoj risqa, chay nerqa: Leyninchejman jina, mana pillatapis juchachayta atisunmanchu, manaraj parlasqanta uyarishaspaqa, nitaj ima ruwasqanta yachashaspapis, nispa.
52.Chaymantaj paykuna kuticherqanku: Galileamantachu qampis kanki? Diosmanta Qhelqasqapi allinta qhaway, chaypitaj allinta yachanki ni mayqen profeta Galileamanta jatarisqanta, nispa.
53.Chaymantataj sapa uj wasinkuman riporqanku.
Khuchichakoj qhencha warmi
8
1.Jesusqa Olivos Orqoman rerqa. 2.Q’ayantin sut’iyaytataj Temploman Jesús kutirejtin, llajtamanta may chhika runas qayllarqanku. Jesustaj tiyaykukuspa, chay runasman yachachiyta qallarerqa.
3-4.Jinapi leymanta yachachejkuna, fariseoswan ima, payman pusamorqanku khuchichakuypi taripasqa warmita, chawpinkupi sayaykuchispataj, Jesusman nerqanku: Yachachej Señor, kay warmita khuchichakushajta taripayku. 5.Moisespa leynimpitaj kamachiwayku kay jina warmista rumiswan ch’anqaykuspa wañuchinaykuta; qanrí, ima ninkitaj? nispa.
6.Chayta nerqanku imaynatachus Jesús kutichinanta yachayta munaspa, chayman jina payta ch’ataykunankupaj. Jesusrí k’umuykuspa, pampapi dedonwan qhelqayta qallarerqa. 7.Anchatapuni runas payta tapojtinkutaj, sayaykuspa paykunaman nerqa: Mayqenchá qankunamanta mana juchayoj kankichej, chay kaj ñawpajta kay warmita ch’anqaykuchun, nispa.
8.Chayta niytawan, watejmanta k’umuykuspa, pampapi qhelqallarqapuni. 9.Runastaj chayta uyarispa, ujmanta uj llojsiraporqanku, machu runasmanta qallarispa, waynaspi tukukuspa. Jesustaj sapallan qhepakorqa, jinallataj chaypi kasharqa, chay warmipis. 10.Chantá Jesús k’umuykusqanmanta sayarispa, warmita nerqa: Maytaj chay runasri? Manachu mayqempis juchachasunki? nispa.
11.Warmitaj nerqa: Mana pipis, Señor, nispa.
Jesustaj payman nerqa: Noqapis manallataj juchachaykichu; kunanqa ripuy, amataj ujtawan juchallikunkichu, nispa.
Jesusqa kay pachapaj k’anchay
12.Jesús uj kutitawan runasman parlallarqataj: Noqa kay pachapaj k’anchay kani; pillapis noqawan purejqa mana laqhapi purenqachu, astawanqa kawsay k’anchayniyoj kanqa, nispa.
13.Chantá fariseosqa payta nerqanku: Qan kikiykimanta willakushanki, chay willakusqaykitaj mana cheqachu, nispa.
14.Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Noqallamantachus willakuni chaypis, cheqapuni kashan willasqayqa. Yachani maymantachus jamusqayta, maymantajchus rishasqayta. Qankunarí mana yachankichejchu maymantachus jamusqayta, nitaj maymanchus rishasqaytapis. 15.Qankunaqa aychaj munasqanman jinalla juzgankichej. Noqatajrí mana pitapis juzganichu. 16.Sichus noqa juzgayman chayqa, noqaj juzgasqayqa cheqan kanman, imaraykuchus mana sapallaychu kashani; astawanqa kachamuwaj Tataywan khuska juzgani. 17.Leyniykichejpipis qhelqasqa kashan: Iskay runachus kikinta ninku chayqa, nisqankoqa cheqapuni, nispa. 18.Noqa kikiymanta willakuni, kachamuwajniy Tataypis noqallamantataj willan, nispa nerqa Jesusqa.
19.Chantá taporqanku: Maypitaj kashan Tatayki? nispa.
Jesustaj paykunaman nerqa: Qankuna mana rejsiwankichejchu, manallataj Tataytapis rejsinkichejchu. Noqatachus rejsiwankichejman chayqa, Tataytapis rejsillawajchejtaj.
20.Jesusqa chay imasta nerqa Templopi yachachishaspa ofrendata churana cheqapi, manataj pipis payta jap’iykorqachu, imaraykuchus manaraj horan chayamorqachu, chayrayku.
Mana creejkunata Jesús k’amin
21.Jesús uj kutitawan nillarqataj: Noqa ripojteyqa, qankuna mask’awankichej; chaywampis juchaykichej patapi wañunkichej. Noqa rishani, chayman mana jamuyta atinkichejchu, nispa.
22.Judiostaj nerqanku: Pay kikinchu wañuchikonqa? Chayraykuchu nishawanchej: Maymanchus rishani, chayman, qankuna mana jamuyta atiwajchejchu, nispa?
23.Jesusrí paykunaman nerqa: Qankunaqa kay uramanta kankichej, noqatajrí patamanta kani. Qankunaqa kay pachamanta kankichej, noqarí mana kay pachamantachu kani. 24.Chayrayku niykichej juchaykichej patapi wañunaykichejta. Noqa willarqaykichej pichus kasqayta. Manachus creenkichej chay willasqayta chayqa, juchaykichej patapi wañunkichej, nispa.
25.Chaypacha paykuna taporqanku: Pitaj chantá qan kankiri? nispa.
Jesustaj paykunaman kuticherqa: Qallariymantapachaña willarqaykichej pichus kasqayta. 26.Qankunamanta ashkha imasta parlaspa, juzganay tiyan; noqata kachamuwajqa cheqamin, noqataj paymanta uyarisqallayta kay pachapi willashani.
27.Chay uyarejkunaqa mana entienderqankuchu Dios Tatamanta willashasqanta. 28.Chayrayku Jesús paykunaman nerqa: Maypachachus Runaj Churinta pataman oqharinkichej, chaypacharaj noqa pichus kasqayta yachankichej; yachallankichejtaj mana imatapis sapallaymanta ruwasqayta.   Jinallatataj yachankichej Dios Tataj yachachiwasqallanta parlasqayta. 29.Kachamuwaj Tatayqa noqawan kashan. Mana sapayta saqerpayawanchu, imaraykuchus paypa munaynillanta ruwani.
30.Jesús chay imasta nisqantawan, ashkha runas paypi creerqanku.
Diospa wawasnin pischus kanku
31.Chantá Jesús nerqa paypi creej judiosman: Nisqayman jinachus sayankichej chayqa, cheqatapuni yachachisqasniy kankichej. 32.Cheqa kajta rejsinkichej, chay cheqa kajtaj kacharichisonqachej.
33.Paykunataj kuticherqanku: Noqaykoqa Abrahampa mirayninmanta kayku, manataj jayk’ajpis mayqempa wata runasninchu karqayku. Imamanta qan nishanki kacharichisqa kanaykuta? nispa.
34.Jesusqa paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Tukuy juchallikojqa juchaj wata runan. 35.Wata runaqa mana wiñaypajchu wasipi qhepakun, churitajrí wiñaypaj wasipi qhepakun. 36.Chayrayku, Churichus kacharichisonqachej chayqa, cheqamanta kacharichisqapuni kankichej. 37.Noqa yachani Abrahampa mirayninmanta kasqaykichejta; chaywampis qankunaqa wañuchiwayta munashankichej, nisqayta sonqoykichejpi mana jap’ikusqaykichejrayku. 38.Noqaqa Dios Tataywan khuska kaspa rikusqayta parlani, qankunataj ruwashankichej imatachus tataykichejmanta uyarisqallaykichejta.
39.Paykuna kuticherqanku: Noqaykoj tataykoqa Abraham, nispa.
Jesustajrí paykunata nerqa: Abrahampa wawasninchus kawajchej chayqa, paypa ruwasqasninta ruwawajchej. 40.Qankunaqa wañuchiwayta munankichej, qankunaman cheqa kajta willashajtiy, Diosmanta mayqentachus uyarerqani, chayta. Abrahamrí mana jayk’ajpis ajinataqa ruwarqachu. 41.Qankunaqa ruwashankichej tataykichejpa ruwasqanta, nispa nerqa Jesusqa.
Paykunataj nerqanku: Mana noqaykoqa k’ipa wawaschu kayku; uj Tatayojlla kayku, chaytaj Dios, nispa.
42.Chaypacha Jesús nerqa: Cheqatapunichus tataykichej Dios kanman chayqa, noqata munakuwankichejman. Noqaqa Diosmanta kay pachaman jamorqani, manataj sapallaymantachu, manachayqa Dios kachamuwarqa. 43.Imaraykutaj parlasqayta mana entiendenkichejchu? Imaraykuchus parlasqaytaqa mana uyariyta atinkichejchu. 44.Qankunaqa tataykichej Kuraj Supaymanta kankichej, chay tataykichejpa munaynintataj ruwayta munankichej. Payqa runa wañuchipuni qallariymantapacha, manataj jayk’ajpis cheqapeqa sayanchu. Cheqa kajqa sonqompi mana kanchu; llullata parlaspaqa, paypa kaynillanmanta parlan, imaraykuchus payqa llulla, llullakuypa tatantaj. 45.Noqatarí, cheqata parlashajtiypis, mana creewankichejchu. 46.Mayqentaj qankunamanta ima juchallamantapis uyanchawankichejman? Cheqa kajtachus nini chayqa, imaraykutaj mana creewankichejchu? 47.Diospa wawasnenqa paypa nisqanta uyarinku. Qankunatajrí mana uyariyta munankichejchu, imaraykuchus mana Diospa wawasninchu kankichej.

Cristo nin payqa kasqantapuni
48.Chaymanta judiosqa kuticherqanku: Manachu noqaykoqa allinta niyku, samaritano, supayniyojtaj kasqaykita? nispa.
49.Jesustajrí kuticherqa: Mana supayniyojchu kani, astawanqa Tatayta jatunchani; qankunataj pisipaj qhawawankichej. 50.Mana jatumpaj qhawachikuytachu mask’ashani; wajmari jatumpaj qhawasqa kanayta mask’aj tiyan, paytaj juzganqa. 51.Cheqatapuni niykichej: Pillapis nisqayta kasojqa mana jayk’ajpis wañonqachu, nispa nerqa Jesusqa.
52.Judiosqa Jesusman nerqanku: Kunanqa yachaykuña supayniyojpuni kasqaykita. Abrahamqa wañorqa, jinallataj profetaspis, qantaj nishanki: Nisqayta kasojqa mana jayk’ajpis wañonqachu, nispa. 53.Abraham tataykumanta aswan kurajchu qan kanki? Payqa wañorqa, profetaspis wañullarqankutaj. Pi kasqaykitataj qan yuyankiri?
54.Chantá Jesusqa judiosman nerqa: Noqachus jatunchakuyman chayqa, qhasilla kanman. Tatayqa, pitachus ninkichej Diosniykichej kasqanta, paymin noqata jatumpaj qhawawan. 55.Qankunaqa mana payta rejsinkichejchu, noqatajrí payta rejsini. Noqachus niyman: Mana rejsinichu, nispa chayqa, qankuna jina llulla kayman. Noqa payta rejsini, nisqasnintataj junt’ani. 56.Ñawpa tataykichej Abrahamqa kusikorqa p’unchayniyta rikunanta yuyaspa, rikuspataj mayta kusikorqa, nispa nerqa Jesusqa.
57.Judiostaj Jesusman nerqanku: Manaraj phishqa chunka watayojpischu kashanki, chaychu Abrahamta rejsiwaj karqa? nispa.
58.Jesús paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Manaraj Abraham kashajtin, noqaqa kani, nispa.
59.Chaypacha judiosqa rumista oqharikorqanku Jesusta ch’anqaykunankupaj. Paytajrí paykunamanta pakaykukorqa, Templomantataj llojsiporqa.
Ciegota Jesús sanoyachin
9
1.Jesús rishaspa, rikorqa uj runata, pichus nacekusqanmantapacha ciegopuni kasqa. 2.Yachachisqasnintaj payta taporqanku: Yachachej Señor, imajtintaj kay runaqa ciego nacekorqa? Tatasninchu juchallerqanku, chayrí paychu? nispa.
3.Chantá Jesús kuticherqa: Mana paychu juchallikorqa, nitaj tatasninchu, astawanqa chay jina nacekorqa Diospa ruwanasnin paypi rikuchisqa kanankupaj. 4.P’unchayraj kashajtin, Kachamuwajpa ruwanasninta ruwananchejpuni tiyan; tutaqa chayamushanña, chaypachataj ni pi imatapis ruwayta atenqachu. 5.Kay pachapi kanaykamaqa kay pachapaj k’anchay kani, nispa nerqa Jesusqa.
6.Chayta niytawan, Jesusqa thoqayninwan uj chhika t’uruta ruwaspa, ciego runaj ñawisninman jawiykorqa. 7.Chantá payta nerqa: Kunanqa riy, Siloé nisqa estanque yakupi mayllakamuy, nispa. Siloé niyta munan kachasqa.
Ciego runataj rispa, mayllakamorqa, chantá rikushaj kutimorqa. 8.Chantá kawsaqesnin, tukuy payta ciego kashajtillanraj rejsejkuna ima nerqanku: Manachu kayqa tiyakuspa mañakoj karqa? nispa.
9.Wakin runas nerqanku: Arí, paypuni, nispa. Wakintaj nerqanku: Mana paychu, nispa. Wajkunataj nerqanku: Payman rijch’akun, nispa.
Paytajrí nerqa: Arí, noqapuni kani chay runaqa, nispa.
10.Chaymantá taporqanku: Imaynamantataj ñawisniyki kicharikorqankuri? nispa.
11.Paytaj kuticherqa: Chay Jesús sutiyoj runaqa t’uruta ruwaspa, ñawisniyman jawiykuwarqa, niwarqataj: Siloeman rispa, mayllakamuy, nispa. Rispa, mayllakamorqani, chay ratopachataj rikuyta aterqani.
12.Chantá taporqanku: Kunan maypitaj kashan chay runari? nispa.
Paytaj kuticherqa: Mana yachanichu, nispa.
Fariseos tapunku qhawarej ciegota
13.Chantá ciego karqa, chay runata fariseospa ñawpaqenkuman pusarqanku. 14.Samarikuna p’unchay karqa, maypachachus Jesusqa t’uruta ruwaspa, ciego runaj ñawisninta qhawaricherqa, chaypacha. 15.Fariseos ujtawan ciegota tapullarqankutaj imaynamantachus ñawisnin rikuyta atisqanta. Paytaj kuticherqa: T’uruwan ñawisniyman jawiykuwarqa; chantá mayllakamorqani, kunantaj rikuni, nispa.
16.Chaypacha wakin fariseos nerqanku: Chayta ruwaj runaqa mana Diosmantachu kanman; payqa samarikuna p’unchayta mana waqaychanchu, nispa.
Wakintaj nisharqanku: Imaynatataj uj juchasapa runa chay jina milagrosta ruwanmanri? nispa.
Ajinamanta paykunapurapi t’aqanakuy karqa. 17.Chantá ciego karqa, chay runata ujtawan tapullarqankutaj: Qanrí, ima ninkitaj, ñawisniykita qhawaricherqa, chay runamanta? nispa.
Paytaj nerqa: Noqa nini profeta kasqanta, nispa.
18.Judiostajrí mana creerqankuchu chay runa ñawpajta ciegopuni kasqanta, imaynamantachus qhawarisqanta ima; chayrayku tatanta, mamantawan wajyacherqanku. 19.Paykunatataj taporqanku: Kaychu, ciego nacekorqa ninkichej, chay wawaykichejqa? Imaynamantataj kunan rikuyta atinri? nispa.
20.Tatasnintaj kuticherqanku: Arí, payqa wawayku; ciegopuni nacekorqa. Chaywampis kunanqa rikuyta atin. 21.Mana yachaykuchu imaynamantachus kunan pay rikun, chayrí pichus ñawisninta kicharerqa, chayta. Payqa machu runaña. Payta tapuychej, pay kikin willasonqachej.
22.Jinata tatasninku nerqanku judiosta manchachikuspa, imaraykuchus judiosqa parlanakusqanku, pillapis Jesusta Mesías kasqanta nin, chaytaqa sinagogamanta wijch’unankuta. 23.Chayrayku tatasnin nisqanku: Payqa machu runaña; payta tapuychej, nispa.
24.Judiosqa watejmanta wajyarqanku, ciego karqa, chay runata, nerqankutaj: Diosta jatunchaspa, maychus kajta parlay. Noqayku yachayku chay runaqa juchasapa kasqanta, nispa.
25.Paytajrí kuticherqa: Noqa mana yachanichu, juchasapachus manachus kasqanta. Jinapis kayllata yachani: Ñawpajta ciegopuni karqani, kunantaj rikuyta atiniña, nispa.
26.Ujtawan tapullarqankutaj: Imanasorqataj? Imaynamantataj ñawisniykita kicharerqa? nispa.
27.Paykunamantaj kuticherqa: Willarqaykichejña, qankunataj mana uyariwayta munankichejchu. Imapajtaj ujtawan willanayta munankichejri? Qankunapis yachachisqasnin kayta munallankichejtajchu? nispa.
28.Chantá paytaqa manchayta rimaykorqanku: Qanmá chay runaj yachachisqan kanki; noqaykoqa Moisespa yachachisqasnin kayku. 29.Noqayku yachayku Moisesman Dios parlasqanta; chay runamantarí, mana yachaykuchu maymantachus kasqallantapis, nispa.
30.Ciego karqa, chay runataj nerqa: Chayqa t’ukunapaj jina. Qankunaqa mana yachasqankichejchu maymantachus chay runa kasqanta; chaywampis payqa noqaj ñawisniyta kicharerqa. 31.Tukuy yachanchej, Diosqa juchasapasta mana uyarisqanta. Pichus Diosta manchachikun, munaynintataj ruwan, chay runataqa pay uyarin. 32.Qallariymantapacha mana jayk’ajpis uyarikorqachu uj ciego nacekojpa ñawisninta pipis kicharisqan. 33.Manachus Diosmanta chay runa kanman chayqa, mana imatapis ruwayta atinmanchu karqa, nispa nerqa ciego karqa, chay runaqa.
34.Paykunataj kuticherqanku: Qanqa juchawan junt’asqa nacekorqanki; qanchu noqaykuman yachachiwasqayku? nispa.
Jinapi sinagogamanta payta wijch’orqanku.
Qhawashaj ciegos
35.Chantá Jesús uyarerqa chay runata sinagogamanta wijch’usqankuta. Taripaytawantaj, payta nerqa: Creenkichu Runaj Churimpi? nispa.
36.Chay runataj kuticherqa: Wiraqochíy, willaway pichus kasqanta paypi creenaypaj, nispa.
37.Jesustaj kuticherqa: Ñapis payta rikunkiña. Noqa kani, piwanchus parlashanki, chay, nispa.
38.Chantá chay runaqa nerqa: Creeni Señor, nispa, Jesuspa ñawpaqempi qonqoriykukuspataj, payta yupaycharqa.
39.Jesustaj nerqa: Kay pachaman jamorqani juiciopaj, mana rikojkuna rikunankupaj, rikojkunataj ciegoyanankupaj, nispa.
40.Paywan kasharqanku, chay fariseos chayta uyarispa, wakin nerqanku: Chantá noqaykupis ciegosllatajchu kayku? nispa.
41.Jesús kuticherqa: Ciegoschus kawajchej chayqa, mana juchayojchu kawajchej; astawanqa: Rikuyku, nispa nisqaykichejrayku juchayojpuni kankichej.
Ovejasmanta yachachiy
10
1.Cheqatapuni niykichej: Sichus pipis oveja corralman mana punkunta yaykuspa, wajnejta wasaykun chayqa, chay runaqa suwa salteya. 2.Pichus oveja corralman punkunta yaykun, chaymá ovejasta michejqa. 3.Corral punkuta qhawajqa paypaj punkuta kicharin. Ovejasqa michejpa parlasqanta rejsinku, paytaj sutisninkumanta wajyaspa, corralmanta orqhon. 4.Tukuy ovejasninta orqhoytawantaj, michejqa ovejaspa ñawpaqenta rin, ovejastaj qhepanta rinku parlasqanta rejsisqankurayku. 5.Mana rejsisqatarí mana qhatinkuchu, astawanqa paymanta ayqenku, wajkunaj parlasqankuta mana rejsisqankurayku.
6.Jesusqa chay rijch’anachinawan parlarqa, paykunatajrí mana entiendeyta aterqankuchu imatachus nisharqa, chayta.
Sumaj michejqa Jesús
7.Jesús uj kutitawan paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Noqa punku kani. 8.Noqamanta ñawpajta jamorqanku, chaykunaqa suwas karqanku, salteyajkunataj, ovejastaj paykunata mana uyarerqankuchu. 9.Noqa punku kani. Noqanejta yaykojqa salvasqa kanqa; yaykonqataj, llojsenqataj, q’omer pastotataj tarenqa.
10.Suwaqa jamun suwanallampaj, wañuchinampaj, tukuchinampaj ima. Noqarí jamuni kawsayniyoj kanankupaj, aswan junt’asqa kawsayniyoj kanankupajtaj. 11.Noqa sumaj michej kani. Sumaj michejqa ovejasninrayku kawsayninta churan. 12.Qolqeraykulla michejqa mana sumaj michejchu. Ovejas mana paypata kasqankurayku, león jamojtinkama, ovejasta saqerparispa ayqerikapun, leontaj ovejasta jap’iraspa ch’eqerachin. 13.Ajinata ayqerikapun qolqeraykulla michisqanrayku, manataj ovejasmanta dakunchu.
14.Noqa sumaj michej kani. Ovejasniyta rejsini, noqajta kajkunataj rejsiwanku. 15.Imaynatachus Dios Tatayqa rejsiwan, ajinallatataj noqapis payta rejsini, kawsayniytataj ovejasrayku wañuyman jaywani. 16.Waj ovejas tiyapullawantaj, mana kay tropamanta kajkuna. Chay ovejastapis pusamunallaytaj tiyan. Paykunata wajyajtiy, uyariwanqanku. Uj tropalla kanqanku, uj k’ata michejniyojtaj.
17.Chayraykumin Dios Tataqa munakuwan, imaraykuchus kawsayniyta wañuyman jaywani, chaymantataj kawsarillasajtaj. 18.Mana pipis mana munajta wañuchiwanmanchu; astawanqa noqa kikiymanta wañuyman jaywakuni. Atiyniyoj kani kawsayniyta wañuyman jaywanaypaj, jinallataj watejmanta kawsarimunaypajpis. Chay kamachisqataqa Tataymanta jap’erqani, nispa nerqa Jesusqa.
19.Judiosqa chay nisqanta uyarispa, ujtawan paykunapura churanakorqanku. 20.Paykunamanta wakin nerqanku: Kay runaqa supayniyoj, manataj paypichu kashan; imapajña uyarishankichejri? nispa.
21.Wakinkunataj nerqanku: Kay jina parlayqa mana supayniyojpatachu. Atinmanchu supayqa ciegospa ñawinta kichariyta? nispa.
Judiosqa Jesusta qhesachanku
22.Jerusalenpi Temploj p’unchaynimpa fiestanta ruwasharqanku, chiri tiempoñataj karqa. 23.Chaypacha Jesús puriykachasharqa chay Templonejta, Salomonpa Corredornin nisqapi. 24.Jinapi judiosqa payta muyuykuspa, nerqanku: Mayk’ajkamataj sonqoykuta iskayrayachinki? Sichus Cristo kanki chayqa, sut’ita willawayku, nispa.
25.Jesustaj kuticherqa: Willarqaykichejña, qankunataj mana creenkichejchu. Tataypa sutimpi milagrosta ruwasqasniypis sut’inta willasunkichej pichus noqa kasqayta. 26.Qankuna mana creenkichejchu, imaraykuchus mana ovejasniymantachu kankichej. 27.Noqaqa ovejasniyta rejsini, paykunataj parlasqayta uyariwanku, qhepaytataj jamunku. 28.Noqaqa paykunaman wiñay kawsayta qoni, manataj jayk’ajpis chinkanqankuchu; makisniymantataj paykunata mana pipis qhechuwanqachu. 29.Chay ovejasta qowaj Tatayqa tukuymanta aswan atiyniyoj, paypa makinmantataj mana pipis paykunata qhechuyta atinmanchu. 30.Noqawan, Dios Tatawanqa ujlla kayku, nispa nerqa Jesusqa.
31.Chantá judiosqa ujtawan rumista oqharerqanku Jesusta ch’anqaykunankupaj. 32.Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Tataypa ashkha sumachaj ruwasqasninta rikucherqaykichej. Kunanqa, mayqenmantataj ch’anqaykuwayta munankichej? nispa.
33.Judiostaj kuticherqanku:     Mana chay allin ruwasqaykimantachu ch’anqaykusqayku, manachayqa Diospis kawaj jina parlasqaykimanta, runa kashaspa Dioswan kikinchakusqaykimantataj, nispa.
34.Chantá Jesús kuticherqa: Leyniykichejpi qhelqasqa kashan: Noqa nini dioskuna kasqaykichejta,a nispa. 35.Diosmanta Qhelqasqa kajqa junt’akunampuni tiyan. Diosqa paykunata dioskuna, nispa suticharqa, pikunamanchus Diospa Palabran jamorqa, chaykunata. 36.Sichus Dios Tataqa noqata ajllawaspa kay pachaman kachamuwarqa chayqa, imaraykutaj qankuna Diospa contranta rimashasqayta ninkichej: Diospa Churin kani, nispa nisqayrayku? 37.Sichus Tataypa ruwanasninta mana ruwani chayqa, ama creewaychejchu. 38.Chaykunatachus ruwashani chayrí, amapis noqapi creeychejchu; ruwasqasnillayta creeychej, yachanaykichejpaj, rejsinaykichejpajtaj Dios Tata noqapi kasqanta, noqataj Dios Tatapi kasqayta, nispa nerqa Jesusqa.
39.Jinapi ujtawan Jesusta jap’iykuyta munarqanku, paytajrí makisninkumanta llusp’erqa.
40.Chaymanta uj kutitawan rerqa Jordán Mayu chimpaman, maypichus ñawpajta Juan bautizasharqa, chaynejman, chaypitaj qhepakorqa. 41.Chantá ashkha runas payman rispa, nerqanku: Cheqatapuni Juanqa mana ima milagrotapis ruwarqachu; chaywampis Jesusmanta tukuy nisqanqa jinapuni kasqa, nispa.
42.Chantá ashkha runas creerqanku Jesuspi.
Lázaroj wañuynin
11
1.Uj runa Lázaro sutiyoj, onqosqa kasharqa. Pay karqa Betaniamanta. Chaytaj llajtanku karqa Mariajta, ñañan Martajtawan. 2.Chay onqosqa Lázaroj panan Mariaqa uj kuti Señorta k’acha q’apaj perfumewan jawisqa, chantá chujchasninwan chakisninta ch’akichisqa. 3.Lázaroj panasnintaj Jesusman willachimorqanku: Señor, munasqa kawsaqeykeqa onqosqa kashan, nispa.
4.Jesusqa chayta uyarispa, nerqa: Chay onqoyqa mana wañunampajchu, astawanqa, Dios jatunchasqa kanampaj, chay onqoynejta Diospa Churimpis jatunchasqallataj kanampaj, nispa.
5.Jesusqa mayta munakoj Martata, ñañanta, Lazarotapis. 6.Jinapis Lázaro onqosqa kasqanta yachaspa, iskay p’unchaytawanraj Jesús qhepakullarqa, maypichus kasharqa, chaypi. 7.Chaymantataj yachachisqasninman nerqa: Jaku, uj kutitawan Judeaman rinachej, nispa.
8.Yachachisqasnenqa nerqanku: Yachachej Señor, qanimpalla judiosqa rumiswan ch’anqaykusuyta munarqanku. Ujtawanchu jaqayman riyta munashallankitaj? nispa.
9.Jesusrí paykunaman kuticherqa: Manachu uj p’unchayqa chunka iskayniyoj horasniyoj? P’unchaypi purejqa mana misk’anchu, imaraykuchus kay pachaj k’anchayninta rikun. 10.Tutapi purejtajrí misk’an, k’anchay mana kasqanrayku.
11.Chayta niytawan, yachachisqasninman nillarqataj: Lázaro kawsaqenchejqa puñushan. Kunan risaj payta rijch’arichimoj, nispa.
12.Chantá yachachisqasnin nerqanku: Señor, puñushallanchus chayqa, walejyaponqachá, nispa.
13.Jesús chayta nisqa Lázaro wañusqanmanta, yachachisqasnintajrí yuyarqanku puñurparisqallanmanta parlasqanta. 14.Chaymanta Jesús sut’incharqa: Lazaroqa wañupumpuni. 15.Noqataj kusikuni qankunarayku mana chaypi kasqaymanta, astawan noqapi creenaykichejpaj; kunan jaku, watukamuna, nispa.
16.Chaypacha, Tomás, Mellizo nisqa, nerqa yachachisqa masisninman: Noqanchejpis rinallataj, paywan khuska wañumuna, nispa.
Jesusqa kawsarimpuy, kawsaytaj
17.Jesús chayanampaj Lazaroqa tawa p’unchaytaña p’ampasqa karqa. 18.Betaniataj, Jerusalén qayllapi khuskan leguapi jinalla karqa. 19.Ashkha judíos jamusqanku Martata, Mariatawan watukoj, turanku wañupusqanrayku paykunata sonqochayta munaspa. 20.Jinapi Martaqa Jesús chayamushasqanta yachaytawan, payta taripaj llojserqa, Mariatajrí wasillapi qhepakorqa. 21.Martataj Jesusman nerqa: Señor, kaypichus kawaj karqa chayqa, turay mana wañupunmanchu karqa. 22.Chaywampis noqa yachani, imatachus Diosmanta mañakunki, chayta pay qosunanta, nispa.
23.Jesusqa payman nerqa: Turayki kawsarimonqa, nispa.
24.Martataj nerqa: Arí, noqa yachani kawsarimunanta qhepa p’unchaypi, wañusqas kawsarimonqanku chaypacha, nispa.
25.Jesustajrí payman nerqa: Noqa kani kawsarimuy, kawsaytaj; pichus noqapi creejqa, wañuchumpis kawsanqa. 26.Pillapis kawsashaspa noqapi creejqa mana wiñaypaj wañonqachu. Chayta creenkichu?
27.Martataj nerqa: Arí, Señor, noqa creeni qan Cristo kasqaykita, Diospa Churin, pichus kay pachaman jamunan karqa, chay.
Jesús waqan
28.Chayta niytawan, Marta rerqa María ñañanta wajyaj. Pakayllapi payman nerqa: Yachachej Señorqa kaypiña, wajyasunkitaj, nispa.
29.Mariataj chayta uyariytawankama, usqhayta sayarispa, Jesusta taripaj rerqa. 30.Jesús manaraj llajtaman yaykusqachu. Maypichus Marta taripasqa, chayllapiraj kasharqa. 31.Wasipi kajkuna judiosqa Mariata sonqochasharqanku. Payta usqhayta sayariytawan llojsejta rikuspataj, nerqanku: Panteonman waqaj rishan, nispa. Qhepantataj rerqanku.
32.Chantá Mariaqa, maypichus Jesús kasharqa, chayman chayarqa. Payta rikuytawan, ñawpaqenman pampakama k’umuykukuspa, nerqa: Señor, qanchus kaypi kawaj karqa chayqa, turay mana wañupunmanchu karqa, nispa.
33.Chantá Jesusqa Mariata waqajta rikuspa, paywan jamoj judiostapis waqajllatataj rikuspa, payqa sinch’ita phutikorqa, sonqontaj wawayarqa. 34.Nerqataj: Maypitaj payta p’amparqankichej? nispa. Paykunataj nerqanku: Señor, jamuy ari, rikunki, nispa.
35.Jinapi Jesús waqarikorqa. 36.Chantá judíos nerqanku: Qhawaychej, imaynatapunichus    payta munakusqa, nispa.
37.Wakin judiostajrí nisharqanku: Kay runaqa ciegoj ñawisninta kicharerqa. Kunanqa Lázaro ama wañunampaj, manachu imatapis ruwayta atinman karqa? nispa.
Lázaroj kawsarimuynin
38.Jesús uj kutitawan sonqompi anchata phutikuspa, Lázaro p’ampasqa karqa, chayman qayllarqa. Chay aya p’ampanaqa chhankapi ruwasqa karqa, uj rumiwan wisq’asqataj. 39.Jesús nerqa: Chay rumita ithirichiychej, nispa. Wañusqaj panan Martataj nerqa: Señor, asnashanña; tawa p’unchayña p’ampasqa kashan, nispa.
40.Jesustajrí payman nerqa: Manachu nerqayki, creenkichus chayqa Diospa jatun kayninta rikunaykita? nispa.
41.Chantá rumita tanqarqanku, maypichus wañusqa p’ampasqa karqa, chaymanta. Jesustaj janaj pachata qhawarispa, nerqa: Tatáy, graciasta qoyki uyariwasqaykimanta. 42.Noqa yachani uyariwasqaykitapuni. Kunantaj, kay runaspa uyarinanta mañakushayki qan kachamuwasqaykita creenankupaj.
43.Jinata niytawan, sinch’ita qhaparerqa: Lázaro, llojsimuy chaymanta, nispa.
44.Chay ratopacha wañusqa Lázaro llojsimorqa, makisnin, chakisnin vendaswan mayt’usqa, uyantaj uma pañowan qhatasqa. Jesustaj paykunaman nerqa: Phaskaraychej chay vendasninta, nispa.
Jesusta wañuchinankupaj yachachinakunku
(Mt 26:1 - 5; Mr 14:1 - 2; Lc 22:1 - 2)
45.Chaypacha Mariata watukoj judiosmanta ashkhas creerqanku Jesuspi, chay ruwasqanta rikuspa. 46.Wakin judiostaj fariseosman rispa, Jesuspa ruwasqanta willarqanku. 47.Chantá kuraj sacerdotes, fariseos ima jatun juntapi nerqanku: Imatataj ruwasunri? Chay runaqa ashkha milagrostaña ruwan. 48.Jinata ruwajtachus saqellasun chayqa, tukuy runas paypi creenqanku. Romanostaj jamuspa, kay Templonchejta, nacionninchejta ima chinkachenqanku.
49-50.Paykuna ukhupeqa Caifás chay watapi kuraj kaj sacerdote karqa. Paytaj nerqa: Qankuna mana imatapis yachankichejchu, manataj imatapis allinta unanchankichejchu. Noqanchejpajqa allin kanman uj runalla tukuy runasrayku wañunan, tukuy nacionninchej chinkarinanmantaqa, nispa.
51.Caifasqa mana payllamantachu chayta nerqa; astawanqa chay watapi kuraj kaj sacerdote kasqanrayku sut’inchasharqa Jesús wañunanta nacionninrayku. 52.Mana chay nacionraykullachu wañunan karqa, astawanqa Diospa wawasnin tukuynejpi ch’eqerasqa kajkunata ujllaman tantaykunampaj. 53.Jinapi chay p’unchaymantapacha tukuyninku uj yuyaylla karqanku Jesusta wañuchinankupaj.
54.Chayrayku Jesusqa manaña tukuypa rikunantachu purerqa judíos ukhupi. Astawanqa pay riporqa ch’innejman, Efraín llajtaman, chaypitaj yachachisqasninwan qhepakorqa.
55.Judiospa Pascua fiestanku qayllaña kajtin, ashkha runas tukuynejmanta Jerusalenman wicharerqanku Pascua ñawpajta llimphuchakunankupaj. 56.Chantá Jesusta mask’arqanku, Templopi kashaspataj paykunapura ninakorqanku: Ima ninkichejtaj qankuna? Fiestaman jamonqachu, manachu? nispa.
57.Kuraj sacerdotes, fariseos imatajrí runasta kamacherqanku, maypichus Jesús kasqanta yachaytawan, paykunaman willanankuta, payta presochaykunankupaj.
Jesusqa Betaniapi
(Mt 26:6 - 13; Mr 14:3 - 9)
12
1.Pascua fiestapaj sojta p’unchay kashajtin, Jesús rerqa Betaniaman, chaypitaj Lázaro kasharqa, pitachus Jesús kawsarichisqa wañusqamanta, chay. 2.Chaypitaj jatun mikhuyta Jesuspaj wayk’orqanku; Martaqa mikhuyta jaywarasharqa, Lazarotaj Jesuswan mesapi kasharqa, wajkunawan ima. 3.Chaymantaj María apamorqa nardomanta k’acha q’apaj ashkha valorniyoj perfumeta, uj khuskan litrota jina. Chantá Mariaqa Jesuspa chakisninta jawerqa, chujchasninwantaj ch’akicherqa. Chay k’acha q’apaytaj wasiman junt’aykorqa. 4-5.Jinallapi apostolesmanta ujnin kaj, Judas Iscariote, pichus Jesusta wasanchaspa jap’ichinan karqa, chay nerqa: Imaraykutaj chay k’acha q’apayniyoj perfume mana vendekorqachu kinsa pachaj denario qolqepi? Chay qolqetaj wajchasman qosqa kanman karqa, nispa.
6.Judas chayta nisharqa, mana wajchasta khuyaspachu. Payqa suwa karqa; qolqe wayaqata pay jap’ispa, chayman churasqankumanta suwaj. 7.Jesustajrí nerqa: Saqellay. Chay perfumeta pay waqaycharqa p’ampakunay p’unchaypaj. 8.Wajchasqa qankuna ukhupi kallanqankupuni. Noqarí manaña qankunawan kallasajpunichu.
Lazarota wañuchiyta munanku
9.Ashkha judíos yacharqanku Betaniapi Jesús kashasqanta. Paykunataj rerqanku mana Jesusraykullachu, astawanqa wañusqamanta kawsaricherqa, chay Lazarotapis rikunankupaj. 10-11.Chantá kuraj sacerdotesqa Lazarotapis wañuchichinankupaj yachachinakorqanku, imaraykuchus paykunamanta t’aqakuspa, ashkha judíos Jesuspi creerqanku Lazaronejta.
Jesusqa Jerusalenman yaykun
(Mt 21:1 - 11; Mr 11:1 - 11; Lc 19:28 - 40)
12.Q’ayantenqa ashkha runas Pascua fiestaman rerqanku, yachaspa Jerusalenman Jesús chayananta. 13.Palma ramas jap’irisqa, Jesusta taripaj llojserqanku, qhaparerqankutaj:
Jatunchasqa kachun.
Bendecisqa kachun Israelpa Reynin, Señorpa sutimpi jamojqa,a nispa.
14.Jesús uj maltun burrota tarispa, chaypi lloq’aykorqa, qhelqasqa kasqanman jina:
15.Ama manchachikuychu, Sionpa ususin.
Qhawariy, Reyniyki jamushan burroj uñampi lloq’asqa,b nispa.
16.Qallariypeqa yachachisqasnin mana chay imasta entiendeyta aterqankuchu; maypachachus Jesús jatun kayninman oqharisqa karqa chaypacharaj, yuyarikorqanku paymanta chay imas qhelqasqa kasqanta, paypitaj junt’akusqanta.
17.Jesuswan kasharqanku, chay runas willasharqanku imaynatachus payqa, Lazaro p’ampasqa karqa, chaymanta wajyaspa, wañusqamanta kawsarichisqanta. 18.Chayrayku runas llojserqanku Jesusta taripaj, imaraykuchus uyarerqanku chay milagrota ruwasqanta. 19.Fariseostajrí ninakorqanku: Rikunkichejchu? Manaña imatapis ruwayta atinchejchu; tukuy runas payman k’askakapushanku, nispa.
Griegosqa Jesusta mask’anku
20.Pascua fiestapeqa Diosta yupaychaj Jerusalenman   rejkunamanta wakin griegos karqanku. 21.Chaykunataj qayllaykuspa, Galileamanta Betsaida llajtayoj Felipeman nerqanku: Wiraqochi, Jesuswan tinkuriyta munaykuman, nispa.
22.Felipeqa rispa, Andresman willamorqa, Andrestaj Felipewan Jesusman willamorqanku. 23.Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Hora chayamunña Runaj Churin jatunchasqa kanampaj. 24.Cheqatapuni niykichej:   Uj trigo mujuchus jallp’aman urmaspa mana wañunman chayqa, sapallan kanman; wañun chayrí, ashkhata poqon. 25.Kawsayninta munakojqa chay kawsayninta chinkachenqa; kay pachapi kawsayninta qhesachajtajrí, chay kawsayninta wiñay kawsaypaj waqaychanqa. 26.Pillapis sirviwayta munajqa qhepayta jamuchun; maypichus noqa kasaj, chayllapitaj paypis kanqa. Tataytaj chay sirviwajniyta jatumpaj jap’enqa.
Jesús willan wañunanmanta
27.Kunanqa may phutisqa kashani. Chantá nisajchu: Tatáy, ima ñak’ariychus chayamunawanmanta salvaway, nispa? Astawanqa, kaypajpuni jamorqani. 28.Tatáy, sutiykita jatunchay, nispa nerqa Jesusqa.
Chayta nisqantawankama, janaj pachamanta uj parlay uyarikorqa: Sutiyta jatunchaniña, kunantaj ujtawan jatunchasaj, nispa.
29.Ashkha chaypi kajkunaqa parlamojta uyarispa, nerqanku qhon qhon kasqanta, wakintaj nerqanku uj ángel parlamusqanta.
30.Jesustajrí paykunaman nerqa: Chay parlayqa mana noqaraykuchu karqa, astawanqa qankunarayku. 31.Kunanqa kay pachaman juicio chayamun. Kunanmá kay pachata kamachejqa jawaman wijch’usqa kanqa. 32.Noqachus jallp’amanta oqharisqa kasaj chayqa, chaypacha tukuy runasta noqaman pusamusaj.
33.Chayta Jesús nerqa runasman sut’inchayta munaspa ima wañuytachus pay wañunanta. 34.Jinapi chay runasqa payman kuticherqanku: Noqayku leypi yacharqayku Cristoqa wiñaypaj kawsananta. Imaraykutaj qan nishanki Runaj Churin oqharisqa kananta? Pitaj chay Runaj Churinri?
35.Jesusqa paykunaman kuticherqa: Pisi p’unchaytawanraj k’anchayqa qankunawan kashan. K’anchaypi puriychej, laqha ama taripasunaykichejpaj. Laqhapi   purejqa mana yachanchu maymanchus rishasqanta. 36.Qankunawan k’anchay kashajtin, k’anchaypi creeychej, k’anchaypa wawasnin kanaykichejpaj.
Chay imasta niytawan, Jesusqa ripuspa, paykunamanta pakaykukorqa.
Judíos mana creenkuchu
37-38.Chay chhika milagrosta Jesús ñawpaqenkupi ruwashajtimpis, judiosqa manapuni paypi creerqankuchu, profeta Isaiaspa nisqan junt’akunampaj. Pay nisqa:
Señor, pitaj willasqaykuta creen?
Mayqentaj Señorpa makimpa atiyninta rejsiyta atinri?a nispa.
39.Chayrayku mana creeyta aterqankuchu. Isaiasqa nillasqataj:
40.Ñawisninkuta ciegoyacherqa, sonqonkutataj rumiyacherqa,
ñawisninkuwan ama rikunankupaj,
nitaj sonqonkuwan unanchaspa, noqaman kutirikamunankupaj,
noqataj paykunata ama sanoyachinaypaj.a
41.Isaiasqa chayta nisqa Jesuspa jatun kaynimpa k’anchayninta rikuspa, paymantataj parlarqa.
42.Chay tukuywampis, llajtapi ashkha kamachejkunaqa Jesuspi creerqanku. Fariseosta manchachikuspalla, mana sut’ita paymanta parlajchu kanku, sinagogamanta ama wijch’usqa kanankupaj. 43.Runasllaman allin rijch’ayta munarqanku, manataj Diosmanqa.
Jesuspa parlasqan runasta juzganqa
44.Chantá Jesús jatunmanta nerqa: Pichus noqapi creejqa mana noqallapichu creen, astawanqa Kachamuwajniypi. 45.Noqata rikuwajqa Kachamuwajniytapis rikullantaj. 46.Noqa k’anchay kani. Kay pachaman jamorqani noqapi tukuy creejkuna ama laqhallapipuni kanankupaj. 47.Nisqasniyta uyarispa mana kasojtaqa mana noqachu juchachani, imaraykuchus mana kay pachapi kajkunata juchachajchu jamorqani, astawanqa paykunata salvaj jamorqani. 48.Pichus noqata qhesachawan, parlasqasniytataj mana jap’ikunchu, chay runata juchachaj tiyan; parlarqani, chay tukuy parlasqayqa tukukuy p’unchaypi payta juchachanqa. 49.Mana imatapis noqallamantachu parlarqani; kachamuwajniy Dios Tataj kamachiwasqanta parlani, yachachinitaj. 50.Yachanitaj paypa kamachisqanqa wiñay kawsay kasqanta. Chayrayku imatapis parlaspaqa, Tataypa niwasqanman jina parlani.
Jesús mayllan yachachisqasnimpa chakisninta
13
1.Pascua fiestaman qayllaña kashajtin, Jesús yacharqa horan chayamusqantaña kay pachamanta Dios Tatanman ripunampaj. Imaynatachus kay pachapi paypata kajkunata munakorqa, ajinata paykunataqa tukukuykama munakorqa.
2.Cenata mikhushajtinku, Simonpa churin Judas Iscariotej sonqonman Kuraj Supay yuyaycharqa Jesusta jap’ichinampaj. 3.Jesustaj yacharqa Dios Tatanmanta jamusqanta, Diosmantaj kutipushasqanta. Yachallarqataj Dios tukuy atiyta payman qosqanta. 4.Chayrayku cenapi kashaspa sayarerqa, pata p’achanta orqhokuspataj, uj toallata chumpinman warkhuykukorqa. 5.Uj ch’illamiman yakuta jich’arqospataj, yachachisqasnimpa chakisninta mayllayta qallarerqa. Chumpimpi karqa, chay toallawantaj ch’akicherqa.
6.Simón Pedroman qayllaykojtin, Pedro nerqa: Señor, qanchu chakisniyta mayllawanki? nispa.
7.Jesustaj kuticherqa: Kay ruwasqayta mana entiendenkichu; qhepamanraj entiendenki, nispa.
8.Pedrotaj nerqa: Mana jayk’ajpis chakisniyta mayllawankichu, nispa.
Jesustaj kuticherqa: Manachus mayllasqayki chayqa, mana noqajtachu kanki, nispa.
9.Jinapi Simón Pedro nerqa: Jina kajtenqa, ama chakisnillaytachu; makisniyta, umaytawan mayllaway, nispa.
10.Chantá Jesús payta nerqa: Pichus mayllasqa kashan, chaypata tukuy cuerpon llimphuña; chakisnillanta mayllana tiyan. Qankunaqa llimphuña kankichej, manapis tukuyniykichejchu.
11.Jesús yacharqa mayqenninkuchus payta jap’ichinan karqa, chayta; chayrayku nerqa: Manapis tukuyniykichejchu llimphu kankichej, nispa.
12.Chakisninkuta mayllayta tukuytawan, Jesús churakaporqa pata p’achanta. Chantá ujtawan tiyaykukuspa, nerqa: Reparankichejchu imatachus ruwasqayta, chakisniykichejta mayllaspa? 13.Qankuna niwankichej: Yachachej Señor, nispa; walejta niwankichej, imaraykuchus chaypuni noqa kani. 14.Noqachus Yachachej Señor kashaspa, chakisniykichejta mayllarqaykichej chayqa, kikillantataj qankunapis chakisniykichejta mayllanakuychej. 15.Chayta noqa ruwani, qankunapis noqa jina ruwanaykichejpaj. 16.Cheqatapuni niykichej: Kamacheqa patronninmanta mana aswanchu, nitaj kachasqapis kachajninmanta aswan kurajchu. 17.Sichus chay imasta entiendespa ruwayta yachankichej chayqa, kusikuyniyojmin kankichej.
18.Mana tukuyniykichejmantachu chayta nini; noqa yachani pikunatachus ajllasqayta. Chaywampis kay Qhelqasqaqa junt’akunan tiyan: Noqawan t’antata mikhojqa contray rikhurin.a  19.Kunanmantapacha chay imasta niykichej, chay imas manaraj junt’akushajtinku, junt’akojtin creenaykichejpaj noqa pichus kasqayta nerqaykichej, chaypuni kasqayta. 20.Cheqatapuni niykichej: Kachasqayta wajyarejqa noqata wajyariwan, noqata wajyariwajtaj Kachamuwajniyta wajyarin.
Jesús nin Judasqa
payta jap’ichinanta
(Mt 26:20 - 25; Mr 14:17 - 21; Lc 22:21 - 23)
21.Chay imasta niytawan, Jesús sonqonta nanachikorqa, sut’inchaspataj nerqa: Cheqatapuni niykichej: Qankunamanta ujniykichej jap’ichiwanqa, nispa.
22.Apostolesnintaj paykunapura qhawanakorqanku, yachayta munaspa pimantachus chayta nisqanta. 23.Chaypacha apostolesninmanta ujnin kaj, pitachus Jesús munakoj, chay qayllampi kasharqa. 24.Simón Pedrotaj señaswan payman nerqa: Tapuriy pimantachus parlashan, chayta, nispa. 25.Paytaj Jesuspa qayllampi kaspa, taporqa: Señor, pitaj chayri? nispa.
26.Jesús kuticherqa: Pimanchus t’antata chhapuspa jaywasaj, chay kashan, nispa.
Chantá Jesusqa t’antata chhapuspa, Simonpa churin Judas Iscarioteman jaywarqa. 27.Chaypacha t’antata Judas mikhuykusqantawan, paypa sonqonman Satanás yaykorqa. Jinapi Jesús payman nerqa: Ruwanayashanki, chaytaqa usqhayta ruwamuy, nispa.
28.Mikhusharqanku, chaykunaqa mana entienderqankuchu imaraykuchus Jesús jinata nisqanta. 29.Wakin yuyarqanku Judas Iscariote qolqe wayaqata jap’isqanrayku payta Jesús nisqanta: Rantimuy, imachus fiestata ruwanapaj mana kanchu, chayta, chayrí wajchasman imallatapis qomuy, nispa nisqanta.
30.Judasqa mikhuyta tukuytawan, llojsiporqa; tutañataj karqa.
Mosoj kamachisqa
31.Judas llojsejtin, Jesús nerqa: Kunanqa Runaj Churin jatunchasqaña, Diospis jatunchasqallataj paynejta. 32.Sichus Tataqa Churipi jatunchasqa kashan chayqa, Diospis Churita jatunchallanqataj. Chayta manaraj imapi ruwanqa. 33.Wawitasníy, manaña unaytachu qankunawan kasaj. Chantataj mask’awankichej; imaynatachus judiosman nerqani, ajinallatataj qankunamampis niykichej: Maymanchus noqa rishani, chaymanqa riyta mana atinkichejchu. 34.Uj mosoj kamachisqata qoykichej: Purajmanta munanakuychej. Imaynatachus noqa munakorqaykichej, ajinallatataj qankunapis purajmanta munanakuychej. 35.Qankunachus munanakunkichej chayqa, tukuy runas yachanqanku yachachisqasniy kasqaykichejta.
Jesús willan Pedro qhesachananta
(Mt 26:31 - 35; Mr 14:27 - 31; Lc 22:31 - 34)
36.Simón Pedroqa Jesusta taporqa: Señor, maymantaj rishanki? nispa. Jesustaj kuticherqa: Maymanchus rishani, chaymanqa kunan mana noqawan riyta atinkichu; qhepamanraj qhatiwanki, nispa. 37.Pedrotajrí nerqa: Señor, imaraykutaj kunan mana qanwan riyta atiymanchu? Qanraykoqa wañusajpis, nispa. 38.Chantá Jesús payta nerqa: Wañuwajchu noqarayku? Cheqatapuni niyki: Manaraj gallo waqashajtin, qanqa kinsa kutikama ninki noqata mana rejsiwasqaykita.

Jesusqa Dios Tataman ñan
14
 1.Ama sonqoykichej phutikuchunchu; qankunaqa Diospi creeychej, noqapipis creellaychejtaj. 2.Tatay kashan, chaypi ashkha wasis tiyan; manachus jina kanman chayqa, willaykichejmanña karqa. Kunanqa rishani qankunapaj uj cheqata wakichimoj. 3.Ripuspaqa, qankunapaj uj cheqata wakichimusaj; chantá kutimuspa, pusasqaykichej maypichus noqa kasaj, chaypi qankunapis kanaykichejpaj. 4.Yachankichejña maymanchus rishasqayta, ñantapis rejsinkichejña, nispa nerqa Jesusqa.
5.Tomastajrí payman nerqa: Señor, mana yachaykuchu maymanchus rishasqaykita. Imaynatataj ñanta rejsisqayku? nispa.
6.Jesustaj kuticherqa: Noqa ñan kani, cheqa kajtaj, kawsaytaj; mana pipis Dios Tataman chayayta atinchu, mana noqanejta rispaqa. 7.Noqatachus rejsiwankichejman chayqa, Tataytapis rejsillawajchejtaj. Kunanmantapacha payta rejsinkichej, rikunkichejtaj.
8.Chantá Felipe payta nerqa: Señorníy, Dios Tatata rikuchiwayku; chayllata munayku, nispa. 9.Jesustajrí payman kuticherqa: Felipe, chhika unaytaña qankunawan kani; manarajchu rejsiwanki? Noqata rikuwajqa Tataytapis rikun. Imaraykutaj nishanki: Dios Tatata rikuchiwayku, nispa? 10.Manachu creenki noqaqa Dios Tatapi kasqayta, paytaj noqapi? Willaykichej, chay nisqaytaqa mana noqallamantachu parlani; noqapi kaj Dios Tatamin chay ruwanastaqa ruwan. 11.Creewaychej noqaqa Dios Tatapi kasqayta, paytaj noqapi; manachayrí, creeychej ruwasqasniyrayku. 12.Cheqatapuni niykichej: Noqapi creejqa, paypis noqaj ruwasqayta ruwallanqataj; chaypis astawanraj ruwanqa, imaraykuchus noqaqa Dios Tataman rishani. 13.Imatachus Dios Tatamanta sutiypi mañakunkichej, chayta noqa ruwasaj, Dios Tataqa Churinejta jatunchasqa kanampaj. 14.Imallatapis sutiypi mañakunkichej, chaytaqa noqa ruwasaj.
Espíritu Santo jamunanmanta
15.Munakuwankichejchus chayqa, kamachisqasniyta kasuychej. 16-17.Noqaqa Dios Tatamanta mañasaj, paytaj waj Sonqochajta kachamonqa, wiñaypaj qankunawan kanampaj; cheqa kaj Espirituta kachamonqa.   Kay pachamanta runas mana payta jap’ikuyta atinkuchu, imaraykuchus payta mana rikunkuchu nitaj rejsinkuchu. Qankunatajrí payta rejsinkichejña, imaraykuchus qankunawan kashan, qankunapitaj kallanqapuni.
18.Mana  sapaykichejta saqesqaykichejchu; qankunaman kutimusajpuni. 19.Uj chhikamantawan kay pachamanta runasqa mana rikuwanqankuñachu; qankunarí rikuwankichej. Noqa kawsasqayrayku qankunapis kawsankichej. 20.Chay p’unchaypeqa yachankichej Tataypi kasqayta, qankunataj noqapi kasqaykichejta, noqataj qankunapi kasqayta. 21.Pichus kamachisqasniyta jap’ikun, kasuntaj, chaymin munakuwajqa. Noqata munakuwajtataj Tatayqa munakonqa. Noqapis payta munakusaj, rikuchikusajtaj payman, nispa nerqa Jesusqa.
22.Judas, mana Iscariote kajchu, payta nerqa: Señor, imaraykutaj noqallaykuman rikuchikunki, kay pachamanta runasmantaj mana? nispa.
23.Jesustaj kuticherqa: Noqata munakuwajqa nisqasniyta kasonqa, Tataytaj payta munakonqa. Payman jamusqayku, paywantaj tiyakusqayku. 24.Mana munakuwajqa nisqasniyta mana kasunchu. Uyarerqankichej, chay palabraqa mana noqaypatachu, astawanqa kachamuwaj Tataypata.
25.Qankunawan kashaspa, kay imasta nishaykichej. 26.Sonqochaj Espíritu Santotaj, pitachus sutiypi Dios Tata kachamonqa, paymin tukuy imata yachachisonqachej, yuyarichisonqachejtaj tukuy ima nisqayta.
27.Sonqo tiyaykuyta saqeykichej; sonqo tiyaykuyniyta qankunaman qoykichej. Mana kay pacha runaspa qosqanta jinachu qoykichej. Sonqoykichejqa ama phutikuchunchu, nitaj manchachikuchunchu. 28.Uyarerqankichejña qankunaman nisqayta: Rishani, kutimusajtaj qankunaman, nispa. Sichus munakuwankichejman chayqa, kusikuwajchej Dios Tataman rishani nisqaymanta, imaraykuchus payqa noqamanta kuraj. 29.Kunan chayta willashaykichej manaraj junt’akushajtin, junt’akojtin creenaykichejpaj.
30.Manaña qankunawan anchata parlasajchu, imaraykuchus kay pachata kamachejqa jamushanña. Payqa contraypi mana imata ruwayta atinchu. 31.Kay pachamanta runasqa yachananku tiyan Dios Tatata munakusqayta, imatachus pay kamachiwarqa, chaytapis ruwasqayta, nispa nerqa Jesusqa.
Chayta niytawan, Jesusqa nerqa: Sayariychej, ripuna kaymanta, nispa.
Jesusqa cheqa uva sach’a
15
1.Jesús nillarqapuni: Noqaqa cheqa uva sach’a kani, Tataytaj llank’aj. 2.Noqapi kaj rama, sichus mana poqon chayqa, Dios Tata k’utonqa. Poqoj ramatataj podaspa llimphuchanqa, astawan poqonampaj. 3.Qankunaqa llimphuchasqaña kankichej, noqaj parlasqayrayku. 4.Noqapipuni kaychej, imaynatachus noqapis qankunapi kani, ajinata. Imaynatachus ramaqa sapallanmanta mana poqoyta atinchu mana uva sach’api kaspaqa, ajinallatataj qankunapis mana atinkichejchu, manachus noqapi kawajchej chayqa.
5.Noqa kani uva sach’aqa, qankunataj ramas kankichej. Pillapis noqapi kajqa, noqataj paypi, chaymá ashkhata poqonqa. Mana noqawanqa, mana imatapis ruwayta atinkichejchu. 6.Mana noqapi kajqa rama jina jawaman wijch’usqa kanqa, ch’akiponqataj. Chay ramasta tantaspataj, ninaman enqhaykunku q’olanampaj.
7.Noqapichus kallankichejpuni, nisqasniytaj qankunapi kashanku chayqa, tukuy munasqaykichejta mañakuychej, jap’inkichejtaj. 8.Sichus qankuna ashkha poqoyniyoj rama jina kankichej chayqa, Tatayqa jatunchasqa kanqa; chaypi yachakonqa yachachisqasniy kasqaykichej. 9.Imaynatachus Dios Tataqa noqata munakuwan, ajinallatataj noqapis qankunata munakuykichej. Chay munakuyniypi kallaychejpuni. 10.Kamachisqasniytachus kasunkichej chayqa, munakuynillaypipuni kankichej, imaynatachus noqapis Tataypa kamachisqasninta kasuni, munakuynillampipunitaj kashani, ajinata.
11.Chay imasta niykichej kusikuyniy qankunapi kanampaj, kusikuyniykichejtaj junt’akunampaj. 12.Kaymin kamachisqayqa: Qankuna purajmanta munanakuychej, imaynatachus noqa munakuykichej, ajinata. 13.Mana pipis aswan sinch’i munakuyniyoj kanchu, kawsaqesninrayku wañojmanta nisqaqa. 14.Qankunaqa kawsaqesniy kankichej, sichus kamachisqasniyta kasunkichej chayqa. 15.Manaña kamachista jinachu qhawaykichej, imaraykuchus kamacheqa mana yachanchu patronnin imatachus ruwasqanta. Noqaqa kawsaqesniyta jina qhawaykichej, imaraykuchus Tataypa tukuy ima niwasqanta rejsichiykichej. 16.Mana qankunachu ajllawarqankichej, astawanqa noqa ajllarqaykichej, churarqaykichejtaj willaj rinaykichejpaj, poqoyniyoj rama jina kanaykichejpaj, chay poqoyniykichejtaj kakunallampajpuni. Chantá tukuy imata sutiypi Dios Tatamanta mañakusqaykichejta   payqa qosonqachej. 17.Kaytamin kamachiykichej: Purajmanta munanakuychej.
Kay pachamanta runas chejninku Jesusta, yachachisqasnintapis
18.Sichus kay pachamanta runas chejnisunkichej chayqa, yachaychej noqataraj qankunamanta ñawpajta chejniwasqankuta. 19.Kay pachajtachus kawajchej chayqa, kay pachamanta runasqa munakusunkichejman. Kunanrí mana kay pachajtachu kankichej, manachayqa noqa kay pachapi kajkunamanta ajllarqaykichej. Chayraykumin kay pachamanta runasqa chejnisunkichej. 20.Yuyarikuychej imatachus qankunaman nisqayta: Kamacheqa patronninmanta mana aswan kurajchu, nispa. Noqatachus chejnikuywan qhatiykachawarqanku chayqa, qankunatapis chejnikuywan qhatiykachallasonqachejtaj. Nisqasniytachus kasorqanku chayrí, qankunajtapis kasullanqankutaj. 21.Kay pachamanta runas kay tukuy imasta ruwasonqachej sutiyrayku, imaraykuchus Kachamuwajniyta mana rejsinkuchu.
22.Sichus jamuspa, mana paykunaman parlayman karqa chayqa, mana juchayoj kankuman karqa; kunanrí juchankuta mana pakayta atinkuchu. 23.Noqata chejniwajqa Tataytapis chejnillantaj. 24.Manachus paykuna ukhupi ni pejpa ruwasqanta ruwayman karqa chayqa, mana juchayoj kankuman karqa. Kunanqa ruwasqasniyta rikunkuña; chaywampis noqatapis, Tataytapis chejniwayku. 25.Chayqa ajina, leyninkupi qhelqasqa kashan, chay junt’akunampaj: Mana kajmanta chejniwanku,a nispa.
26.Sonqochaj jamonqa, pitachus Tataymanta noqa kachamusaj, chay cheqa Espiritoqa. Maypachachus payqa Dios Tatamanta jamonqa chaypacha, paymin noqamanta willanqa. 27.Qankunapis noqamanta willallankichejtaj testigos jina, imaraykuchus qallariymantapacha noqawan karqankichej.
 
16
1.Kay imasta niykichej ama misk’anaykichejpaj. 2.Sinagogasmanta wijch’usonqachej; hora qayllamushanña, chay horapitaj pillapis qankunata wañuchispaqa yuyanqa Diospaj allinta ruwashasqanta. 3.Chayta ruwanqanku, imaraykuchus Dios Tatata, noqatapis mana rejsiwaykuchu. 4.Kay imasta niykichej, chay hora chayamojtin yuyarikunaykichejpaj imastachus nisqaymanta.
Espíritu Santoj ruwaynin
Qallariypeqa kay imasta mana nerqaykichejchu, imaraykuchus qankunawanraj kasharqani. 5.Kunanqa ripushani Kachamuwajniyman, manataj mayqenniykichejpis tapuwankichejchu: Maymantaj rishanki? nispa. 6.Astawanqa kay imasta nisqayrayku sonqoykichejpi may jinata llakikushankichej. 7.Noqataj cheqata niykichej: Qankunapaj allin kanqa noqa ripunayqa, imaraykuchus mana ripuyman chayqa, sonqochaj   Espíritu mana qankunaman jamunmanchu. Ripusajchus chayqa, payta kachamusqaykichej. 8.Pay jamuspaqa, kay pachapi kaj runasta reparachenqa juchamanta, cheqan kajmanta, juiciomantawan. 9.Reparachenqa juchamanta, imaraykuchus juchayoj kanku noqapi mana creesqankurayku. 10.Reparachillanqataj cheqa kajmanta, imaraykuchus Tatayman ripushani, manañataj qankuna ujtawan rikuwankichejchu. 11.Jinallatataj reparachenqa juiciomanta, imaraykuchus kay pachata kamachejqa juchachasqaña.
12.Ashkha imastawanraj qankunaman ninay kashan, manataj atinichu, imaraykuchus kunanqa anchaña kanman qankunapaj.     13.Chay cheqa Espíritu chayamuspa, paymin cheqa kajman pusasonqachej, imaraykuchus mana payllamantachu parlanqa, astawanqa Dios Tatamanta tukuy uyarisqanta nenqa. Qankunamantaj willasonqachej imaschus qhepaman jamunanta. 14.Payqa jatunchawanqa, imaraykuchus noqajpata jap’ispa, chayta yachachisonqachej. 15.Tukuy ima Tataypata kajqa noqajllatataj; chayrayku nerqani noqajmanta jap’ispa, chayta qankunaman yachachisunaykichejta.
16.Tumpamantawan manaña rikuwankichejchu; uj tumpamantawantaj, watejmanta rikullawankichejtaj.
Phutikoyqa kusiyman tukun
17.Chaypacha wakin yachachisqasnin tapunakorqanku: Imatataj niyta munawanchej: Tumpamantawan mana rikuwankichejchu, uj tumpamantawantaj ujtawan rikuwankichej, imaraykuchus Tataypaman rishani, nispari? 18.Ima niytataj munan tumpamantawan, nispari? Mana entiendenchejchu imatachus nisqanta, nispa.
19.Jinapi Jesusqa tapukuyta munasqankuta yachaspa, paykunaman nerqa: Tumpamantawan manaña rikuwankichejchu,                  uj tumpamantawan ujtawan rikullawankichejtaj, chay nisqayraykuchu tapunakushankichej? 20.Cheqatapuni niykichej: Waqankichej, llakikunkichejtaj; kay pachamanta runastaj kusikonqanku. Chaywampis llakiyniykichejqa kusikuyman tukonqa. 21.Wijsallisqa warmeqa nacechikunan p’unchay chayamojtin llakikun, imaraykuchus horan chayamun; jinapis wawata nacechikuytawan chay nanaymanta qonqapun kusikuywan, kay pachapi wawata nacechikusqanrayku. 22.Ajinata qankunapis kunan llakikushankichej. Chaywampis uj kutitawan rikusqaykichej, sonqoykichejtaj kusikonqa, manataj pipis chay kusiyta qankunamanta chinkachiyta atenqachu.
23.Chay p’unchaypeqa mana imata tapuwankichejchu. Cheqatapuni niykichej: Tukuy imata sutiypi mañakojtiykichejqa, Dios Tata qosonqachej. 24.Kunankama mana imatapis sutiypi mañakunkichejrajchu. Kunanqa mañakuychej, jap’inkichejtaj, sonqoykichej kusikuywan junt’asqa kanampaj.
Jesucristoqa atipampuni
25.Chay tukuy imasta rijch’anachinaswan parlarqaykichej. Hora qayllamushanña, chaypachataj mana rijch’anachinaswanchu parlasqaykichej, astawanqa sut’ita Dios Tatamanta willasqaykichej. 26.Jaqay p’unchaypeqa sutiypi mañakunkichej; manataj niykichejchu: Noqaqa Dios Tatamanta mañapusqaykichej, nispa. 27.Kikin   Dios Tatapuni munakusunkichej, imaraykuchus qankunaqa noqata munakuwankichej, creenkichejtaj   Dios Tatamanta jamusqayta. 28.Dios Tatamanta llojsimuspa, kay pachaman jamorqani, kunantaj kay pachata saqespa, Dios Tataman kutishani, nispa nerqa Jesusqa.
29.Chantá yachachisqasnin nerqanku: Kunanqa sut’ita parlashanki, manataj rijch’anachinaswanchu. 30.Kunanqa yachayku tukuy imata yachasqaykita, manataj pipis imata tapusunan kanchu; chayrayku   creeyku Dios Tatamanta jamusqaykita, nispa.
31.Jesustaj paykunaman kuticherqa: Kunanqa creenkichejchu? 32.Hora chayamushanña, chayamunñapis, chaypachataj qankuna ch’eqerasqa kankichej.     Sapa ujpis munasqaykichejman jina ripunkichej, noqata sapayta saqerpariwaspa; chaywampis mana sapaychu kashani, imaraykuchus Tatayqa noqawan kashan. 33.Kay tukuy imasta niykichej, noqapi sonqoykichej tiyaykusqa kanampaj. Kay pachapeqa ñak’arinaykichej tiyan; chaywampis sonqoykichejpi kallpachakuychej, imaraykuchus kay pachaj sajra kayninta atipaniña.
Jesús mañapun yachachisqasnimpaj
17
1.Jesús chay tukuy imata parlaytawan, janaj pachata qhawarispa, nerqa: Tatáy, hora chayamunña; Churiykita jatunchay, qantapis Churiyki jatunchasunampaj. 2.Churiykiman atiyta qorqanki, tukuy runasta kamachinampaj, wiñay kawsaytataj paykunaman qonampaj, pikunatachus payman qorqanki, chaykunaman. 3.Kaymin chay wiñay kawsayqa: Qan k’ata cheqa Diosta rejsisunanku, kachamusqayki Jesucristotapis.
4.Noqa kay pachapi jatuncharqayki, tukuniñataj   ruwanasta qowasqaykitaqa.   5.Kunantaj Tatáy, qayllaykipi jatunchaway, jaqay janaj pacha jatun kaywan, mayqenchus tiyapuwarqa qanwan kashajtiy, manaraj kay pacha ruwakushajtin, chaywan.
6.Sutiykita rejsicherqani kay pachamanta qowasqayki runasman. Qampata karqanku, qopuwarqankitaj, paykunataj nisqasniykita kasorqanku. 7.Kunanqa yachankuña tukuy ima qowasqaykeqa qanmanta kasqanta. 8.Chay niwasqaykita paykunaman willarqani, paykunataj jap’ikorqanku. Qanmanta jamusqaytapis cheqatapuni yachanku, creenkutaj qan kachamuwasqaykita.
9.Noqaqa paykunarayku mañakuni; mana kay pachamanta runasraykuchu mañakuni, manachayqa qan qowarqanki, chaykunaraykulla. Paykunaqa qampata kanku. 10.Tukuy noqajta kajtaj qampata. Qampata kajtaj noqajta. Paykunanejtataj noqa jatunchasqa kani.
11.Noqa manaña kay pachapichu kasaj. Paykunaqa kay pachapi qhepakonqanku, noqatajrí qanman jampusaj. Santo Kaj Tatáy, noqapi creejkunata sutiykipi waqaychay, paykuna uj sonqolla kanankupaj, qanwan noqawan ujlla kanchej, ajinata. 12.Kay pachapi paykunawan kashaspaqa, sutiykipi paykunata waqaycharqani, pikunatachus qowarqanki, chaykunata. Manataj mayqempis chinkarqachu; chinkanampaj churasqa kajlla chinkarqa, Qhelqasqa junt’akunampaj.
13.Kunanqa qanman jamushani; kay pachapi kashaspa, kay imasta parlani, paykuna kusiywan junt’asqa kanankupaj. 14.Nisqasniykita paykunaman willarqani. Kay pachapi kajkunatajrí paykunata chejnerqanku, imaraykuchus paykuna mana kay pachajpatachu kanku; noqapis manallataj kay pachajtachu kani. 15.Mana mañakunichu paykunata      kay pachamanta orqhokapunaykita, manachayqa mañakuni paykunata sajra kajmanta waqaychanaykita. 16.Paykunaqa mana kay pachajtachu kanku; noqapis manallataj kay pachajtachu kani. 17.Paykunata qampaj t’aqay cheqa kajnejta; nisqasniykeqa cheqapuni kanku. 18.Imaynatachus qan kay pachaman kachamuwarqanki, ajinallatataj paykunata kay pacha runasman kachani. 19.Paykunarayku noqa    kikiyta qampaj t’aqakuni, paykunapis cheqa kajpi qampaj t’aqasqa kanankupaj.
20-21.Mana paykunallapajchu mañakuni, astawanqa paykunaj willasqankurayku noqapi creenqanku, chaykunapajpis. Mañakuyki tukuyninku ujlla kanankupaj, imaynatachus, Tatáy, qanqa noqapi kashanki, noqataj qampi, ajinata. Paykunapis noqanchejwan ujlla kachunku, ajinamanta kay pachamanta kajkunaqa qan kachamuwasqaykita creenankupaj. 22.Jatun kayta qowasqaykita paykunaman qopuni, ujlla   kanankupaj noqanchej jina. 23.Noqaqa paykunapi kashani, qantaj noqapi. Ajinamanta paykuna uj sonqolla kanqanku kay pachamanta kajkuna yachanankupaj qan kachamuwasqaykita, paykunatataj munakusqaykita, imaynatachus noqatapis munakuwanki, ajinata.
24.Tatáy, munani qowasqayki kajkuna, maypichus noqa kashani, chaypi noqawan kaspa, jatun kayniypa k’anchayninta rikunankuta, imaraykuchus manaraj kay pacha ruwasqa kashajtin, munakuwarqankiña. 25.Cheqan Kaj Tatáy, kay pachamanta runasqa mana rejsisorqankuchu, noqatajrí rejsiyki, paykunataj yachankuña qan kachamuwasqaykita. 26.Paykunaman sutiykita rejsicherqani, astawanraj rejsichisajpis, ima munakuywanchus munakuwarqanki, chay munakuy sonqonkupi kanampaj, noqataj paykunapi.
Jesusta presochanku
(Mt 26:47 - 56; Mr 14:43 - 50; Lc 22:47 - 53)
18
1.Chay imasta niytawan, Jesús llojserqa apostolesninwan Cedrón Wayq’o chimpaman; chaypi uj huerta karqa. Chaymantaj Jesús yaykorqa apostolesninwan. 2.Jesusta jap’ichej Judaspis chay cheqata rejsillarqataj, imaraykuchus Jesusqa yachachisqasninwan ashkha kutita tantakoj chaypi. 3.Chaypacha Judas chayamorqa ashkha soldados pusarisqa, kuraj sacerdotespata, fariseospatawan kachamusqanku Templo qhawajkuna ima. Paykuna jamorqanku k’anchanasniyoj, lamparasniyoj, armasniyoj ima. 4.Jesusqa yacharqaña tukuy chay imas payman chayamunanta, ñawpaykuspataj nerqa: Pitataj mask’ashankichej? nispa.
5.Paykunataj kuticherqanku: Nazareno Jesusta mask’ashayku, nispa.
Jesustaj kuticherqa: Noqa kani chay, nispa. Jesusta jap’ichej Judaspis paykunawan kasharqa. 6.Noqa kani chay, Jesús nejtinkama, tukuyninku qhepaman thaskirispa, pampaman choqakorqanku. 7.Jinapi Jesús ujtawan tapullarqataj: Pitataj mask’ashankichej? nispa.
Paykunataj kuticherqanku: Nazareno Jesusta mask’ashayku, nispa.
8.Jesusqa ujtawan nerqa: Noqa kani chay, nerqaykichejña. Noqatachus mask’ashawankichej chayqa, saqeychej kay yachachisqasniy ripunankuta, nispa.
9.Chaymin karqa Jesuspa kay nisqan junt’akunampaj: Tatáy, qowarqanki, chaykunamanta mana ujtapis chinkacherqanichu, nispa. 10.Chaypacha Simón Pedroqa espadayoj kasharqa, sik’ikuspataj kuraj kaj sacerdotej kamachimpa paña ninrinta wajtaspa qholurparerqa; chay kamachi Malco sutiyoj karqa. 11.Jesustajrí Pedrota nerqa: Espadaykita waqaychakapuy. Manachu Tataypa qowasqan copamanta ujyayman? nispa.
Jesusqa kuraj kaj sacerdotej ñawpaqempi
(Mt 26:57 - 58; Mr 14:53 - 54; Lc 22:54)
12.Chaypacha soldadospa capitannin, judiospa runasnin ima Jesusta presochaspa, makisninta watarqanku. 13.Chantá payta pusarqanku ñawpajta Anaspa wasinman. Anasqa Caifaspa suegron karqa, Caifastaj chay wataqa kuraj kaj sacerdote kasharqa. 14.Caifasqa judiosman yuyayta qosqa: Walej kanman tukuy runasrayku uj runalla wañunan, nispa.
Pedroqa Jesusta
mana rejsejman tukun
(Mt 26:69 - 70; Mr 14:66 - 68; Lc 22:55 - 57)
15.Pedrowan, ujnin yachachisqawan Jesuspa qhepanta rerqanku. Chay ujnin yachachisqantaj kuraj kaj sacerdotej rejsisqan kasqanrayku, kuraj kaj sacerdotej pationman Jesuswan yaykorqa. 16.Pedrotaj calle punkupi qhepakorqa. Chantá kuraj kaj sacerdotej rejsisqan yachachisqa llojsimuspa, punku qhawaj warmita parlapayaytawan, Pedrota pusaykorqa. 17.Chay warmitajrí Pedrota nerqa: Manachu qampis chay runaj yachachisqan kanki? nispa.
Pedrotajrí nerqa: Mana chaychu kani, nispa.
18.Chirejtintaj, kamachis, judiospa runasnin ima ninata jap’ichispa, chaypi q’oñikusharqanku. Pedropis paykunawan sayasqa q’oñikushallarqataj.
Kuraj sacerdote Anasqa Jesusta tapun
(Mt 26:59 - 66; Mr 14:55 - 64; Lc 22:66 - 71)
19.Kuraj kaj sacerdoteqa Jesusta taporqa yachachisqasninmanta, yachachiyninmantawan. 20.Jesustaj payman kuticherqa: Tukuypa rikunanta runasman parlarqani. Yachacherqanitaj sinagogapi, Templopi ima, maypichus judíos tantakunku chaypi, manataj imatapis pakaypi parlarqanichu. 21.Imaraykutaj noqata tapuwankiri? Parlasqayta uyariwajkunata tapuy ari; paykuna yachanku imatachus parlasqayta.
22.Chayta nisqantawan, Caifaspa ujnin soldadonqa Jesusta uyampi laq’arqa: Ajinatachu kuraj kaj sacerdoteman kutichinki? nispa.
23.Jesustaj payta nerqa: Sajratachus parlani chayqa, niway ari mayqen parlasqaychus mana allin kasqanta. Sichus allin chayqa, imaraykutaj laq’awankiri? nispa.
24.Chantá Anasqa makin watasqata Jesusta pusacherqa kuraj kaj sacerdote Caifasman.
Pedro ujtawan mana rejsejman tukun
(Mt 26:71 - 75; Mr 14:69 - 72; Lc 22:58 - 62)
25.Pedro sayasqa q’oñikushajtin, wakin nerqanku: Manachu qampis chay runaj yachachisqan kanki?   nispa.
Pedrotajrí nerqa: Mana chaychu kani, nispa.
26.Chantá kuraj kaj sacerdotej ujnin kamachin, mayqempatachus ninrinta Pedro qholurparisqa, chay runaj ujnin ayllun Pedrota nerqa: Manachu qanta huertapi paytawan rikorqayki? nispa.
27.Jinapi Pedroqa ujtawan kuticherqa: Manapuni payta rejsinichu, nispa. Chayta nisqantawantaj, gallo waqarqa.
Jesusta Pilatoman pusanku
(Mt 27:1 - 2, 11 - 14; Mr 15:1 - 5; Lc 23:1 - 5)
28.Jesusta pusarqanku Caifaspamanta pretorio nisqa kamachina wasiman. Sut’iyamuytataj chay pusajkunaqa mana pretorioman yaykorqankuchu, ama ch’ichipaj qhawasqa rikhurinankupaj, ajinamanta Pascua mikhuyta mikhunankupaj. 29.Chaypacha Pilato llojsimuspa, paykunata taporqa: Imamantataj      kay runata ch’atankichejri? nispa. 30.Paykunataj kuticherqanku: Manachus sajrata ruwanman karqa chayqa, mana qanman pusamuykumanchu karqa, nispa.
31.Chantá Pilatoqa paykunata nerqa: Payta pusaspa, leyniykichejman jina juzgaychej, nispa.
Judiostajrí payta nerqanku: Romaj leyninman jina noqayku judiosqa mana pitapis wañuchiyta atiykuchu, nispa.
32.Chayta nerqanku Jesuspa nisqan junt’akunampaj, imaynatachus wañunan kasqanta. 33.Chantá Pilato kutiykorqa pretorioman, Jesusta wajyaspataj, taporqa: Judiospa Reyninchu kanki? nispa.
34.Jesustaj payman kuticherqa: Qanllamantachu chayta ninki,     chayrí wajkunachu noqa rey kasqayta nisunku? nispa.
35.Pilatoqa Jesusman kuticherqa: Noqari judiochu kani? Llajta masisniyki, kuraj sacerdotes ima kayman pusamusunku. Imatataj ruwarqankiri? nispa.
36.Jesús kuticherqa: Reinoyqa mana kay pachamantachu. Reinoychus kay pachamanta kanman chayqa, kamachisniy noqarayku maqanakunkuman judioswan ama jap’ichisqa kanaypaj; chaywampis reinoyqa mana kay pachamantachu.
37.Chaypacha Pilato payta taporqa: Chantá qanqa reychu kanki? nispa.
Jesustaj kuticherqa: Arí, qan ninkiña noqa rey kasqayta. Noqaqa chaypaj nacerqani, chaypajtaj kay pachaman jamorqani, cheqa kajmanta willanaypaj. Tukuy cheqa kajmanta kajtaj parlasqayta uyarin.
38.Pilato tapullarqataj: Imataj chay cheqa kajri? nispa.
Jesusta wañunampaj juchachanku
(Mt 27:15 - 31; Mr 15:6 - 20; Lc 23:13 - 25)
Chayta tapuytawan, Pilatoqa uj kutitawan llojsispa, judiosman nerqa: Kay runapeqa mana ima juchatapis tarinichu. 39.Qankuna usuykichejman jina yachankichej, Pascua fiestapeqa uj presota kacharinapuni kasqanta. Munawajchejchu judiospa Reyninta kacharinayta? nispa.
40.Chaypacha ujtawan qhaparerqanku: Chay runataqa ama, Barrabasta kachariy, nispa.
Chay Barrabasqa runa wañuchi suwa karqa.
 
19
1.Ajinamanta Pilatoqa Jesusta jasut’icherqa. 2.Soldadostaj khishkasmanta uj pilluta simp’aspa, Jesuspa umanman churaykorqanku, uj puka p’achawantaj payta p’achallicherqanku. 3.Chantá alqochakuspa, qhaparerqanku: Kawsachun judiospa Reyninku, nispa. Jinallataj Jesusta uyampi laq’arqanku.
4.Pilato ujtawan llojsimuspa, judiosman nerqa: Qhawaychej, kay runata jawaman pusamuykichej, yachanaykichejpaj mana ima juchatapis paypi tarisqayta, nispa.
5.Jesustaj llojsimorqa, umampi khishka pilluyoj, puka p’achayojtaj. Pilatotaj nerqa: Kayqa chay runa, nispa.
6.Chaypacha kuraj sacerdotes, kurajkuna ima Jesusta rikuytawan, qhaparerqanku: Chakatasqa kachun, chakatasqa kachun, nispa.
Pilatoqa nerqa: Qankuna jap’ikapuychej, chakataychejtaj; paypeqa mana ima juchatapis tarinichu, nispa.
7.Judiostaj kuticherqanku: Leyniykuman jina, wañuchisqapuni kanan tiyan, Diospa Churin kasqanta nisqanrayku, nispa.
8.Chay nisqankuta uyarispa, Pilatoqa astawan mancharikorqa. 9.Kamachina wasi pretorioman kutiykuspataj, Jesusta taporqa: Maymanta qan kanki? nispa. Jesustajrí mana imata kuticherqachu.
10.Chantá Pilatoqa nerqa: Manachu imatapis niwanki? Manachu yachanki noqa atiyniyoj kasqayta kacharichisunaypaj, chayrí cruzpi chakatachisunaypajpis? nispa.
11.Jesustaj kuticherqa: Mana ima atiyniykipis noqaj contraypi kanmanchu, manachus Dios Tatay qosunkiman chayqa. Chayrayku noqata qanman jaywaykuwajqa qanmanta aswan juchayoj, nispa.
12.Chaymantapacha Pilatoqa Jesusta kacharipuyta munasharqa; judiostajrí qhaparerqanku: Chay runatachus kacharinki chayqa, mana Cesarman sayasqachu kanki; pillapis rey ruwakojqa Cesarwan churanakun, nispa.
13.Chayta uyariytawan, Pilatoqa jawaman Jesusta pusarqa. Paytaj juzgana tiyanapi tiyaykukorqa, chay Enlosado nisqa cheqapi, Hebreo parlaypitaj Gabata nisqa. 14.Pascua fiestaj ñawpaqen p’unchay karqa, chawpi p’unchay jina. Pilatotaj judiosta nerqa: Kayqa Reyniykichej, nispa.
15.Paykunatajrí qhaparerqanku: Orqhollayña, orqhollayña, cruzpi chakatachimullayña, nispa.
Pilatotaj paykunata nerqa: Reyniykichejtachu cruzpi chakatachisaj? nispa.
Kuraj sacerdotestaj kuticherqanku: Mana waj reyniyku kanchu Cesarmanta astawanqa, nispa.
16.Chantá Pilatoqa Jesusta paykunaman jaywaykorqa chakatanankupaj, paykunataj Jesusta jap’ispa, chakatanankupaj pusarqanku.
Jesusta cruzpi chakatanku
(Mt 27:32 - 44; Mr 15:21 - 32; Lc 23:26 - 43)
17.Jesús llojserqa cruznin lijrarisqa, T’ojlu pata nisqa cheqaman. Chaytaj hebreo parlaypi Gólgota nisqa karqa. 18.Chaypeqa Jesusta cruzpi chakatarqanku, iskay runastawan, ujninta pañanman, ujnintataj lloq’enman, Jesustataj chawpipi. 19.Pilatoqa cruzpi uj qhelqasqata churacherqa: Jesús Nazareno, Judiospa Reynin, nispa. 20.Ashkha judiostaj chay qhelqasqata leerqanku, imaraykuchus llajta qayllapi Jesusta chakatasqanku. Chay qhelqasqaqa churasqa karqa kinsa laya parlaypi: Hebreopi, latinpi, griegopi ima. 21.Judiospa kuraj sacerdotesninkurí Pilatota nerqanku: Ama qhelqaychu Judiospa Reynin nisqata; astawanqa qhelqay: Pay nerqa: Judiospa Reynin kani, nispa.
22.Pilatotaj paykunaman kuticherqa: Qhelqasqayqa qhelqasqaña, nispa.
23.Jesusta chakataytawan, soldadosqa p’achasninta tawaman t’aqaspa rak’inakorqanku ujtakama. Túnica nisqa p’achanqa patamanta urakama uj awasqalla karqa, manataj sirasqachu. 24.Soldadostaj ninakorqanku: Kaytaqa ama llik’inachu; walej kanman suerteta choqananchej, yachananchejpaj mayqempajchus kananta, nispa.
Ajina karqa imatachus Diosmanta Qhelqasqapi nin, chay junt’akunampaj: P’achasniyta rak’inakorqanku, p’achayraykutaj suerteta choqarqanku,a nispa. Chay soldadosqa ajinata ruwarqanku.
25.Jesuspa cruznin qayllapi kasharqanku maman, mamampa ñañan María, Cleofaspa warmin, María Magdalena ima. 26.Jinapi Jesús mamanta rikuspa, munasqa yachachisqanwan qayllampi sayashajtin, mamanta nerqa: Warmi, chayqa churiyki, nispa.
27.Chantá yachachisqantañataj nerqa: Chayqa mamayki, nispa.
Chaymantapacha chay yachachisqaqa Mariata wasinman pusakaporqa.
Jesuspa wañuynin
(Mt 27:45 - 56; Mr 15:33 - 41; Lc 23:44 - 49)
28.Chay qhepata Jesús tukuy ima tukuychasqaña kasqanta yachaspa, Diosmanta Qhelqasqaqa junt’akunampaj nerqa: Ch’akishawan, nispa.
29.Chaypi kasharqa uj yuru, k’allku vinoyoj. Chantá ujnin runaqa esponjata chay vinoman chhapuykuytawan, uj soqoso k’aspiman wataykuspa, Jesuspa siminman qayllaykucherqanku. 30.Jesustaj chay vinagreta llamiytawan, nerqa: Tukuy ima tukuychasqaña, nispa.
Jinapi umanta liwiykuspa, espiritunta Dios Tataman qoporqa.
Uj soldadoqa Jesusta t’ojsin
31.Chaypacha, Pascua fiesta ñawpaj p’unchay kasqanrayku, judiosqa mana munarqankuchu ayasqa cruzpi warkhurayanankuta samarikuna p’unchaypi, paykunapaj ancha jatun p’unchay kasqanrayku. Chayrayku Pilatomanta mañakorqanku kamachinanta chakatasqaspa chakisninta p’akiranankuta, chaymantataj urayk’uchinankuta. 32.Soldadostaj jamuspa, ñawpaj kajpa chakisninta p’akirarqanku, ajinallatataj ujnin kajpatapis, pikunachus Jesuswan khuska chakatasqa karqanku, chaykunajta. 33.Jesusman qayllaykuspataj, payta tariparqanku wañusqataña, chayrayku chakisninta manaña p’akerqankuchu.
34.Chaywampis ujnin soldado t’ojsina lanzawan Jesuspa wajtannin chaynejta t’ojserqa, chay ratopachataj yawar, yaku ima llojsimorqa. 35.Chayta rikojqa testigo jina willashan, chay willasqantaj mana llullachu; pay yachan cheqata nisqanta, qankunapis creenaykichejpaj. 36.Chay imas ruwakorqa Qhelqasqa junt’akunampaj: Mana ima tullumpis p’akisqachu kanqa,a nispa. 37.Diosmanta Qhelqasqapi wajnejpi nillantaj: Pitachus t’ojsisqankuta rikonqanku,b nispa.
Jesusta p’ampanku
(Mt 27:57 - 61; Mr 15:42 - 47; Lc 23:50 - 56)
38.Chay tukuy ima qhepata, Arimatea llajtayoj José, pichus judiosta manchachikusqanrayku pakayllamanta Jesuspa yachachisqan karqa chay, Jesuspa ayanta mañarqa apakapunampaj. Pilatotaj jaywaporqa. Chayrayku José rispa, Jesuspa ayanta apakaporqa. 39.Nicodemopis jamullarqataj, pichus ñawpajta tuta jamuspa Jesusta watukusqa, chay. Payqa mirrata, aloestawan chajrusqata apamorqa kinsa chunka kilos jinata. 40.Paykunataj Jesuspa ayanta jap’iytawan, chay chajrusqa k’acha q’apaj perfumewan churaykuspa, sabanaswan mayt’uykorqanku, judiospa p’ampananku usunkuman jina. 41.Maypichus Jesusta chakatarqanku, chay cheqapi uj huerta karqa. Chaypitaj uj mosoj aya p’ampana karqa. Chaypi mana pipis p’ampasqarajchu karqa. 42.Chayman Jesusta churarqanku, judiospa Pascua fiestankupaj wakichina p’unchay kasqanrayku, imaraykuchus chay aya p’ampanaqa qayllapi karqa.
Jesús kawsarimpun
(Mt 28:1 - 10; Mr 16:1 - 8; Lc 24:1 - 11)
20
1.Semanaj ñawpaj p’unchayninta, María Magdalena tutamanta, Jesús p’ampasqa karqa, chayman rerqa, laqhallaraj kashajtin. Jinapi aya p’ampana rumitaqa tanqarparisqata rikorqa. 2.Chaypacha usqhayta correspa, Simón Pedroman rerqa, Jesuspa munakusqan yachachisqamanwan. Paykunamantaj nerqa: Señorta aya p’ampanamanta apakapusqanku, manataj yachaykuchu maymanchus churasqankuta, nispa.
3.Pedrowan, chay yachachisqawan aya p’ampanaman rerqanku. 4.Iskayninku correrqanku, chay uj yachachisqataj aswan usqhayta correspa, Pedrota atiparqa, ñawpajtataj aya p’ampanaman chayarqa. 5.K’umuykuspa, qhawaykorqa, sabanastataj suk’asqata rikorqa; jinapis mana yaykorqachu. 6.Qhepanta Simón Pedro chayaspa, aya p’ampana ukhuman yaykuykorqa. Paypis rikullarqataj sabanasta chaypi churasqasta. 7.Jesuspa uman qhatasqa karqa, chay pañotapis mana sabanaswan khuskatachu rikorqa, astawanqa wajnejpi lluchhurpayasqata. 8.Chantá, ñawpajta aya p’ampanaman chayarqa, chay yachachisqapis yaykullarqataj; chay imasta rikuspataj, creerqa. 9.Chaywampis manaraj entienderqankuchu Diosmanta Qhelqasqapi nisqata, Jesús wañusqamanta kawsarimpunan kasqanta. 10.Chantá chay yachachisqasqa wasinkuman kutiporqanku.
Jesús rikhurin María Magdalenaman
(Mr 16:9 - 11)
11.María Magdalenaqa aya p’ampana qayllapi waqasharqa. Waqan waqan k’umuykuspataj, aya p’ampana ukhuta qhawaykorqa. 12.Chantá rikorqa yuraj p’achayoj iskay angelesta tiyashajta, maypichus Jesuspa ayan churasqa karqa, chaypi, ujninta sawnanampi, ujnintataj jayt’anampi. 13.Angelestaj payta nerqanku: Warmi, imaraykutaj waqashanki? nispa.
María kuticherqa: Señorniyta apakapusqanku, manataj yachanichu maymanchus churasqankuta, nispa.
14.Chayta niytawan qhepaman kutirispa, Jesusta rikorqa; chaywampis mana repararqachu Jesús kasqanta. 15.Jinapi Jesusqa payta taporqa: Warmi, imaraykutaj waqashanki? Pitá mask’ashankiri? nispa.
Mariataj huertata qhawaj runa kasqanta yuyaspa, nerqa: Wiraqochi, qanchus aparqanki chayqa, willaway maymanchus churasqaykita, apakapunaypaj, nispa.
16.Chantá Jesús nerqa: María, nispa. Paytaj qhepaman kutirikuspa, nerqa: Raboni, nispa. Chayqa, Yachachej Señor niyta munan.
17.Jesustaj nerqa: Ama llankhaykuwaychu, imaraykuchus manaraj Tatayman wicharinichu; astawanqa hermanosniyman nimuy: Tatayman, Tataykichejman, Diosniyman, Diosniykichejmantaj wicharishani, nispa nisunkichej.
18.Jinapi María Magdalena rispa, yachachisqasman willarqa Señorta rikusqanta, payllataj chay imasta nisqantawan.
Jesusqa rikhurin yachachisqasninman
(Mt 28:16 - 20; Mr 16:14 - 18; Lc 24:36 - 49)
19.Chay kikin semanaj ñawpaj kaj p’unchaynin, tutayaytaña, uj wasipi tantasqa kasharqanku. Judiosta manchachikusqankurayku chay wasej punkusnin wisq’asqa karqa. Jinapi Jesusqa rikhuriytawan chawpinkupi sayaykorqa, paykunatataj napaykorqa: Sonqo tiyaykusqa kay qankunapaj kachun, nispa.
20.Chayta niytawan, chay nanasqa makisninta, wajtanninta ima rikuchikorqa. Yachachisqastaj Jesusta rikuspa, kusikorqanku. 21.Chantá Jesús ujtawan paykunaman nerqa: Sonqo tiyaykusqa kay qankunapaj kachun. Imaynatachus Dios Tatay noqata kachamuwarqa, ajinallatataj qankunatapis kachaykichej, nispa.
22.Chayta niytawan, paykunaman phukuykorqa, nerqataj: Espíritu Santota jap’iychej. 23.Pikunaj juchasninkutachus perdonankichej, chaykunaj juchasninku perdonasqa kanqanku. Pikunajtatajchus mana perdonankichej, manallataj perdonasqachu kanqanku.

Tomás mana creenchu
24.Tomasqa chunka iskayniyoj apostolesmanta ujnin kaj karqa, Mellizo nisqa. Paytaj mana apostoleswanchu kasharqa, maypachachus Jesús paykunaman rikhurerqa chaypacha. 25.Chantá apostolesqa payman nerqanku: Señorta rikuyku, nispa.
Tomastajrí paykunaman nerqa: Sichus makisnimpi clavospa jusk’usqanta mana rikusaj chayqa, mana creesajchu. Chantá manatajchus dedoyta clavospa jusk’usqanman sat’iykusaj, nillataj wajtannimpi lanzawan t’ojsisqaman makiyta churaykusaj chayqa, manapuni creesajchu, nispa.
26.Pusaj p’unchayninman chay apostolesqa ujtawan wasipi tantakorqanku; Tomaspis paykunawan kasharqa. Punkus wisq’asqa kashajtin, Jesús chawpinkupi rikhurispa, paykunata napaykorqa: Sonqo tiyaykuy qankunapaj kachun, nispa.
27.Chantá Tomasta nerqa: Dedoykita kayman churay, makisniytataj qhawariy; makiykita apamuy, kay wajtanniyta llankhaykuy. Ama iskayrayaychu, astawanqa creey, nispa.
28.Tomastaj kuticherqa: Señorníy, Diosníy, nispa.
29.Chantá Jesús payta nerqa: Tomás, rikuwasqaykiraykuchu creenki? Kusikuyniyojmin kanku mana rikuwaspalla creejkunaqa, nispa.
Imapajchus kay libro qhelqasqa
30.Jesusqa waj ashkha milagrosta ruwarqa yachachisqasnimpa ñawpaqempi, mayqenkunachus kay libropi mana qhelqasqachu kashan, chaykunata. 31.Kay tukuytaj qhelqasqa kashan creenaykichejpaj Jesusqa Diospa Churin Cristo kasqanta,       paypi creespataj, kawsayniyoj kanaykichejpaj.
Jesús rikhurin qanchis apostolesninman
21
1.Chay qhepata, Jesús ujtawan apostolesninman rikhurispa Tiberias qocha qayllapi, ajinamanta rejsichikorqa. 2.Kay apostolesqa tantasqa kasharqanku: Simón Pedro, Tomás, Mellizo nisqa, Galileapi kaj Canamanta Natanael, Zebedeoj churisnin, iskaypiwan. 3.Jinapi Simón Pedro paykunata nerqa: Challwasta jap’ej risaj, nispa.
Paykunataj nerqanku:   Noqaykupis qanwan risqayku, nispa. Rispa, uj boteman wicharerqanku, chay tutantintaj mana uj challwallatapis jap’erqankuchu. 4.Sut’iyashajtinña, Jesusqa qocha kantupi rikhurerqa, apostolesnintajrí mana yacharqankuchu Jesús kasqanta. 5.Jesusqa paykunaman nerqa: Wawitasníy, imallapis kapusunkichejchu mikhunapaj?  nispa.
Paykunataj nerqanku: Mana kapuwaykuchu, nispa.
6.Jesús nillarqataj paykunaman: Ch’ipata botej pañannejman choqaykuychej; chaypi jap’inkichej, nispa.
Jinata choqaytawan, ch’ipata mana orqhoyta aterqankuchu may ashkha challwas kasqanrayku. 7.Chaypacha Jesuspa munasqa yachachisqanqa Pedrota nerqa: Jaqayqa Señor, nispa.
Simón Pedrotaj, Señor kasqanta nejta uyarispa, pata p’achanta churaykukorqa, imaraykuchus q’alalla kasharqa, qochamantaj phinkiykorqa. 8.Wakin apostolestaj botepi jamorqanku, ch’ipa junt’a challwasta apamuspa, imaraykuchus ch’aki jallp’amanqa pachaj metros jinallaña karqa. 9.Chantá jallp’aman urayk’uspa, rikorqanku nina brasasta, chay patapitaj uj challwata, t’antatawan churasqata. 10.Jesustaj paykunata nerqa: Wakin challwasta apamuychej, kunan jap’isqaykichejmanta, nispa.
11.Simón Pedroqa boteman wicharispa, jallp’aman ch’ipata orqhorqa, jatuchaj challwaswan junt’ata. Chaypitaj pachaj phishqa chunka kinsayoj challwas karqanku. Chay chhika challwaswampis ch’ipaqa mana llik’ikusqachu. 12.Jesustaj yachachisqasninta nerqa: Jamuychej mikhurikuychej, ari, nispa.
Mana mayqenninkupis taporqankuchu: Pitaj kanki? nispa. Yachallarqanku Señorpuni kasqanta. 13.Jesustaj paykunaman qayllaytawan, t’antata oqharispa jaywarqa, jinallatataj challwatapis.
14.Kaywanqa kinsa kutiña karqa, Jesús wañusqasmanta kawsarimpuytawan, apostolesninman rikhurisqan.
Jesús parlan Simón Pedroman
15.Mikhuyta tukusqankutawan, Jesús nerqa Simón Pedrota: Jonaspa churin Simón, munakuwankichu kaykunamanta astawan? nispa.
Pedrotaj kuticherqa: Arí Señor, qan yachanki munakususqayta, nispa.
Jesustaj nerqa: Corderosniyta michipuway, nispa.
16.Jesús ujtawan Pedrota taporqa: Jonaspa churin Simón, munakuwankichu? nispa.
Pedrotaj kuticherqa: Arí Señor, qan yachanki munakususqayta, nispa.
Jesús nillarqataj: Ovejasniyta michipuway, nispa.
17.Ujtawampis Jesús tapullarqataj: Jonaspa churin Simón, munakuwankichu? nispa.
Pedrotaj llakiywan oqharichikorqa, kinsa kutikama: Munakuwankichu? nisqanmanta. Chantá kuticherqa: Señor, qan tukuy imata yachanki; munakususqaytapis yachallankitaj, nispa.
Jesustaj payta nerqa: Ovejasniyta michipuway. 18.Cheqatapuni niyki: Waynallaraj kashaspaqa, chumpillikoj kanki, munayniykiman jinataj purej kanki. Machuña kaspatajrí, makisniykita aysarinki, wajtaj chumpichisonqa, maymanchus mana munasqaykimantaj pusasonqa.
19.Chayta nispa, Jesusqa sut’inchasharqa ima wañuywanchus Pedroqa Diosta jatunchanan kasqanta. Chayta niytawan, nillarqataj: Qhepayta jamuy, nispa.
Jesuspa munasqa yachachisqan
20.Jinapi Pedro qhepaman kutirikuspa, rikorqa Jesuspa munasqa yachachisqanta jamushajta. Payllataj cenapi Jesusman atiykukuspa, tapusqa: Pitaj jap’ichisonqa? nispa. 21.Pedrotaj chay yachachisqata rikuspa, Jesusta nerqa: Señor, paywanrí, imataj kanqa? nispa.
22.Jesús kuticherqa: Sichus munani kutimunaykama pay qhepakunanta chayqa, imá dakusunki qanmanri? Qanqa qhepayta jamuy, nispa.
23.Chay nisqaqa hermanos ukhupi willakorqa jaqay yachachisqa mana wañunan kasqanta. Jesusqa mana nisqachu: Mana wañonqachu, nispaqa. Astawanqa nisqa: Sichus munani kutimunaykama qhepakunanta chayqa, imá dakusunki qanmanri? nispa.
24.Chay yachachisqa chay imasta willarqa, qhelqarqataj. Yachanchejtaj willasqasnenqa cheqapuni kasqanta.
25.Jesuspa ruwasqasnenqa aswan ashkharaj tiyan. Chaykunachus ujmanta uj qhelqakunman chayqa, yuyani tukuynin kay pacha mana wakinmanchu chay qhelqasqa librosta churanapaj.

Hoy habia 2 visitantes (8 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
 
KUSIY KAWSAY
 
CHINKAYMAN RIPUSHANKI, DIOSMAN KUTIRIPUY Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis